د ډیمو حالت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۲:۵۴:۳۹
۲۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۰۰
خرڅول
51
162.07
167.71
ګټه
‪-299.82 USD‬
#COIN
سودا
#195506793
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۲:۵۴:۳۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
162.07
ګټنه
‪0.57 USD‬
ټوله
‪-287.64 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
51
بهر(وتل)
167.71
د کمیشن لګښتونه
‪-12.75 USD‬
ګټه
‪-299.82 USD‬
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۲:۰۴:۵۶
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۲:۱۷:۱۷
خرڅول
100
160.44
163.7
ګټه
‪-351.00 USD‬
#COIN
سودا
#195504772
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۲:۰۴:۵۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
160.44
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-326.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۲:۱۷:۱۷
د سوداګرۍ حجم
100
بهر(وتل)
163.7
د کمیشن لګښتونه
‪-25.00 USD‬
ګټه
‪-351.00 USD‬
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۵۹:۴۶
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۲:۱۷:۱۷
خرڅول
100
162.22
163.7
ګټه
‪-173.00 USD‬
#COIN
سودا
#195504356
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۵۹:۴۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
162.22
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-148.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۲:۱۷:۱۷
د سوداګرۍ حجم
100
بهر(وتل)
163.7
د کمیشن لګښتونه
‪-25.00 USD‬
ګټه
‪-173.00 USD‬
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۵۶:۱۸
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۲:۱۷:۱۷
خرڅول
100
163.68
163.7
ګټه
‪-27.00 USD‬
#COIN
سودا
#195504157
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۵۶:۱۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
163.68
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-2.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۲:۱۷:۱۷
د سوداګرۍ حجم
100
بهر(وتل)
163.7
د کمیشن لګښتونه
‪-25.00 USD‬
ګټه
‪-27.00 USD‬
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۴۶:۲۳
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۲:۱۷:۱۷
خرڅول
100
164.27
163.7
ګټه
‪32.00 USD‬
#COIN
سودا
#195503322
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۴۶:۲۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
164.27
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪57.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۲:۱۷:۱۷
د سوداګرۍ حجم
100
بهر(وتل)
163.7
د کمیشن لګښتونه
‪-25.00 USD‬
ګټه
‪32.00 USD‬
۱۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۸:۰۶:۵۹
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۱
خریداری کول
1000
72.75
74.21
ګټه
‪1 135.78 USD‬
#BABA
سودا
#195232756
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۸:۰۶:۵۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
72.75
ګټنه
‪-74.22 USD‬
ټوله
‪1 460.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۱
د سوداګرۍ حجم
1000
بهر(وتل)
74.21
د کمیشن لګښتونه
‪-250.00 USD‬
ګټه
‪1 135.78 USD‬
۱۳.۱۲.۲۰۲۳ ۲۲:۵۹:۲۲
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۱
خریداری کول
50
71.46
74.21
ګټه
‪120.69 USD‬
#BABA
سودا
#195165731
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۲۳ ۲۲:۵۹:۲۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
71.46
ګټنه
‪-4.31 USD‬
ټوله
‪137.50 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۱
د سوداګرۍ حجم
50
بهر(وتل)
74.21
د کمیشن لګښتونه
‪-12.50 USD‬
ګټه
‪120.69 USD‬
۱۳.۱۲.۲۰۲۳ ۲۲:۵۸:۲۵
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۱
خریداری کول
40
71.4
74.21
ګټه
‪98.96 USD‬
#BABA
سودا
#195165644
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۲۳ ۲۲:۵۸:۲۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
71.4
ګټنه
‪-3.44 USD‬
ټوله
‪112.40 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۱
د سوداګرۍ حجم
40
بهر(وتل)
74.21
د کمیشن لګښتونه
‪-10.00 USD‬
ګټه
‪98.96 USD‬
۱۵.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۲۳:۴۹
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۱
