د ډیمو حالت
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۳۱:۴۰
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۱۹:۰۸
خریداری کول
0.15
1.06976
1.08246
ګټه
‪1.83 USD‬
EURUSD
سودا
#1555538129
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۳۱:۴۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06976
ګټنه
‪-0.08 USD‬
ټوله
‪1.91 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۱۹:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.08246
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.83 USD‬
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۵۰:۰۸
۰۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۱۲:۵۶
خرڅول
0.15
1.34597
1.34483
ګټه
‪0.11 USD‬
USDCAD
سودا
#1555903282
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۵۰:۰۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.34597
ګټنه
‪-0.02 USD‬
ټوله
‪0.13 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۱۲:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.34483
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.11 USD‬
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۰:۳۵:۰۷
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۰۳:۰۷
خریداری کول
0.15
1.34389
1.34715
ګټه
‪0.36 USD‬
USDCAD
سودا
#1555784773
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۰:۳۵:۰۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.34389
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.36 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۰۳:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.34715
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.36 USD‬
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۸:۰۵:۰۷
۲۶.۰۱.۲۰۲۴ ۰۴:۱۸:۵۳
خرڅول
0.15
1.35037
1.34684
ګټه
‪0.39 USD‬
USDCAD
سودا
#1555570137
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۸:۰۵:۰۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.35037
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.39 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۱.۲۰۲۴ ۰۴:۱۸:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.34684
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.39 USD‬
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۰۲:۰۰:۲۵
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۰۶:۲۶
خرڅول
0.15
1.08795
1.085
ګټه
‪0.44 USD‬
EURUSD
سودا
#1555538128
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۰۲:۰۰:۲۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08795
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.44 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۰۶:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.085
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.44 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۴:۰۰:۰۷
۲۴.۰۱.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۲۹
خریداری کول
0.15
1.08863
1.09168
ګټه
‪0.42 USD‬
EURUSD
سودا
#1555369816
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۴:۰۰:۰۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08863
ګټنه
‪-0.04 USD‬
ټوله
‪0.46 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.09168
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.42 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۴:۰۰:۱۳
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۴۷:۱۹
خرڅول
0.15
1.08842
1.08544
ګټه
‪0.45 USD‬
EURUSD
سودا
#1555369817
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۴:۰۰:۱۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08842
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.45 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۴۷:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.08544
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.45 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۶:۱۱:۰۷
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۰۴:۲۶
خرڅول
0.15
1.34857
1.34507
ګټه
‪0.39 USD‬
USDCAD
سودا
#1555372073
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۶:۱۱:۰۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.34857
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.39 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۰۴:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.34507
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.39 USD‬
۱۷.۰۱.۲۰۲۴ ۰۱:۲۵:۰۸
۱۷.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۱۲:۳۴
خریداری کول
0.15
1.34934
1.35291
ګټه
‪0.40 USD‬
USDCAD
سودا
#1555281151
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۴ ۰۱:۲۵:۰۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.34934
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.40 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۱۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.35291
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.40 USD‬
۰۸.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۰۰:۱۱
۱۶.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۳۲:۵۳
خرڅول
0.15
1.09358
1.0906
ګټه
‪0.46 USD‬
EURUSD
سودا
#1554958571
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۰۰:۱۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09358
ګټنه
‪0.01 USD‬
ټوله
‪0.45 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۳۲:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.0906
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.46 USD‬
۱۱.۰۱.۲۰۲۴ ۰۲:۱۵:۱۳
۱۱.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۰۴:۵۲
خریداری کول
0.15
1.33807
1.34154
ګټه
‪0.39 USD‬
USDCAD
سودا
#1555080825
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۱.۲۰۲۴ ۰۲:۱۵:۱۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.33807
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.39 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۰۴:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.34154
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.39 USD‬
۰۸.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۰۰:۰۶
۰۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۱۷:۱۷
خریداری کول
0.15
1.09379
1.09684
ګټه
‪0.46 USD‬
EURUSD
سودا
#1554958545
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۰۰:۰۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09379
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.46 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۱۷:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.09684
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.46 USD‬
۰۳.۰۱.۲۰۲۴ ۰۱:۵۰:۰۸
۰۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۵:۴۹:۵۲
خریداری کول
0.15
1.3323
1.33587
ګټه
‪0.40 USD‬
USDCAD
سودا
#1554818212
