14.02.2024 10:31:40
20.02.2024 16:19:08
خرید
0.15
1.06976
1.08246
منافع
‪1.83 USD‬
EURUSD
سودا
#1555538129
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.02.2024 10:31:40
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.06976
سود
‪-0.08 USD‬
کل
‪1.91 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
20.02.2024 16:19:08
ٹریڈ حجم
0.15
خروج
1.08246
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.83 USD‬
02.02.2024 18:50:08
09.02.2024 15:12:56
فروخت
0.15
1.34597
1.34483
منافع
‪0.11 USD‬
USDCAD
سودا
#1555903282
افتتاحی تاریخ اور وقت
02.02.2024 18:50:08
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.34597
سود
‪-0.02 USD‬
کل
‪0.13 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
09.02.2024 15:12:56
ٹریڈ حجم
0.15
خروج
1.34483
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.11 USD‬
01.02.2024 00:35:07
02.02.2024 17:03:07
خرید
0.15
1.34389
1.34715
منافع
‪0.36 USD‬
USDCAD
سودا
#1555784773
افتتاحی تاریخ اور وقت
01.02.2024 00:35:07
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.34389
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.36 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
02.02.2024 17:03:07
ٹریڈ حجم
0.15
خروج
1.34715
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.36 USD‬
25.01.2024 18:05:07
26.01.2024 04:18:53
فروخت
0.15
1.35037
1.34684
منافع
‪0.39 USD‬
USDCAD
سودا
#1555570137
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.01.2024 18:05:07
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.35037
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.39 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
26.01.2024 04:18:53
ٹریڈ حجم
0.15
خروج
1.34684
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.39 USD‬
25.01.2024 02:00:25
25.01.2024 17:06:26
فروخت
0.15
1.08795
1.085
منافع
‪0.44 USD‬
EURUSD
سودا
#1555538128
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.01.2024 02:00:25
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08795
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.44 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.01.2024 17:06:26
ٹریڈ حجم
0.15
خروج
1.085
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.44 USD‬
19.01.2024 04:00:07
24.01.2024 15:32:29
خرید
0.15
1.08863
1.09168
منافع
‪0.42 USD‬
EURUSD
سودا
#1555369816
افتتاحی تاریخ اور وقت
19.01.2024 04:00:07
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.08863
سود
‪-0.04 USD‬
کل
‪0.46 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
24.01.2024 15:32:29
ٹریڈ حجم
0.15
خروج
1.09168
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.42 USD‬
19.01.2024 04:00:13
23.01.2024 16:47:19
فروخت
0.15
1.08842
1.08544
منافع
‪0.45 USD‬
EURUSD
سودا
#1555369817
افتتاحی تاریخ اور وقت
19.01.2024 04:00:13
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08842
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.45 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.01.2024 16:47:19
ٹریڈ حجم
0.15
خروج
1.08544
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.45 USD‬
19.01.2024 06:11:07
19.01.2024 21:04:26
فروخت
0.15
1.34857
1.34507
منافع
‪0.39 USD‬
USDCAD
سودا
#1555372073
افتتاحی تاریخ اور وقت
19.01.2024 06:11:07
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.34857
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.39 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
19.01.2024 21:04:26
ٹریڈ حجم
0.15
خروج
1.34507
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.39 USD‬
17.01.2024 01:25:08
17.01.2024 11:12:34
خرید
0.15
1.34934
1.35291
منافع
‪0.40 USD‬
USDCAD
سودا
#1555281151
افتتاحی تاریخ اور وقت
17.01.2024 01:25:08
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.34934
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.40 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
17.01.2024 11:12:34
ٹریڈ حجم
0.15
خروج
1.35291
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.40 USD‬
08.01.2024 05:00:11
16.01.2024 10:32:53
فروخت
0.15
1.09358
1.0906
منافع
‪0.46 USD‬
EURUSD
سودا
#1554958571
افتتاحی تاریخ اور وقت
08.01.2024 05:00:11
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.09358
سود
‪0.01 USD‬
کل
‪0.45 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.01.2024 10:32:53
ٹریڈ حجم
0.15
خروج
1.0906
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.46 USD‬
11.01.2024 02:15:13
11.01.2024 17:04:52
خرید
0.15
1.33807
1.34154
منافع
‪0.39 USD‬
USDCAD
سودا
#1555080825
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.01.2024 02:15:13
