د ډیمو حالت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۵:۰۵:۰۱
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۶:۰۵
خرڅول
0.06
0.67944
0.68696
ګټه
-45.36 USD
AUDUSD
سودا
#184736244
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۵:۰۵:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67944
ګټنه
0.18 USD
ټوله
-45.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۶:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.68696
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
-45.36 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۰۰
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۶:۰۴
خرڅول
0.06
0.68515
0.68695
ګټه
-11.04 USD
AUDUSD
سودا
#184755113
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68515
ګټنه
0.18 USD
ټوله
-10.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۶:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.68695
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
-11.04 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۲۱:۰۰:۰۱
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۶:۰۳
خرڅول
0.06
0.68811
0.68695
ګټه
6.72 USD
AUDUSD
سودا
#184773533
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۲۱:۰۰:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68811
ګټنه
0.18 USD
ټوله
6.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۶:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.68695
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
6.72 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۰۰:۰۳
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۶:۰۲
خرڅول
0.06
1.08636
1.09382
ګټه
-45.04 USD
EURUSD
سودا
#184745104
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۰۰:۰۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08636
ګټنه
0.14 USD
ټوله
-44.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۶:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.09382
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
-45.04 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۴:۵۵:۰۲
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۶:۰۲
خرڅول
0.06
1.08209
1.09382
ګټه
-70.66 USD
EURUSD
سودا
#184735252
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۴:۵۵:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08209
ګټنه
0.14 USD
ټوله
-70.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۶:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.09382
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
-70.66 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۰۱
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۶:۰۱
خرڅول
0.06
1.08994
1.09382
ګټه
-23.56 USD
EURUSD
سودا
#184755127
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08994
ګټنه
0.14 USD
ټوله
-23.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۶:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.09382
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
-23.56 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۹:۰۰:۱۱
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۶:۰۰
خرڅول
0.12
1.09323
1.09382
ګټه
-7.66 USD
EURUSD
سودا
#184768024
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۹:۰۰:۱۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09323
ګټنه
0.26 USD
ټوله
-7.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۶:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.12
بهر(وتل)
1.09382
د کمیشن لګښتونه
-0.84 USD
ګټه
-7.66 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۹:۰۰:۱۰
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۶:۰۰
خرڅول
0.06
1.09323
1.09382
ګټه
-3.82 USD
EURUSD
سودا
#184768023
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۹:۰۰:۱۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09323
ګټنه
0.14 USD
ټوله
-3.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۶:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.09382
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
-3.82 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۳:۰۰:۰۰
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۵:۵۹
خریداری کول
0.06
0.90092
0.89354
ګټه
-49.76 USD
USDCHF
سودا
#184728828
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۳:۰۰:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90092
ګټنه
0.22 USD
ټوله
-49.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۵:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.89354
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
-49.76 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۰۸:۱۰:۰۴
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۵:۵۹
خریداری کول
0.06
0.90452
0.89354
ګټه
-73.93 USD
USDCHF
سودا
#184710703
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۰۸:۱۰:۰۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90452
ګټنه
0.22 USD
ټوله
-73.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۵:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.89354
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
-73.93 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۰۱
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۵:۵۸
خریداری کول
0.06
0.89597
0.89355
ګټه
-16.45 USD
USDCHF
سودا
#184755125
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89597
ګټنه
0.22 USD
ټوله
-16.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۵:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.89355
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
-16.45 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۹:۰۰:۰۱
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۵:۲۲
خریداری کول
0.06
0.89275
0.89353
ګټه
5.04 USD
USDCHF
سودا
#184767738
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۹:۰۰:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89275
ګټنه
0.22 USD
ټوله
5.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۵:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.89353
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
5.04 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۹:۰۰:۰۷
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۵:۲۰
خریداری کول
0.12
0.89278
0.89354
ګټه
9.83 USD
USDCHF
سودا
#184767975
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۹:۰۰:۰۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89278
ګټنه
0.46 USD
ټوله
10.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۵:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.12
بهر(وتل)
0.89354
د کمیشن لګښتونه
-0.84 USD
ګټه
9.83 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۹:۲۵:۰۴
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۳:۳۹
خرڅول
0.06
0.89106
0.89367
ګټه
-19.72 USD
USDCHF
سودا
#184769501
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۹:۲۵:۰۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89106
ګټنه
-1.78 USD
ټوله
-17.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۳:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.89367
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
-19.72 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۹:۲۵:۰۵
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۳:۱۰
خریداری کول
0.06
1.09448
1.09348
ګټه
-7.42 USD
EURUSD
سودا
#184769516
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۹:۲۵:۰۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09448
ګټنه
-1.00 USD
ټوله
-6.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۳:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.09348
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
-7.42 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۲۰:۵۰:۰۱
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۳:۰۲
خریداری کول
0.06
0.68839
0.68664
ګټه
-11.28 USD
AUDUSD
سودا
#184773081
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۲۰:۵۰:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.68839
ګټنه
-0.36 USD
ټوله
-10.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۲۳:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.68664
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