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۲۴ ۰۱:۵۰:۰۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3323
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.40 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۵:۴۹:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.33587
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.40 USD‬
۲۷.۱۲.۲۰۲۳ ۲۲:۳۰:۱۶
۰۲.۰۱.۲۰۲۴ ۱۴:۵۰:۲۴
خریداری کول
0.79
1.32148
1.32846
ګټه
‪4.13 USD‬
USDCAD
سودا
#1554679613
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۲.۲۰۲۳ ۲۲:۳۰:۱۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.32148
ګټنه
‪-0.02 USD‬
ټوله
‪4.15 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۱.۲۰۲۴ ۱۴:۵۰:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.79
بهر(وتل)
1.32846
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪4.13 USD‬
۲۹.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۰۰:۰۷
۰۲.۰۱.۲۰۲۴ ۱۲:۱۳:۱۵
خریداری کول
1.11
1.10623
1.09972
ګټه
‪-7.41 USD‬
EURUSD
سودا
#1554734940
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۰۰:۰۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10623
ګټنه
‪-0.19 USD‬
ټوله
‪-7.23 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۱.۲۰۲۴ ۱۲:۱۳:۱۵
د سوداګرۍ حجم
1.11
بهر(وتل)
1.09972
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-7.41 USD‬
۱۱.۱۲.۲۰۲۳ ۰۶:۰۰:۱۶
۲۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۳۶:۱۹
خرڅول
0.15
1.0764
1.11381
ګټه
‪-5.58 USD‬
EURUSD
سودا
#1554168415
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۲۳ ۰۶:۰۰:۱۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0764
ګټنه
‪0.03 USD‬
ټوله
‪-5.61 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۳۶:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.11381
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-5.58 USD‬
۱۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۵۴:۳۲
۲۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۳۶:۱۶
خرڅول
0.15
1.09375
1.11381
ګټه
‪-2.99 USD‬
EURUSD
سودا
#1554338826
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۵۴:۳۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09375
ګټنه
‪0.02 USD‬
ټوله
‪-3.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۳۶:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.11381
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-2.99 USD‬
۱۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۰:۱۵:۰۶
۲۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۷:۴۰
خریداری کول
0.15
1.34132
1.32116
ګټه
‪-2.29 USD‬
USDCAD
سودا
#1554360537
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۰:۱۵:۰۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.34132
ګټنه
‪-0.01 USD‬
ټوله
‪-2.29 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۷:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.32116
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-2.29 USD‬
۲۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۲۲:۰۶
۲۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۷:۳۹
خریداری کول
0.15
1.33111
1.32116
ګټه
‪-1.13 USD‬
USDCAD
سودا
#1554564875
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۲۲:۰۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.33111
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-1.13 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۷:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.32116
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-1.13 USD‬
۱۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۲:۳۰:۱۱
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۷:۰۱:۱۲
خریداری کول
0.11
0.67104
0.67116
ګټه
‪0.01 USD‬
AUDUSD
سودا
#1554326404
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۲:۳۰:۱۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.67104
ګټنه
‪-0.01 USD‬
ټوله
‪0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۷:۰۱:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
0.67116
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.01 USD‬
۱۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۲:۳۰:۱۶
۱۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۴۴:۰۵
خرڅول
0.11
0.67089
0.66836
ګټه
‪0.28 USD‬
AUDUSD
سودا
#1554326408
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۲:۳۰:۱۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.67089
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.28 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۴۴:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
0.66836
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.28 USD‬
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۰۰:۱۱
۱۳.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۱۵:۴۳
خرڅول
0.15
1.35768
1.35412
ګټه
‪0.37 USD‬
USDCAD
سودا
#1554029723
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۰۰:۱۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.35768
ګټنه
‪-0.02 USD‬
ټوله
‪0.39 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۱۵:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.35412
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.37 USD‬
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۰:۴۵:۰۶
۱۳.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۰۳:۰۱
خریداری کول
0.11
0.66067
0.66282
ګټه
‪0.23 USD‬
AUDUSD
سودا
#1554119036
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۰:۴۵:۰۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.66067
ګټنه
‪-0.01 USD‬
ټوله
‪0.24 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۰۳:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
0.66282
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.23 USD‬
۱۱.۱۲.۲۰۲۳ ۰۶:۰۰:۰۷
۱۲.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۵۵:۰۲
خریداری کول
0.15
1.07657
1.07961
ګټه
‪0.44 USD‬
EURUSD
سودا
#1554168408
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۲۳ ۰۶:۰۰:۰۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07657
ګټنه
‪-0.01 USD‬
ټوله
‪0.46 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۵۵:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.07961
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.44 USD‬
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۰:۴۵:۱۱
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۳۷
خرڅول
0.11
0.65971
0.65751
ګټه
‪0.24 USD‬
AUDUSD
سودا
#1554119037
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۰:۴۵:۱۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.65971
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.24 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
0.65751
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.24 USD‬
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۲:۳۰:۰۹