خریداری کول
101
74.89
74.21
ګټه
‪-100.20 USD‬
#BABA
سودا
#195302624
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۲۳:۴۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
74.89
ګټنه
‪-6.27 USD‬
ټوله
‪-68.68 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۱
د سوداګرۍ حجم
101
بهر(وتل)
74.21
د کمیشن لګښتونه
‪-25.25 USD‬
ګټه
‪-100.20 USD‬
۱۵.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۲۳:۱۵
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۱
خریداری کول
101
74.87
74.21
ګټه
‪-98.18 USD‬
#BABA
سودا
#195302583
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۲۳:۱۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
74.87
ګټنه
‪-6.27 USD‬
ټوله
‪-66.66 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۱
د سوداګرۍ حجم
101
بهر(وتل)
74.21
د کمیشن لګښتونه
‪-25.25 USD‬
ګټه
‪-98.18 USD‬
۱۲.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۴۱:۴۹
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۰
خریداری کول
30
71.29
74.21
ګټه
‪77.15 USD‬
#BABA
سودا
#195085269
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۴۱:۴۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
71.29
ګټنه
‪-2.95 USD‬
ټوله
‪87.60 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۰
د سوداګرۍ حجم
30
بهر(وتل)
74.21
د کمیشن لګښتونه
‪-7.50 USD‬
ګټه
‪77.15 USD‬
۱۲.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۴۳
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۰
خریداری کول
20
71.27
74.21
ګټه
‪51.83 USD‬
#BABA
سودا
#195085190
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۴۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
71.27
ګټنه
‪-1.97 USD‬
ټوله
‪58.80 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۰
د سوداګرۍ حجم
20
بهر(وتل)
74.21
د کمیشن لګښتونه
‪-5.00 USD‬
ګټه
‪51.83 USD‬
۱۳.۱۲.۲۰۲۳ ۲۲:۰۶:۲۲
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۰
خریداری کول
20
71.34
74.21
ګټه
‪50.67 USD‬
#BABA
سودا
#195161570
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۲۳ ۲۲:۰۶:۲۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
71.34
ګټنه
‪-1.73 USD‬
ټوله
‪57.40 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۰
د سوداګرۍ حجم
20
بهر(وتل)
74.21
د کمیشن لګښتونه
‪-5.00 USD‬
ګټه
‪50.67 USD‬
۱۳.۱۲.۲۰۲۳ ۲۲:۰۶:۰۰
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۰
خریداری کول
20
71.32
74.21
ګټه
‪51.07 USD‬
#BABA
سودا
#195161531
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۲۳ ۲۲:۰۶:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
71.32
ګټنه
‪-1.73 USD‬
ټوله
‪57.80 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۰
د سوداګرۍ حجم
20
بهر(وتل)
74.21
د کمیشن لګښتونه
‪-5.00 USD‬
ګټه
‪51.07 USD‬
۱۳.۱۲.۲۰۲۳ ۲۲:۰۵:۴۹
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۰
خریداری کول
20
71.3
74.21
ګټه
‪51.47 USD‬
#BABA
سودا
#195161519
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۲۳ ۲۲:۰۵:۴۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
71.3
ګټنه
‪-1.73 USD‬
ټوله
‪58.20 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۰
د سوداګرۍ حجم
20
بهر(وتل)
74.21
د کمیشن لګښتونه
‪-5.00 USD‬
ګټه
‪51.47 USD‬
۱۳.۱۲.۲۰۲۳ ۲۲:۰۳:۰۴
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۰
خریداری کول
200
71.28
74.21
ګټه
‪518.78 USD‬
#BABA
سودا
#195161332
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۲۳ ۲۲:۰۳:۰۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
71.28
ګټنه
‪-17.22 USD‬
ټوله
‪586.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۰
د سوداګرۍ حجم
200
بهر(وتل)
74.21
د کمیشن لګښتونه
‪-50.00 USD‬
ګټه
‪518.78 USD‬
۱۳.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۵۵:۴۶
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۰
خریداری کول
20
70.97
74.21
ګټه
‪58.07 USD‬
#BABA
سودا
#195160532
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۵۵:۴۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
70.97
ګټنه
‪-1.73 USD‬
ټوله
‪64.80 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۰
د سوداګرۍ حجم
20
بهر(وتل)
74.21
د کمیشن لګښتونه
‪-5.00 USD‬