-11.28 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۰۸:۰۵:۰۱
۱۶.۰۶.۲۰۲۳ ۱۰:۳۸:۲۵
خریداری کول
0.06
141.42
141.155
ګټه
-11.20 USD
USDJPY
سودا
#184710408
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۰۸:۰۵:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
141.42
ګټنه
0.48 USD
ټوله
-11.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۳ ۱۰:۳۸:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
141.155
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
-11.20 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۳:۰۰:۰۰
۱۶.۰۶.۲۰۲۳ ۱۰:۳۸:۱۹
خریداری کول
0.06
141.019
141.147
ګټه
5.50 USD
USDJPY
سودا
#184728833
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۳:۰۰:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
141.019
ګټنه
0.48 USD
ټوله
5.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۳ ۱۰:۳۸:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
141.147
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
5.50 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۰۰:۰۲
۱۶.۰۶.۲۰۲۳ ۱۰:۳۸:۱۷
خریداری کول
0.06
140.706
141.146
ګټه
18.76 USD
USDJPY
سودا
#184745058
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۰۰:۰۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
140.706
ګټنه
0.48 USD
ټوله
18.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۳ ۱۰:۳۸:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
141.146
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
18.76 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۰۴
۱۶.۰۶.۲۰۲۳ ۱۰:۳۸:۱۵
خریداری کول
0.06
140.426
141.155
ګټه
31.05 USD
USDJPY
سودا
#184755254
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۰۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
140.426
ګټنه
0.48 USD
ټوله
30.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۳ ۱۰:۳۸:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
141.155
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
31.05 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۳۰:۰۱
۱۶.۰۶.۲۰۲۳ ۱۰:۳۸:۱۴
خرڅول
0.06
140.26
141.155
ګټه
-39.52 USD
USDJPY
سودا
#184759814
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۳۰:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
140.26
ګټنه
-1.06 USD
ټوله
-38.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۳ ۱۰:۳۸:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
141.155
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
-39.52 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۸:۱۵:۰۱
۱۶.۰۶.۲۰۲۳ ۱۰:۳۸:۱۲
خریداری کول
0.12
140.66
141.156
ګټه
42.29 USD
USDJPY
سودا
#184764355
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۸:۱۵:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
140.66
ګټنه
0.96 USD
ټوله
42.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۳ ۱۰:۳۸:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.12
بهر(وتل)
141.156
د کمیشن لګښتونه
-0.84 USD
ګټه
42.29 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۲۰:۰۰:۰۱
۱۶.۰۶.۲۰۲۳ ۱۰:۳۸:۱۰
خریداری کول
0.12
140.338
141.156
ګټه
69.66 USD
USDJPY
سودا
#184771221
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۲۰:۰۰:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
140.338
ګټنه
0.96 USD
ټوله
69.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۳ ۱۰:۳۸:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.12
بهر(وتل)
141.156
د کمیشن لګښتونه
-0.84 USD
ګټه
69.66 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۹:۰۵:۰۳
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۲۰:۵۰:۰۰
خریداری کول
0.06
0.68719
0.68838
ګټه
6.72 USD
AUDUSD
سودا
#184768290
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۹:۰۵:۰۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.68719
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۲۰:۵۰:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.68838
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
6.72 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۸:۳۵:۰۷
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۹:۲۵:۰۴
خریداری کول
0.06
1.09318
1.09448
ګټه
7.38 USD
EURUSD
سودا
#184766119
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۸:۳۵:۰۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09318
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۹:۲۵:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.09448
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
7.38 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۹:۰۵:۰۲
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۹:۲۵:۰۲
خرڅول
0.06
0.89267
0.8911
ګټه
10.15 USD
USDCHF
سودا
#184768250
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۹:۰۵:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89267
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۹:۲۵:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.8911
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
10.15 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۸:۰۵:۰۱
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۹:۰۵:۰۱
خریداری کول
0.06
0.68602
0.68717
ګټه
6.48 USD
AUDUSD
سودا
#184763577
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۸:۰۵:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.68602
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۹:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.68717
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
6.48 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۵۰:۰۲
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۹:۰۵:۰۱
خرڅول
0.06
0.89364
0.89266
ګټه
6.17 USD
USDCHF
سودا
#184761890
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۵۰:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89364
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۹:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.89266
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
6.17 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۲۵:۰۳
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۸:۳۵:۰۶
خریداری کول
0.06
1.0919
1.09307
ګټه
6.60 USD
EURUSD
سودا
#184759097
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۲۵:۰۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0919
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۸:۳۵:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.09307
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
6.60 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۰۶
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۸:۱۵:۰۰
خریداری کول
0.12
140.432
140.655
ګټه
18.19 USD
USDJPY
سودا
#184755338
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۰۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
140.432
ګټنه
0.00 USD
ټوله
19.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۸:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.12
بهر(وتل)
140.655
د کمیشن لګښتونه
-0.84 USD
ګټه
18.19 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۵۰:۰۲
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۸:۰۵:۰۱
خریداری کول
0.06
0.6847
0.686
ګټه
7.38 USD
AUDUSD
سودا
#184753294
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۵۰:۰۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.6847
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۸:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.686
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
7.38 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۲۵:۰۱
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۵۰:۰۱
خرڅول
0.06
0.89484
0.89368
ګټه
7.37 USD
USDCHF
سودا
#184759057
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۲۵:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89484
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.89368
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
7.37 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۲۰:۰۳
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۳۰:۰۰
خرڅول
0.06
140.445
140.261
ګټه
7.45 USD
USDJPY
سودا
#184748356