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۸:۴۷:۰۳
خریداری کول
0.11
0.65752
0.66007
ګټه
‪0.27 USD‬
AUDUSD
سودا
#1554009570
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۲:۳۰:۰۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.65752
ګټنه
‪-0.01 USD‬
ټوله
‪0.28 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۸:۴۷:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
0.66007
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.27 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۰۵:۱۶
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۶:۱۴:۱۴
خرڅول
0.15
1.08804
1.08421
ګټه
‪0.58 USD‬
EURUSD
سودا
#1553912837
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۰۵:۱۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08804
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.57 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۶:۱۴:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.08421
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.58 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۰۵:۱۵
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۶:۱۴:۱۲
خرڅول
0.15
1.08803
1.08421
ګټه
‪0.58 USD‬
EURUSD
سودا
#1553912836
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۰۵:۱۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08803
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.57 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۶:۱۴:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.08421
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.58 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۵:۰۵
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۶:۱۴:۰۵
خریداری کول
0.79
1.34991
1.35564
ګټه
‪3.33 USD‬
USDCAD
سودا
#1553933751
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۵:۰۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.34991
ګټنه
‪-0.01 USD‬
ټوله
‪3.34 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۶:۱۴:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.79
بهر(وتل)
1.35564
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪3.33 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۰۵:۱۴
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۵:۳۱:۱۹
خرڅول
0.11
0.66107
0.65852
ګټه
‪0.28 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553912833
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۰۵:۱۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.66107
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.28 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۵:۳۱:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
0.65852
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.28 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۰۵:۰۰:۰۵
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۴۵:۳۹
خرڅول
0.05
0.66376
0.65772
ګټه
‪0.30 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553846727
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۰۵:۰۰:۰۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.66376
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.30 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۴۵:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.65772
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.30 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۱۰
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۱۸:۰۷
خرڅول
0.05
0.66086
0.66112
ګټه
‪-0.01 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553746166
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۱۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.66086
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۱۸:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.66112
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۱۳:۳۱
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۱۸:۰۵
خرڅول
0.05
0.66687
0.66112
ګټه
‪0.29 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553810130
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۱۳:۳۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.66687
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.29 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۱۸:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.66112
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.29 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۰۵:۲۰:۵۶
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۳:۰۲:۵۹
خریداری کول
0.05
0.65601
0.66069
ګټه
‪0.23 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553614539
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۰۵:۲۰:۵۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.65601
ګټنه
‪-0.01 USD‬
ټوله
‪0.23 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۳:۰۲:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.66069
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.23 USD‬
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۴۳:۰۷
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۳۷:۱۴
خرڅول
0.3
1.09516
1.09256
ګټه
‪0.78 USD‬
EURUSD
سودا
#1553574043
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۴۳:۰۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09516
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.78 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۳۷:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1.09256
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.78 USD‬
۲۰.۱۱.۲۰۲۳ ۰۲:۱۵:۱۲
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۳۷:۱۲
خرڅول
0.3
1.08993
1.09256
ګټه
‪-0.79 USD‬
EURUSD
سودا
#1553521629
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۱.۲۰۲۳ ۰۲:۱۵:۱۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08993
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.79 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۳۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1.09256
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.79 USD‬
۲۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۱:۵۵:۴۱
۲۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۵۸:۵۶
خریداری کول
0.3
1.0946
1.09357
ګټه
‪-0.31 USD‬
EURUSD
سودا
#1553566124
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۱:۵۵:۴۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0946
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.31 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۵۸:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1.09357
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.31 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۳ ۰۲:۴۵:۰۶
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۱
خرڅول
