၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၁၅:၃၉
၁၈.၀၉.၂၀၂၃ ၂၃:၄၇:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.11
157.821
157.789
အမြတ်
-0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1551219697
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၁၅:၃၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
157.821
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၃ ၂၃:၄၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
157.789
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၂၉:၀၀
၁၈.၀၉.၂၀၂၃ ၂၃:၄၇:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.16
157.578
157.789
အမြတ်
0.23 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1551222377
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၂၉:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
157.578
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၃ ၂၃:၄၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
157.789
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.23 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၈:၃၄:၀၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၃ ၁၀:၅၅:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.26
157.057
157.557
အမြတ်
0.88 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1551284573
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၈:၃၄:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
157.057
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၃ ၁၀:၅၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.26
ပြင်ပ
157.557
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.88 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၁၆:၀၇:၀၇
၁၅.၀၉.၂၀၂၃ ၁၀:၅၅:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.17
157.376
157.557
အမြတ်
0.21 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1551232173
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၁၆:၀၇:၀၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
157.376
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၃ ၁၀:၅၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
ပြင်ပ
157.557
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.21 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၀၂:၀၁:၄၉
၁၅.၀၉.၂၀၂၃ ၁၀:၅၅:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.09
158.112
157.557
အမြတ်
-0.34 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1551186932
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၀၂:၀၁:၄၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
158.112
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၃ ၁၀:၅၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
ပြင်ပ
157.557
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.34 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၁၉:၂၀:၅၇
၁၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၈:၀၁:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.27
156.742
157.242
အမြတ်
0.91 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1551256754
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၁၉:၂၀:၅၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
156.742
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၈:၀၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
ပြင်ပ
157.242
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.91 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၅၉:၀၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၈:၀၁:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.24
156.939
157.242
အမြတ်
0.49 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1551249597
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၅၉:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
156.939
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၈:၀၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
157.242
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.49 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၁၆:၃၈:၀၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၈:၀၁:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.24
157.135
157.242
အမြတ်
0.17 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1551237399
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၁၆:၃၈:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
157.135
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၈:၀၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
157.242
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၄၉:၀၆
၁၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၈:၀၁:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
158.616
157.242
အမြတ်
-0.37 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1551156733
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၄၉:၀၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
158.616
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၈:၀၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
157.242
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.37 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၃ ၁၀:၀၂:၃၀
၁၃.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၄၉:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.09
158.085
158.585
အမြတ်
0.31 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1551140623
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၃ ၁၀:၀၂:၃၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
158.085
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၄၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
ပြင်ပ
158.585
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.31 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၃ ၀၄:၀၆:၃၅
၁၃.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၄၉:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.04
158.587
158.585
အမြတ်
0.00 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1551124033
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၃ ၀၄:၀၆:၃၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
158.587
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၄၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
158.585
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၂.၀၉.၂၀၂၃ ၂၃:၃၈:၁၃
၁၃.၀၉.၂၀၂၃ ၀၄:၀၆:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.04
158.063
158.563
အမြတ်
0.14 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1551118560
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၂၃ ၂၃:၃၈:၁၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
158.063
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၃ ၀၄:၀၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
158.563
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၉:၄၁:၀၀
၁၂.၀၉.၂၀၂၃ ၂၃:၃၈:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.22
157.521
158.021
အမြတ်
0.75 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1551053936
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၉:၄၁:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
157.521
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၂၃ ၂၃:၃၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
158.021
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.75 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၃၁:၀၄
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၉:၄၀:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.09
156.983
157.483
အမြတ်
0.31 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1551037700
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၃၁:၀၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
156.983
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၉:၄၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
ပြင်ပ
157.483
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.31 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၀:၁၁:၀၇
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၉:၄၀:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.12
157.483
157.483
အမြတ်
0.00 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1550995753
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၀:၁၁:၀၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
157.483
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၉:၄၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
157.483
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၉:၁၉:၀၂
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၂:၅၀:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.23
156.754
157.254
အမြတ်
0.78 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1551019767
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၉:၁၉:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
156.754
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၂:၅၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
ပြင်ပ
157.254
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.78 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၆:၃၂:၂၁
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၂:၅၀:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.16
157.033
157.254
အမြတ်
