23.10.2020 11:09:13
04.11.2020 09:40:26
خرید
2
1.18343
1.16341
منافع
‪-4 172.59 USD‬
EURUSD
سودا
#149821651
افتتاحی تاریخ اور وقت
23.10.2020 11:09:13
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.18343
سود
‪-148.59 USD‬
کل
‪-4 004.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
04.11.2020 09:40:26
ٹریڈ حجم
2
خروج
1.16341
کمیشن فیس
‪-20.00 USD‬
منافع
‪-4 172.59 USD‬
21.10.2020 22:37:29
23.10.2020 11:09:08
خرید
1
1.18617
1.18337
منافع
‪-319.71 USD‬
EURUSD
سودا
#149747839
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.10.2020 22:37:29
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.18617
سود
‪-29.71 USD‬
کل
‪-280.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.10.2020 11:09:08
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.18337
کمیشن فیس
‪-10.00 USD‬
منافع
‪-319.71 USD‬
15.10.2020 10:58:52
21.10.2020 10:41:56
خرید
1
1.17357
1.18567
منافع
‪1 170.28 USD‬
EURUSD
سودا
#149235844
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.10.2020 10:58:52
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.17357
سود
‪-29.72 USD‬
کل
‪1 210.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.10.2020 10:41:56
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.18567
کمیشن فیس
‪-10.00 USD‬
منافع
‪1 170.28 USD‬
14.10.2020 16:37:29
15.10.2020 10:58:42
فروخت
6
1.17549
1.17356
منافع
‪1 121.18 USD‬
EURUSD
سودا
#149145563
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.10.2020 16:37:29
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.17549
سود
‪23.18 USD‬
کل
‪1 158.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.10.2020 10:58:42
ٹریڈ حجم
6
خروج
1.17356
کمیشن فیس
‪-60.00 USD‬
منافع
‪1 121.18 USD‬
13.10.2020 11:38:41
14.10.2020 16:07:46
خرید
4
1.17974
1.17594
منافع
‪-1 589.71 USD‬
EURUSD
سودا
#149025640
افتتاحی تاریخ اور وقت
13.10.2020 11:38:41
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.17974
سود
‪-29.71 USD‬
کل
‪-1 520.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
14.10.2020 16:07:46
ٹریڈ حجم
4
خروج
1.17594
کمیشن فیس
‪-40.00 USD‬
منافع
‪-1 589.71 USD‬
09.10.2020 11:11:13
13.10.2020 11:38:33
فروخت
1
1.17915
1.17973
منافع
‪-65.42 USD‬
EURUSD
سودا
#148843528
افتتاحی تاریخ اور وقت
09.10.2020 11:11:13
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.17915
سود
‪2.58 USD‬
کل
‪-58.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.10.2020 11:38:33
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.17973
کمیشن فیس
‪-10.00 USD‬
منافع
‪-65.42 USD‬
09.10.2020 11:11:20
13.10.2020 11:38:31
فروخت
1
1.17916
1.1797
منافع
‪-61.42 USD‬
EURUSD
سودا
#148843532
افتتاحی تاریخ اور وقت
09.10.2020 11:11:20
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.17916
سود
‪2.58 USD‬
کل
‪-54.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.10.2020 11:38:31
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.1797
کمیشن فیس
‪-10.00 USD‬
منافع
‪-61.42 USD‬
08.10.2020 03:34:29
09.10.2020 11:10:58
فروخت
1
1.17666
1.17922
منافع
‪-264.71 USD‬
EURUSD
سودا
#148733426
افتتاحی تاریخ اور وقت
08.10.2020 03:34:29
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.17666