ګټه
‪58.07 USD‬
۱۳.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۸:۵۳
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۰
خریداری کول
400
70.94
74.21
ګټه
‪1 173.56 USD‬
#BABA
سودا
#195134338
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۸:۵۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
70.94
ګټنه
‪-34.44 USD‬
ټوله
‪1 308.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۰
د سوداګرۍ حجم
400
بهر(وتل)
74.21
د کمیشن لګښتونه
‪-100.00 USD‬
ګټه
‪1 173.56 USD‬
۱۳.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۷:۵۵
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۰
خریداری کول
500
71.17
74.21
ګټه
‪1 351.93 USD‬
#BABA
سودا
#195134165
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۷:۵۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
71.17
ګټنه
‪-43.07 USD‬
ټوله
‪1 520.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۰
د سوداګرۍ حجم
500
بهر(وتل)
74.21
د کمیشن لګښتونه
‪-125.00 USD‬
ګټه
‪1 351.93 USD‬
۱۲.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۴۸:۰۹
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۰
خریداری کول
20
71.37
74.21
ګټه
‪49.83 USD‬
#BABA
سودا
#195085530
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۴۸:۰۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
71.37
ګټنه
‪-1.97 USD‬
ټوله
‪56.80 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۰
د سوداګرۍ حجم
20
بهر(وتل)
74.21
د کمیشن لګښتونه
‪-5.00 USD‬
ګټه
‪49.83 USD‬
۱۲.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۴۷:۵۰
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۰
خریداری کول
20
71.36
74.21
ګټه
‪50.03 USD‬
#BABA
سودا
#195085517
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۴۷:۵۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
71.36
ګټنه
‪-1.97 USD‬
ټوله
‪57.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۰
د سوداګرۍ حجم
20
بهر(وتل)
74.21
د کمیشن لګښتونه
‪-5.00 USD‬
ګټه
‪50.03 USD‬
۱۲.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۴۶:۰۴
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۰
خریداری کول
50
71.34
74.21
ګټه
‪126.10 USD‬
#BABA
سودا
#195085460
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۴۶:۰۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
71.34
ګټنه
‪-4.90 USD‬
ټوله
‪143.50 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۰
د سوداګرۍ حجم
50
بهر(وتل)
74.21
د کمیشن لګښتونه
‪-12.50 USD‬
ګټه
‪126.10 USD‬
۱۲.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۴۴:۲۲
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۰
خریداری کول
20
71.3
74.21
ګټه
‪51.23 USD‬
#BABA
سودا
#195085386
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۴۴:۲۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
71.3
ګټنه
‪-1.97 USD‬
ټوله
‪58.20 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۹:۴۰
د سوداګرۍ حجم
20
بهر(وتل)
74.21
د کمیشن لګښتونه
‪-5.00 USD‬
ګټه
‪51.23 USD‬
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۰۶:۱۶
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۰۲:۳۷
خریداری کول
100
74.01
74.32
ګټه
‪3.51 USD‬
#BABA
سودا
#195359207
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۰۶:۱۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
74.01
ګټنه
‪-2.49 USD‬
ټوله
‪31.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۰۲:۳۷
د سوداګرۍ حجم
100
بهر(وتل)
74.32
د کمیشن لګښتونه
‪-25.00 USD‬
ګټه
‪3.51 USD‬
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۰۲:۲۰
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۰۲:۳۷
خریداری کول
200
73.98
74.32
ګټه
‪13.03 USD‬
#BABA
سودا
#195358810
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۰۲:۲۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
73.98
ګټنه
‪-4.97 USD‬
ټوله
‪68.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۰۲:۳۷
د سوداګرۍ حجم
200
بهر(وتل)
74.32
د کمیشن لګښتونه
‪-50.00 USD‬
ګټه
‪13.03 USD‬
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۸:۱۶
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۰۲:۳۷
خریداری کول
200
73.94
74.32
ګټه
‪21.03 USD‬