0.1
1.08504
1.09248
ګټه
‪-0.74 USD‬
EURUSD
سودا
#1553427113
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۳ ۰۲:۴۵:۰۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08504
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.74 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.09248
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.74 USD‬
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۲۱:۱۶:۰۶
۱۵.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۵۶:۲۳
خرڅول
0.1
1.08681
1.08382
ګټه
‪0.30 USD‬
EURUSD
سودا
#1553378877
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۲۱:۱۶:۰۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08681
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.30 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۵۶:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.08382
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.30 USD‬
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۲۳:۳۹
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۳۸
خریداری کول
0.3
1.07071
1.07597
ګټه
‪1.40 USD‬
EURUSD
سودا
#1553148846
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۲۳:۳۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07071
ګټنه
‪-0.18 USD‬
ټوله
‪1.58 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1.07597
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.40 USD‬
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۳:۲۳:۰۸
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۳:۲۴:۲۴
خرڅول
0.3
1.06755
1.0679
ګټه
‪-0.11 USD‬
EURUSD
سودا
#1553162402
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۳:۲۳:۰۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06755
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.11 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۳:۲۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1.0679
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.11 USD‬
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۶:۵۳:۴۲
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۲۳:۲۶
خرڅول
0.03
1.23296
1.23296
ګټه
‪0.00 USD‬
GBPUSD
سودا
#1553147629
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۶:۵۳:۴۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.23296
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۲۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.23296
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.00 USD‬
۰۲.۱۱.۲۰۲۳ ۱۱:۳۸:۵۷
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۶:۳۶:۳۴
خرڅول
0.05
0.64437
0.64452
ګټه
‪-0.01 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553037842
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۱.۲۰۲۳ ۱۱:۳۸:۵۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.64437
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۶:۳۶:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.64452
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۰۱.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۳۰:۱۱
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۶:۳۶:۳۴
خرڅول
0.05
0.63829
0.64452
ګټه
‪-0.31 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553002672
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۳۰:۱۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.63829
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.31 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۶:۳۶:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.64452
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.31 USD‬
۰۳.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۲۰:۴۶
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۶:۳۶:۳۳
خرڅول
0.1
0.6503
0.64448
ګټه
‪0.58 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553083533
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۲۰:۴۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.6503
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.58 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۶:۳۶:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.64448
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.58 USD‬
۳۱.۱۰.۲۰۲۳ ۱۷:۰۶:۳۱
۰۱.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۲۷:۲۹
خریداری کول
0.05
0.63259
0.63846
ګټه
‪0.29 USD‬
AUDUSD
سودا
#1552962042
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۱۰.۲۰۲۳ ۱۷:۰۶:۳۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.63259
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.29 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۲۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.63846
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.29 USD‬
۲۵.۱۰.۲۰۲۳ ۰۹:۳۰:۰۶
۳۱.۱۰.۲۰۲۳ ۱۲:۰۶:۲۳
خریداری کول
0.03
1.21713
1.21845
ګټه
‪0.03 USD‬
GBPUSD
سودا
#1552788899
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۳ ۰۹:۳۰:۰۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21713
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۱۰.۲۰۲۳ ۱۲:۰۶:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.21845
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.03 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۳ ۱۹:۱۵:۰۷
۲۴.۱۰.۲۰۲۳ ۱۶:۵۵:۲۷
خرڅول
0.03
1.22276
1.21839
ګټه
‪0.13 USD‬
GBPUSD
سودا
#1552727912
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۳ ۱۹:۱۵:۰۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.22276
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.13 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۱۰.۲۰۲۳ ۱۶:۵۵:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.21839
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.13 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۳ ۱۸:۴۵:۰۳
۲۳.۱۰.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۲۲
خریداری کول
0.03
1.21542
1.22043
ګټه
‪0.15 USD‬
GBPUSD
سودا
#1552687517
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۳ ۱۸:۴۵:۰۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21542
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.15 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.22043
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.15 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۳ ۱۸:۴۵:۰۲
۲۳.۱۰.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۲۱
خریداری کول
0.03
1.21542
1.22043
ګټه
‪0.15 USD‬
GBPUSD
سودا
#1552687515
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۳ ۱۸:۴۵:۰۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21542
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.15 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.22043
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.15 USD‬