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.33807
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.39 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.01.2024 17:04:52
ٹریڈ حجم
0.15
خروج
1.34154
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.39 USD‬
08.01.2024 05:00:06
08.01.2024 17:17:17
خرید
0.15
1.09379
1.09684
منافع
‪0.46 USD‬
EURUSD
سودا
#1554958545
افتتاحی تاریخ اور وقت
08.01.2024 05:00:06
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.09379
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.46 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
08.01.2024 17:17:17
ٹریڈ حجم
0.15
خروج
1.09684
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.46 USD‬
03.01.2024 01:50:08
03.01.2024 15:49:52
خرید
0.15
1.3323
1.33587
منافع
‪0.40 USD‬
USDCAD
سودا
#1554818212
افتتاحی تاریخ اور وقت
03.01.2024 01:50:08
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.3323
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.40 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
03.01.2024 15:49:52
ٹریڈ حجم
0.15
خروج
1.33587
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.40 USD‬
27.12.2023 22:30:16
02.01.2024 14:50:24
خرید
0.79
1.32148
1.32846
منافع
‪4.13 USD‬
USDCAD
سودا
#1554679613
افتتاحی تاریخ اور وقت
27.12.2023 22:30:16
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.32148
سود
‪-0.02 USD‬
کل
‪4.15 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
02.01.2024 14:50:24
ٹریڈ حجم
0.79
خروج
1.32846
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪4.13 USD‬
29.12.2023 11:00:07
02.01.2024 12:13:15
خرید
1.11
1.10623
1.09972
منافع
‪-7.41 USD‬
EURUSD
سودا
#1554734940
افتتاحی تاریخ اور وقت
29.12.2023 11:00:07
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.10623
سود
‪-0.19 USD‬
کل
‪-7.23 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
02.01.2024 12:13:15
ٹریڈ حجم
1.11
خروج
1.09972
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-7.41 USD‬
11.12.2023 06:00:16
28.12.2023 11:36:19
فروخت
0.15
1.0764
1.11381
منافع
‪-5.58 USD‬
EURUSD
سودا
#1554168415
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.12.2023 06:00:16
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.0764
سود
‪0.03 USD‬
کل
‪-5.61 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.12.2023 11:36:19
ٹریڈ حجم
0.15
خروج
1.11381
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-5.58 USD‬
14.12.2023 15:54:32
28.12.2023 11:36:16
فروخت
0.15
1.09375
1.11381
منافع
‪-2.99 USD‬
EURUSD
سودا
#1554338826
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.12.2023 15:54:32
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.09375
سود
‪0.02 USD‬
کل
‪-3.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.12.2023 11:36:16
ٹریڈ حجم
0.15
خروج
1.11381
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-2.99 USD‬
15.12.2023 00:15:06
26.12.2023 15:47:40
خرید
0.15
1.34132
1.32116
منافع
‪-2.29 USD‬
USDCAD
سودا
#1554360537
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.12.2023 00:15:06
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.34132
سود
‪-0.01 USD‬
کل
‪-2.29 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
26.12.2023 15:47:40
ٹریڈ حجم
0.15
خروج
1.32116
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-2.29 USD‬
21.12.2023 17:22:06
26.12.2023 15:47:39
خرید
0.15
1.33111
1.32116
منافع
‪-1.13 USD‬
USDCAD
سودا
#1554564875
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.12.2023 17:22:06
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.33111
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-1.13 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
26.12.2023 15:47:39
ٹریڈ حجم
0.15
خروج
1.32116
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-1.13 USD‬
14.12.2023 12:30:11
18.12.2023 07:01:12
خرید
0.11
0.67104
0.67116
منافع
‪0.01 USD‬
AUDUSD
سودا
#1554326404
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.12.2023 12:30:11
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.67104
سود
‪-0.01 USD‬
کل
‪0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
18.12.2023 07:01:12
ٹریڈ حجم
0.11
خروج
0.67116
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.01 USD‬
14.12.2023 12:30:16
14.12.2023 17:44:05
فروخت
0.11
0.67089
0.66836
منافع
‪0.28 USD‬
AUDUSD
سودا
#1554326408
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.12.2023 12:30:16
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.67089
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.28 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