#BABA
سودا
#195356626
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۸:۱۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
73.94
ګټنه
‪-4.97 USD‬
ټوله
‪76.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۰۲:۳۷
د سوداګرۍ حجم
200
بهر(وتل)
74.32
د کمیشن لګښتونه
‪-50.00 USD‬
ګټه
‪21.03 USD‬
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۸:۰۲
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۰۲:۳۷
خریداری کول
200
73.71
74.32
ګټه
‪67.03 USD‬
#BABA
سودا
#195356607
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۸:۰۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
73.71
ګټنه
‪-4.97 USD‬
ټوله
‪122.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۰۲:۳۷
د سوداګرۍ حجم
200
بهر(وتل)
74.32
د کمیشن لګښتونه
‪-50.00 USD‬
ګټه
‪67.03 USD‬
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۷:۲۰
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۰۲:۳۷
خریداری کول
50
73.65
74.32
ګټه
‪19.75 USD‬
#BABA
سودا
#195356538
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۷:۲۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
73.65
ګټنه
‪-1.25 USD‬
ټوله
‪33.50 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۰۲:۳۷
د سوداګرۍ حجم
50
بهر(وتل)
74.32
د کمیشن لګښتونه
‪-12.50 USD‬
ګټه
‪19.75 USD‬
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۶:۲۸
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۰۲:۳۶
خریداری کول
50
73.77
74.32
ګټه
‪13.75 USD‬
#BABA
سودا
#195356451
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۶:۲۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
73.77
ګټنه
‪-1.25 USD‬
ټوله
‪27.50 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۰۲:۳۶
د سوداګرۍ حجم
50
بهر(وتل)
74.32
د کمیشن لګښتونه
‪-12.50 USD‬
ګټه
‪13.75 USD‬
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۹:۲۹:۲۰
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۰۰:۵۰
خریداری کول
400
74.31
74.47
ګټه
‪-45.94 USD‬
#BABA
سودا
#195368059
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۹:۲۹:۲۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
74.31
ګټنه
‪-9.94 USD‬
ټوله
‪64.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۰۰:۵۰
د سوداګرۍ حجم
400
بهر(وتل)
74.47
د کمیشن لګښتونه
‪-100.00 USD‬
ګټه
‪-45.94 USD‬
۱۹.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۱۸:۵۰
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۴۱:۰۲
خریداری کول
500
75.48
74.8
ګټه
‪-471.28 USD‬
#BABA
سودا
#195437498
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۱۸:۵۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
75.48
ګټنه
‪-6.28 USD‬
ټوله
‪-340.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۴۱:۰۲
د سوداګرۍ حجم
500
بهر(وتل)
74.8
د کمیشن لګښتونه
‪-125.00 USD‬
ګټه
‪-471.28 USD‬
۱۹.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۱۱:۵۶
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۴۰:۵۱
خریداری کول
500
75.49
74.8
ګټه
‪-476.28 USD‬
#BABA
سودا
#195437180
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۱۱:۵۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
75.49
ګټنه
‪-6.28 USD‬
ټوله
‪-345.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۴۰:۵۱
د سوداګرۍ حجم
500
بهر(وتل)
74.8
د کمیشن لګښتونه
‪-125.00 USD‬
ګټه
‪-476.28 USD‬
۱۹.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۷:۱۰
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۴۰:۴۰
خرڅول
200
153.93
165.64
ګټه
‪-2 389.76 USD‬
#COIN
سودا
#195419769
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۷:۱۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
153.93
ګټنه
‪2.24 USD‬
ټوله
‪-2 342.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۴۰:۴۰
د سوداګرۍ حجم
200
بهر(وتل)
165.64
د کمیشن لګښتونه
‪-50.00 USD‬
ګټه
‪-2 389.76 USD‬
۱۹.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۱۰
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۴۰:۲۰
خرڅول
500
154.61
165.64
ګټه
‪-5 634.41 USD‬
#COIN
سودا
#195419465
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۱۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
154.61
ګټنه