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۲۰:۰۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
140.445
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
140.261
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
7.45 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۰۵:۰۱
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۲۵:۰۱
خریداری کول
0.06
1.09049
1.09183
ګټه
7.62 USD
EURUSD
سودا
#184756524
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۰۵:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09049
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۲۵:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.09183
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
7.62 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۵۵:۰۱
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۲۵:۰۰
خرڅول
0.06
0.8959
0.89488
ګټه
6.42 USD
USDCHF
سودا
#184754300
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۵۵:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8959
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.89488
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
6.42 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۲۰:۰۳
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۰۵:۰۰
خریداری کول
0.06
1.08917
1.09043
ګټه
7.14 USD
EURUSD
سودا
#184748353
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۲۰:۰۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08917
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.09043
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
7.14 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۲۰:۰۱
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۵۵:۰۰
خرڅول
0.06
0.89728
0.8959
ګټه
8.82 USD
USDCHF
سودا
#184748287
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۲۰:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89728
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.8959
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
8.82 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۴۰:۰۱
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۵۰:۰۱
خریداری کول
0.06
0.6833
0.68467
ګټه
7.80 USD
AUDUSD
سودا
#184751488
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۴۰:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.6833
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.68467
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
7.80 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۰۸:۴۰:۰۱
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۴۰:۰۱
خریداری کول
0.06
0.68195
0.68323
ګټه
7.26 USD
AUDUSD
سودا
#184712423
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۰۸:۴۰:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.68195
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.68323
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
7.26 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۱۰:۰۲
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۲۰:۰۲
خرڅول
0.06
140.615
140.445
ګټه
6.84 USD
USDJPY
سودا
#184746860
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۱۰:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
140.615
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۲۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
140.445
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
6.84 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۵:۳۵:۰۲
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۲۰:۰۱
خریداری کول
0.06
1.08719
1.08889
ګټه
9.78 USD
EURUSD
سودا
#184740988
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۵:۳۵:۰۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08719
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.08889
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
9.78 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۵:۳۵:۰۲
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۲۰:۰۰
خرڅول
0.06
0.89939
0.89739
ګټه
12.95 USD
USDCHF
سودا
#184740996
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۵:۳۵:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89939
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.89739
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
12.95 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۵:۴۵:۰۲
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۱۰:۰۱
خرڅول
0.06
140.835
140.62
ګټه
8.75 USD
USDJPY
سودا
#184742908
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۵:۴۵:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
140.835
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
140.62
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
8.75 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۴:۰۰:۰۱
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۵:۴۵:۰۱
خرڅول
0.06
141.152
140.86
ګټه
12.02 USD
USDJPY
سودا
#184731882
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۴:۰۰:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
141.152
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۵:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
140.86
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
12.02 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۲:۲۵:۰۲
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۵:۴۵:۰۱
خرڅول
0.06
140.866
140.843
ګټه
0.56 USD
USDJPY
سودا
#184726854
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۲:۲۵:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
140.866
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۵:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
140.843
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
0.56 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۰۴
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۵:۳۵:۰۱
خریداری کول
0.06
1.08488
1.08709
ګټه
12.84 USD
EURUSD
سودا
#184739502
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۰۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08488
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۵:۳۵:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.08709
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
12.84 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۳:۳۵:۱۲
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۵:۳۵:۰۱
خرڅول
0.06
0.90049
0.89944
ګټه
6.58 USD
USDCHF
سودا
#184731007
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۳:۳۵:۱۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90049
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۵:۳۵:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.89944
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
6.58 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۲:۱۰:۰۱
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۰۳
خریداری کول
0.06
1.08378
1.08467
ګټه
4.92 USD
EURUSD
سودا
#184725507
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۲:۱۰:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08378
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.08467
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
4.92 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۰۷:۴۶:۰۰
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۵:۰۵:۰۱
خرڅول
0.06
0.68057
0.67949
ګټه
6.06 USD
AUDUSD
سودا
#184709857
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۰۷:۴۶:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68057
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۵:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.67949
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
6.06 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۰۷:۴۶:۰۲
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۴:۵۵:۰۱
خرڅول
0.06
1.08138
1.08216
ګټه
-5.10 USD
EURUSD
سودا
#184709861
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۰۷:۴۶:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08138
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۳ ۱۴:۵۵:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.08216
د کمیشن لګښتونه
-0.42 USD
ګټه
-5.10 USD