سود
‪1.29 USD‬
کل
‪-256.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
09.10.2020 11:10:58
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.17922
کمیشن فیس
‪-10.00 USD‬
منافع
‪-264.71 USD‬
02.10.2020 09:09:17
05.10.2020 21:03:55
خرید
4
1.17261
1.17762
منافع
‪1 934.29 USD‬
EURUSD
سودا
#148305276
افتتاحی تاریخ اور وقت
02.10.2020 09:09:17
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.17261
سود
‪-29.71 USD‬
کل
‪2 004.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.10.2020 21:03:55
ٹریڈ حجم
4
خروج
1.17762
کمیشن فیس
‪-40.00 USD‬
منافع
‪1 934.29 USD‬
01.10.2020 23:43:47
02.10.2020 09:09:04
خرید
2
1.17454
1.17251
منافع
‪-440.86 USD‬
EURUSD
سودا
#148276610
افتتاحی تاریخ اور وقت
01.10.2020 23:43:47
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.17454
سود
‪-14.86 USD‬
کل
‪-406.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
02.10.2020 09:09:04
ٹریڈ حجم
2
خروج
1.17251
کمیشن فیس
‪-20.00 USD‬
منافع
‪-440.86 USD‬
30.09.2020 19:12:06
01.10.2020 23:43:36
فروخت
1
1.17146
1.17454
منافع
‪-314.14 USD‬
EURUSD
سودا
#148120372
افتتاحی تاریخ اور وقت
30.09.2020 19:12:06
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.17146
سود
‪3.86 USD‬
کل
‪-308.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
01.10.2020 23:43:36
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.17454
کمیشن فیس
‪-10.00 USD‬
منافع
‪-314.14 USD‬
29.09.2020 14:07:29
30.09.2020 19:11:49
خرید
6
1.17045
1.17143
منافع
‪483.43 USD‬
EURUSD
سودا
#147950993
افتتاحی تاریخ اور وقت
29.09.2020 14:07:29
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.17045
سود
‪-44.57 USD‬
کل
‪588.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
30.09.2020 19:11:49
ٹریڈ حجم
6
خروج
1.17143
کمیشن فیس
‪-60.00 USD‬
منافع
‪483.43 USD‬
28.09.2020 12:04:07
29.09.2020 14:07:15
فروخت
4
1.16431
1.1704
منافع
‪-2 470.85 USD‬
EURUSD
سودا
#147814871
افتتاحی تاریخ اور وقت
28.09.2020 12:04:07
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.16431
سود
‪5.15 USD‬
کل
‪-2 436.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
29.09.2020 14:07:15
ٹریڈ حجم
4
خروج
1.1704
کمیشن فیس
‪-40.00 USD‬
منافع
‪-2 470.85 USD‬
25.09.2020 18:11:12
28.09.2020 12:03:53
فروخت
2
1.16158
1.16433
منافع
‪-567.42 USD‬
EURUSD
سودا
#147747581
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.09.2020 18:11:12
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.16158
سود
‪2.58 USD‬
کل
‪-550.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.09.2020 12:03:53
ٹریڈ حجم
2
خروج
1.16433
کمیشن فیس
‪-20.00 USD‬
منافع
‪-567.42 USD‬
22.09.2020 21:28:16
25.09.2020 18:10:56
خرید
1
1.1715
1.16145
منافع
‪-1 052.14 USD‬
EURUSD
سودا
#147459469
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.09.2020 21:28:16
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.1715
سود
‪-37.14 USD‬
کل
‪-1 005.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.09.2020 18:10:56
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.16145
کمیشن فیس
‪-10.00 USD‬
منافع
‪-1 052.14 USD‬
22.09.2020 01:52:36
22.09.2020 21:28:02
فروخت
4
1.17654
1.17149
منافع