‪5.59 USD‬
ټوله
‪-5 515.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۴۰:۲۰
د سوداګرۍ حجم
500
بهر(وتل)
165.64
د کمیشن لګښتونه
‪-125.00 USD‬
ګټه
‪-5 634.41 USD‬
۱۹.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۴۲:۰۳
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۹:۳۲
خرڅول
100
157.03
165.64
ګټه
‪-884.88 USD‬
#COIN
سودا
#195438245
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۴۲:۰۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
157.03
ګټنه
‪1.12 USD‬
ټوله
‪-861.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۹:۳۲
د سوداګرۍ حجم
100
بهر(وتل)
165.64
د کمیشن لګښتونه
‪-25.00 USD‬
ګټه
‪-884.88 USD‬
۱۵.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۲۱:۱۱
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۹:۲۵
خریداری کول
501
74.65
74.8
ګټه
‪-81.22 USD‬
#BABA
سودا
#195302432
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۲۱:۱۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
74.65
ګټنه
‪-31.12 USD‬
ټوله
‪75.15 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۹:۲۵
د سوداګرۍ حجم
501
بهر(وتل)
74.8
د کمیشن لګښتونه
‪-125.25 USD‬
ګټه
‪-81.22 USD‬
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۷:۴۲
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۹:۱۴
خریداری کول
100
73.73
74.8
ګټه
‪79.51 USD‬
#BABA
سودا
#195356579
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۷:۴۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
73.73
ګټنه
‪-2.49 USD‬
ټوله
‪107.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۹:۱۴
د سوداګرۍ حجم
100
بهر(وتل)
74.8
د کمیشن لګښتونه
‪-25.00 USD‬
ګټه
‪79.51 USD‬
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۷:۵۰
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۹:۰۹
خریداری کول
100
73.77
74.8
ګټه
‪75.51 USD‬
#BABA
سودا
#195356594
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۷:۵۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
73.77
ګټنه
‪-2.49 USD‬
ټوله
‪103.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۹:۰۹
د سوداګرۍ حجم
100
بهر(وتل)
74.8
د کمیشن لګښتونه
‪-25.00 USD‬
ګټه
‪75.51 USD‬
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۰۸:۰۳
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۹:۰۳
خریداری کول
100
74.12
74.8
ګټه
‪40.51 USD‬
#BABA
سودا
#195359397
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۰۸:۰۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
74.12
ګټنه
‪-2.49 USD‬
ټوله
‪68.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۹:۰۳
د سوداګرۍ حجم
100
بهر(وتل)
74.8
د کمیشن لګښتونه
‪-25.00 USD‬
ګټه
‪40.51 USD‬
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۹:۱۲:۲۳
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۸:۵۹
خریداری کول
100
74.06
74.8
ګټه
‪46.51 USD‬
#BABA
سودا
#195367382
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۹:۱۲:۲۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
74.06
ګټنه
‪-2.49 USD‬
ټوله
‪74.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۸:۵۹
د سوداګرۍ حجم
100
بهر(وتل)
74.8
د کمیشن لګښتونه
‪-25.00 USD‬
ګټه
‪46.51 USD‬
۱۵.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۲۲:۳۹
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۸:۵۴
خریداری کول
101
74.73
74.8
ګټه
‪-24.45 USD‬
#BABA
سودا
#195302538
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۲۲:۳۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
74.73
ګټنه
‪-6.27 USD‬
ټوله
‪7.07 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۸:۵۴
د سوداګرۍ حجم
101
بهر(وتل)
74.8
د کمیشن لګښتونه
‪-25.25 USD‬
ګټه
‪-24.45 USD‬
۱۹.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۲۷:۳۴
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۸:۰۹
خرڅول
51
157.75
165.64
ګټه
‪-414.57 USD‬
#COIN
سودا
#195439375
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۲۷:۳۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
157.75
ګټنه
‪0.57 USD‬
ټوله
‪-402.39 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۸:۰۹
د سوداګرۍ حجم
51
بهر(وتل)
165.64
د کمیشن لګښتونه
‪-12.75 USD‬
ګټه
‪-414.57 USD‬