14.12.2023 17:44:05
ٹریڈ حجم
0.11
خروج
0.66836
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.28 USD‬
05.12.2023 21:00:11
13.12.2023 21:15:43
فروخت
0.15
1.35768
1.35412
منافع
‪0.37 USD‬
USDCAD
سودا
#1554029723
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.12.2023 21:00:11
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.35768
سود
‪-0.02 USD‬
کل
‪0.39 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.12.2023 21:15:43
ٹریڈ حجم
0.15
خروج
1.35412
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.37 USD‬
08.12.2023 00:45:06
13.12.2023 21:03:01
خرید
0.11
0.66067
0.66282
منافع
‪0.23 USD‬
AUDUSD
سودا
#1554119036
افتتاحی تاریخ اور وقت
08.12.2023 00:45:06
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.66067
سود
‪-0.01 USD‬
کل
‪0.24 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.12.2023 21:03:01
ٹریڈ حجم
0.11
خروج
0.66282
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.23 USD‬
11.12.2023 06:00:07
12.12.2023 11:55:02
خرید
0.15
1.07657
1.07961
منافع
‪0.44 USD‬
EURUSD
سودا
#1554168408
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.12.2023 06:00:07
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07657
سود
‪-0.01 USD‬
کل
‪0.46 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.12.2023 11:55:02
ٹریڈ حجم
0.15
خروج
1.07961
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.44 USD‬
08.12.2023 00:45:11
08.12.2023 15:30:37
فروخت
0.11
0.65971
0.65751
منافع
‪0.24 USD‬
AUDUSD
سودا
#1554119037
افتتاحی تاریخ اور وقت
08.12.2023 00:45:11
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.65971
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.24 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
08.12.2023 15:30:37
ٹریڈ حجم
0.11
خروج
0.65751
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.24 USD‬
05.12.2023 12:30:09
07.12.2023 18:47:03
خرید
0.11
0.65752
0.66007
منافع
‪0.27 USD‬
AUDUSD
سودا
#1554009570
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.12.2023 12:30:09
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.65752
سود
‪-0.01 USD‬
کل
‪0.28 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 18:47:03
ٹریڈ حجم
0.11
خروج
0.66007
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.27 USD‬
01.12.2023 15:05:16
05.12.2023 06:14:14
فروخت
0.15
1.08804
1.08421
منافع
‪0.58 USD‬
EURUSD
سودا
#1553912837
افتتاحی تاریخ اور وقت
01.12.2023 15:05:16
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08804
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.57 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.12.2023 06:14:14
ٹریڈ حجم
0.15
خروج
1.08421
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.58 USD‬
01.12.2023 15:05:15
05.12.2023 06:14:12
فروخت
0.15
1.08803
1.08421
منافع
‪0.58 USD‬
EURUSD
سودا
#1553912836
افتتاحی تاریخ اور وقت
01.12.2023 15:05:15
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08803
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.57 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.12.2023 06:14:12
ٹریڈ حجم
0.15
خروج
1.08421
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.58 USD‬
01.12.2023 21:35:05
05.12.2023 06:14:05
خرید
0.79
1.34991
1.35564
منافع
‪3.33 USD‬
USDCAD
سودا
#1553933751
افتتاحی تاریخ اور وقت
01.12.2023 21:35:05
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.34991
سود
‪-0.01 USD‬
کل
‪3.34 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.12.2023 06:14:05
ٹریڈ حجم
0.79
خروج
1.35564
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪3.33 USD‬
01.12.2023 15:05:14
05.12.2023 05:31:19
فروخت
0.11
0.66107
0.65852
منافع
‪0.28 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553912833
افتتاحی تاریخ اور وقت
01.12.2023 15:05:14
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.66107
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.28 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.12.2023 05:31:19
ٹریڈ حجم
0.11
خروج
0.65852
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.28 USD‬
30.11.2023 05:00:05
30.11.2023 16:45:39
فروخت
0.05
0.66376
0.65772
منافع
‪0.30 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553846727
افتتاحی تاریخ اور وقت
30.11.2023 05:00:05
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.66376
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.30 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
30.11.2023 16:45:39
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
0.65772