‪1 980.00 USD‬
EURUSD
سودا
#147343142
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.09.2020 01:52:36
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.17654
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2 020.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
22.09.2020 21:28:02
ٹریڈ حجم
4
خروج
1.17149
کمیشن فیس
‪-40.00 USD‬
منافع
‪1 980.00 USD‬
17.09.2020 12:04:59
21.09.2020 10:57:21
فروخت
2
1.18036
1.18349
منافع
‪-640.84 USD‬
EURUSD
سودا
#147123406
افتتاحی تاریخ اور وقت
17.09.2020 12:04:59
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.18036
سود
‪5.16 USD‬
کل
‪-626.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.09.2020 10:57:21
ٹریڈ حجم
2
خروج
1.18349
کمیشن فیس
‪-20.00 USD‬
منافع
‪-640.84 USD‬
15.09.2020 23:25:53
17.09.2020 12:05:09
خرید
1
1.18476
1.18034
منافع
‪-481.71 USD‬
EURUSD
سودا
#146975647
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.09.2020 23:25:53
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.18476
سود
‪-29.71 USD‬
کل
‪-442.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
17.09.2020 12:05:09
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.18034
کمیشن فیس
‪-10.00 USD‬
منافع
‪-481.71 USD‬
14.09.2020 15:07:04
15.09.2020 23:25:27
فروخت
1
1.18718
1.18476
منافع
‪233.29 USD‬
EURUSD
سودا
#146822257
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.09.2020 15:07:04
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.18718
سود
‪1.29 USD‬
کل
‪242.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.09.2020 23:25:27
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.18476
کمیشن فیس
‪-10.00 USD‬
منافع
‪233.29 USD‬
11.09.2020 11:46:59
14.09.2020 13:59:12
خرید
2
1.18549
1.18753
منافع
‪373.14 USD‬
EURUSD
سودا
#146698886
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.09.2020 11:46:59
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.18549
سود
‪-14.86 USD‬
کل
‪408.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
14.09.2020 13:59:12
ٹریڈ حجم
2
خروج
1.18753
کمیشن فیس
‪-20.00 USD‬
منافع
‪373.14 USD‬
10.09.2020 23:28:19
11.09.2020 11:46:52
فروخت
1
1.18117
1.18545
منافع
‪-436.71 USD‬
EURUSD
سودا
#146656445
افتتاحی تاریخ اور وقت
10.09.2020 23:28:19
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.18117
سود
‪1.29 USD‬
کل
‪-428.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.09.2020 11:46:52
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.18545
کمیشن فیس
‪-10.00 USD‬
منافع
‪-436.71 USD‬
08.09.2020 18:10:48
10.09.2020 23:28:09
خرید
2
1.17969
1.18117
منافع
‪216.57 USD‬
EURUSD
سودا
#146301370
افتتاحی تاریخ اور وقت
08.09.2020 18:10:48
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.17969
سود
‪-59.43 USD‬
کل
‪296.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
10.09.2020 23:28:09
ٹریڈ حجم
2
خروج
1.18117
کمیشن فیس
‪-20.00 USD‬
منافع
‪216.57 USD‬
07.09.2020 17:18:02
08.09.2020 18:10:32
خرید
1
1.18223
1.17969
منافع
‪-271.43 USD‬
EURUSD
سودا
#146165746
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.09.2020 17:18:02
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.18223
سود
‪-7.43 USD‬