۱۹.۱۲.۲۰۲۳ ۱۹:۴۳:۰۱
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۱۳:۲۵
خرڅول
1
166.883
166.164
ګټه
‪475.59 USD‬
CHFJPY
سودا
#195436116
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۲.۲۰۲۳ ۱۹:۴۳:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
166.883
ګټنه
‪-5.25 USD‬
ټوله
‪500.84 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۱۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
166.164
د کمیشن لګښتونه
‪-20.00 USD‬
ګټه
‪475.59 USD‬
۱۹.۱۲.۲۰۲۳ ۱۹:۳۳:۴۹
۱۹.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۸:۳۹
خرڅول
0.5
166.877
167.187
ګټه
‪-117.71 USD‬
CHFJPY
سودا
#195435870
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۲.۲۰۲۳ ۱۹:۳۳:۴۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
166.877
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-107.71 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۸:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
167.187
د کمیشن لګښتونه
‪-10.00 USD‬
ګټه
‪-117.71 USD‬
۱۹.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۳۸
۱۹.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۰۳:۵۱
خرڅول
200
154.85
155.91
ګټه
‪-262.00 USD‬
#COIN
سودا
#195419604
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۳۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
154.85
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-212.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۰۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
200
بهر(وتل)
155.91
د کمیشن لګښتونه
‪-50.00 USD‬
ګټه
‪-262.00 USD‬
۱۹.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۳۰
۱۹.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۰۳:۳۸
خرڅول
100
154.63
155.66
ګټه
‪-128.00 USD‬
#COIN
سودا
#195419592
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۳۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
154.63
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-103.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۲.۲۰۲۳ ۲۰:۰۳:۳۸
د سوداګرۍ حجم
100
بهر(وتل)
155.66
د کمیشن لګښتونه
‪-25.00 USD‬
ګټه
‪-128.00 USD‬
۱۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۲۵:۴۴
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۷:۰۶
خریداری کول
1501
26.65
26.96
ګټه
‪70.12 USD‬
#PFE
سودا
#195356326
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۲۵:۴۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
26.65
ګټنه
‪-19.94 USD‬
ټوله
‪465.31 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۷:۰۶
د سوداګرۍ حجم
1501
بهر(وتل)
26.96
د کمیشن لګښتونه
‪-375.25 USD‬
ګټه
‪70.12 USD‬
۱۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۹:۲۳:۰۲
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۴۱
خریداری کول
251
133.25
134.64
ګټه
‪269.36 USD‬
#GOOG
سودا
#195356364
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۹:۲۳:۰۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
133.25
ګټنه
‪-16.78 USD‬
ټوله
‪348.89 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
251
بهر(وتل)
134.64
د کمیشن لګښتونه
‪-62.75 USD‬
ګټه
‪269.36 USD‬
۱۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۹:۲۳:۰۲
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۳۲
خریداری کول
250
133.25
134.62
ګټه
‪263.29 USD‬
#GOOG
سودا
#195300368
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۹:۲۳:۰۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
133.25
ګټنه
‪-16.71 USD‬
ټوله
‪342.50 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۳۲
د سوداګرۍ حجم
250
بهر(وتل)
134.62
د کمیشن لګښتونه
‪-62.50 USD‬
ګټه
‪263.29 USD‬
۱۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۲۵:۴۴
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۱۷
خریداری کول
1500
26.65
27.08
ګټه
‪250.07 USD‬
#PFE
سودا
#195293608
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۲۵:۴۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
26.65
ګټنه
‪-19.93 USD‬
ټوله
‪645.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۱۷
د سوداګرۍ حجم
1500
بهر(وتل)
27.08
د کمیشن لګښتونه
‪-375.00 USD‬
ګټه
‪250.07 USD‬