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.30 USD‬
27.11.2023 15:30:10
29.11.2023 16:18:07
فروخت
0.05
0.66086
0.66112
منافع
‪-0.01 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553746166
افتتاحی تاریخ اور وقت
27.11.2023 15:30:10
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.66086
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
29.11.2023 16:18:07
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
0.66112
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.01 USD‬
29.11.2023 03:13:31
29.11.2023 16:18:05
فروخت
0.05
0.66687
0.66112
منافع
‪0.29 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553810130
افتتاحی تاریخ اور وقت
29.11.2023 03:13:31
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.66687
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.29 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
29.11.2023 16:18:05
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
0.66112
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.29 USD‬
22.11.2023 05:20:56
27.11.2023 13:02:59
خرید
0.05
0.65601
0.66069
منافع
‪0.23 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553614539
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 05:20:56
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.65601
سود
‪-0.01 USD‬
کل
‪0.23 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
27.11.2023 13:02:59
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
0.66069
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.23 USD‬
21.11.2023 03:43:07
21.11.2023 19:37:14
فروخت
0.3
1.09516
1.09256
منافع
‪0.78 USD‬
EURUSD
سودا
#1553574043
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.11.2023 03:43:07
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.09516
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.78 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.11.2023 19:37:14
ٹریڈ حجم
0.3
خروج
1.09256
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.78 USD‬
20.11.2023 02:15:12
21.11.2023 19:37:12
فروخت
0.3
1.08993
1.09256
منافع
‪-0.79 USD‬
EURUSD
سودا
#1553521629
افتتاحی تاریخ اور وقت
20.11.2023 02:15:12
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08993
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.79 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.11.2023 19:37:12
ٹریڈ حجم
0.3
خروج
1.09256
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.79 USD‬
20.11.2023 21:55:41
20.11.2023 23:58:56
خرید
0.3
1.0946
1.09357
منافع
‪-0.31 USD‬
EURUSD
سودا
#1553566124
افتتاحی تاریخ اور وقت
20.11.2023 21:55:41
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.0946
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.31 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
20.11.2023 23:58:56
ٹریڈ حجم
0.3
خروج
1.09357
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.31 USD‬
16.11.2023 02:45:06
17.11.2023 23:59:51
فروخت
0.1
1.08504
1.09248
منافع
‪-0.74 USD‬
EURUSD
سودا
#1553427113
افتتاحی تاریخ اور وقت
16.11.2023 02:45:06
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08504
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.74 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
17.11.2023 23:59:51
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
1.09248
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.74 USD‬
14.11.2023 21:16:06
15.11.2023 16:56:23
فروخت
0.1
1.08681
1.08382
منافع
‪0.30 USD‬
EURUSD
سودا
#1553378877
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.11.2023 21:16:06
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08681
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.30 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.11.2023 16:56:23
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
1.08382
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.30 USD‬
07.11.2023 07:23:39
14.11.2023 15:30:38
خرید
0.3
1.07071
1.07597
منافع
‪1.40 USD‬
EURUSD
سودا
#1553148846
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.11.2023 07:23:39
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07071
سود
‪-0.18 USD‬
کل
‪1.58 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
14.11.2023 15:30:38
ٹریڈ حجم
0.3
خروج
1.07597
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.40 USD‬
07.11.2023 13:23:08
07.11.2023 13:24:24
فروخت
0.3
1.06755
1.0679
منافع
‪-0.11 USD‬
EURUSD
سودا
#1553162402
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.11.2023 13:23:08
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.06755