کل
‪-254.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
08.09.2020 18:10:32
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.17969
کمیشن فیس
‪-10.00 USD‬
منافع
‪-271.43 USD‬
04.09.2020 18:03:34
07.09.2020 16:23:54
خرید
1
1.17903
1.1823
منافع
‪309.57 USD‬
EURUSD
سودا
#146059971
افتتاحی تاریخ اور وقت
04.09.2020 18:03:34
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.17903
سود
‪-7.43 USD‬
کل
‪327.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.09.2020 16:23:54
ٹریڈ حجم
1
خروج
1.1823
کمیشن فیس
‪-10.00 USD‬
منافع
‪309.57 USD‬
04.09.2020 14:52:23
04.09.2020 18:03:13
فروخت
4
1.18479
1.17917
منافع
‪2 208.00 USD‬
EURUSD
سودا
#146042800
افتتاحی تاریخ اور وقت
04.09.2020 14:52:23
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.18479
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2 248.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
04.09.2020 18:03:13
ٹریڈ حجم
4
خروج
1.17917
کمیشن فیس
‪-40.00 USD‬
منافع
‪2 208.00 USD‬
03.09.2020 17:21:59
04.09.2020 14:52:11
فروخت
2
1.18282
1.18474
منافع
‪-401.42 USD‬
EURUSD
سودا
#145919945
افتتاحی تاریخ اور وقت
03.09.2020 17:21:59
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.18282
سود
‪2.58 USD‬
کل
‪-384.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
04.09.2020 14:52:11
ٹریڈ حجم
2
خروج
1.18474
کمیشن فیس
‪-20.00 USD‬
منافع
‪-401.42 USD‬
04.11.2019 12:04:41
18.11.2019 00:18:07
کاپی
‪-2.52%‪
‪35.76%‪
منافع
‪927.22 USD‬
DL-RED
افتتاحی تاریخ اور وقت
04.11.2019 12:04:41
انٹری پوائنٹ
‪-2.52%‪
قسم
کاپی
اختتامی تاریخ اور وقت
18.11.2019 00:18:07
خروج
‪35.76%‪
منافع
‪927.22 USD‬
04.11.2019 10:11:53
04.11.2019 11:52:56
کاپی
‪-20.79%‪
‪-2.52%‪
منافع
‪3 103.24 USD‬
DL-RED
افتتاحی تاریخ اور وقت
04.11.2019 10:11:53
انٹری پوائنٹ
‪-20.79%‪
قسم
کاپی
اختتامی تاریخ اور وقت
04.11.2019 11:52:56
خروج
‪-2.52%‪
منافع
‪3 103.24 USD‬
01.11.2019 12:34:48
01.11.2019 15:50:12
کاپی
‪10.13%‪
‪-44.49%‪
منافع
‪111.80 USD‬
DL-RED
افتتاحی تاریخ اور وقت
01.11.2019 12:34:48
انٹری پوائنٹ
‪10.13%‪
قسم
کاپی
اختتامی تاریخ اور وقت
01.11.2019 15:50:12
خروج
‪-44.49%‪
منافع
‪111.80 USD‬
31.10.2019 09:35:32
01.11.2019 12:30:28
کاپی
‪-69.47%‪
‪10.13%‪
منافع
‪-2 996.62 USD‬
DL-RED
افتتاحی تاریخ اور وقت
31.10.2019 09:35:32
انٹری پوائنٹ
‪-69.47%‪
قسم
کاپی
اختتامی تاریخ اور وقت
01.11.2019 12:30:28
خروج
‪10.13%‪
منافع
‪-2 996.62 USD‬
17.10.2019 16:23:13
31.10.2019 09:05:59
کاپی
‪87.16%‪
‪-69.47%‪
منافع
‪-1 915.91 USD‬
DL-RED
افتتاحی تاریخ اور وقت
17.10.2019 16:23:13
انٹری پوائنٹ
‪87.16%‪
قسم
کاپی
اختتامی تاریخ اور وقت
31.10.2019 09:05:59
خروج
‪-69.47%‪
منافع
‪-1 915.91 USD‬
14.02.2019 13:06:07
14.02.2019 13:11:43
کاپی
‪159.94%‪
‪160%‪
منافع
‪-3.57 USD‬
DL-YELLOW
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.02.2019 13:06:07
انٹری پوائنٹ
‪159.94%‪
قسم
کاپی
اختتامی تاریخ اور وقت
14.02.2019 13:11:43
خروج
‪160%‪
منافع
‪-3.57 USD‬
28.06.2017 12:05:45
19.10.2017 03:17:16
کاپی
‪0%‪
‪0%‪
منافع
‪4 306.61 USD‬
SoLoMoN
افتتاحی تاریخ اور وقت
28.06.2017 12:05:45
انٹری پوائنٹ
‪0%‪
قسم
کاپی
اختتامی تاریخ اور وقت
19.10.2017 03:17:16
خروج
‪0%‪
منافع
‪4 306.61 USD‬