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.11 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.11.2023 13:24:24
ٹریڈ حجم
0.3
خروج
1.0679
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.11 USD‬
07.11.2023 06:53:42
07.11.2023 07:23:26
فروخت
0.03
1.23296
1.23296
منافع
‪0.00 USD‬
GBPUSD
سودا
#1553147629
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.11.2023 06:53:42
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.23296
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.11.2023 07:23:26
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
1.23296
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.00 USD‬
02.11.2023 11:38:57
07.11.2023 06:36:34
فروخت
0.05
0.64437
0.64452
منافع
‪-0.01 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553037842
افتتاحی تاریخ اور وقت
02.11.2023 11:38:57
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.64437
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.11.2023 06:36:34
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
0.64452
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.01 USD‬
01.11.2023 16:30:11
07.11.2023 06:36:34
فروخت
0.05
0.63829
0.64452
منافع
‪-0.31 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553002672
افتتاحی تاریخ اور وقت
01.11.2023 16:30:11
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.63829
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.31 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.11.2023 06:36:34
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
0.64452
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.31 USD‬
03.11.2023 15:20:46
07.11.2023 06:36:33
فروخت
0.1
0.6503
0.64448
منافع
‪0.58 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553083533
افتتاحی تاریخ اور وقت
03.11.2023 15:20:46
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.6503
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.58 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.11.2023 06:36:33
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
0.64448
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.58 USD‬
31.10.2023 17:06:31
01.11.2023 16:27:29
خرید
0.05
0.63259
0.63846
منافع
‪0.29 USD‬
AUDUSD
سودا
#1552962042
افتتاحی تاریخ اور وقت
31.10.2023 17:06:31
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.63259
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.29 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
01.11.2023 16:27:29
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
0.63846
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.29 USD‬
25.10.2023 09:30:06
31.10.2023 12:06:23
خرید
0.03
1.21713
1.21845
منافع
‪0.03 USD‬
GBPUSD
سودا
#1552788899
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.10.2023 09:30:06
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.21713
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.04 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
31.10.2023 12:06:23
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
1.21845
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.03 USD‬
23.10.2023 19:15:07
24.10.2023 16:55:27
فروخت
0.03
1.22276
1.21839
منافع
‪0.13 USD‬
GBPUSD
سودا
#1552727912
افتتاحی تاریخ اور وقت
23.10.2023 19:15:07
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.22276
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.13 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
24.10.2023 16:55:27
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
1.21839
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.13 USD‬
20.10.2023 18:45:03
23.10.2023 17:51:22
خرید
0.03
1.21542
1.22043
منافع
‪0.15 USD‬
GBPUSD
سودا
#1552687517
افتتاحی تاریخ اور وقت
20.10.2023 18:45:03
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.21542
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.15 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.10.2023 17:51:22
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
1.22043
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.15 USD‬
20.10.2023 18:45:02
23.10.2023 17:51:21
خرید
0.03
1.21542
1.22043
منافع
‪0.15 USD‬
GBPUSD
سودا
#1552687515
افتتاحی تاریخ اور وقت
20.10.2023 18:45:02
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.21542
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.15 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.10.2023 17:51:21
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
1.22043
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.15 USD‬