0.24 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1551010025
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၆:၃၂:၂၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
157.033
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၂:၅၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
157.254
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.24 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၀:၄၁:၁၁
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၂:၅၀:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.12
157.232
157.254
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1550996336
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၀:၄၁:၁၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
157.232
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၂:၅၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
157.254
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၀၂:၄၆
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၂:၅၀:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.04
158.356
157.254
အမြတ်
-0.30 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1550978308
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၀၂:၄၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
158.356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၂:၅၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
157.254
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.30 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၄:၂၅:၁၂
၀၈.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၀၂:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.09
157.821
158.321
အမြတ်
0.31 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1550917401
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၄:၂၅:၁၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
157.821
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၀၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
ပြင်ပ
158.321
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.31 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၃ ၀၃:၄၃:၀၀
၀၈.၀၉.၂၀၂၃ ၀၅:၅၀:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.18
157.271
157.771
အမြတ်
0.61 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1550945068
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၃ ၀၃:၄၃:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
157.271
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၃ ၀၅:၅၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
157.771
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.61 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၅၇:၀၀
၀၈.၀၉.၂၀၂၃ ၀၅:၅၀:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.11
157.569
157.771
အမြတ်
0.15 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1550923745
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၅၇:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
157.569
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၃ ၀၅:၅၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
157.771
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၃ ၁၀:၃၁:၁၉
၀၈.၀၉.၂၀၂၃ ၀၅:၅၀:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
158.331
157.771
အမြတ်
-0.15 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1550859568
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၃ ၁၀:၃၁:၁၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
158.331
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၃ ၀၅:၅၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
157.771
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.15 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၃ ၀၉:၀၀:၂၂
၀၆.၀၉.၂၀၂၃ ၁၀:၃၁:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.18
157.797
158.297
အမြတ်
0.61 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1550854872
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၃ ၀၉:၀၀:၂၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
157.797
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၃ ၁၀:၃၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
158.297
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.61 USD
၀၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၆:၃၃:၅၇
၀၆.၀၉.၂၀၂၃ ၁၀:၃၁:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.13
158.302
158.297
အမြတ်
0.00 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1550785679
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၆:၃၃:၅၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
158.302
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၃ ၁၀:၃၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
158.297
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၂၃:၂၀
၀၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၆:၃၃:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.22
157.778
158.278
အမြတ်
0.75 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1550725150
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၂၃:၂၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
157.778
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၆:၃၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
158.278
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.75 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၂၃:၁၉
၀၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၂၃:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
157.774
157.74
အမြတ်
0.00 USD
EURJPY
စာချုပ်
#1550725124
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၂၃:၁၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
157.774
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၂၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
157.74
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၄၅:၁၇
၂၉.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၀၂:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.31
0.80269
0.80669
အမြတ်
0.91 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#1550438066
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၄၅:၁၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.80269
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၀၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.31
ပြင်ပ
0.80669
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.91 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၀၄:၀၄
၂၉.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၀၂:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.26
0.80664
0.80669
အမြတ်
0.01 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#1550427092
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၀၄:၀၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.80664
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၀၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.26
ပြင်ပ
0.80669
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၃ ၀၉:၀၄:၅၇
၂၅.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၀၄:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.34
0.80236
0.80636
အမြတ်
1.00 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#1550408015
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၃ ၀၉:၀၄:၅၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.80236
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၀၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.34
ပြင်ပ
0.80636
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၃ ၁၄:၄၁:၂၆
၂၅.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၀၄:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.31
0.80439
0.80636
အမြတ်
0.45 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#1550304210
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၃ ၁၄:၄၁:၂၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.80439
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၀၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.31
ပြင်ပ
0.80636
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.45 USD
၂၃.၀၈.၂၀၂၃ ၁၆:၃၂:၂၁
၂၅.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၀၄:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.26
0.80841
0.80636
အမြတ်
-0.39 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#1550248611
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၃ ၁၆:၃၂:၂၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.80841
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၀၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.26
ပြင်ပ
0.80636
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.39 USD
၂၂.၀၈.၂၀၂၃ ၀၄:၂၅:၂၁
၂၃.၀၈.၂၀၂၃ ၁၆:၃၂:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.25
0.80397
0.80797
အမြတ်
0.74 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#1550145133
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၂၃ ၀၄:၂၅:၂၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.80397
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၃ ၁၆:၃၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
0.80797
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.74 USD
၂၁.၀၈.၂၀၂၃ ၁၆:၀၆:၂၀
၂၂.၀၈.၂၀၂၃ ၀၄:၂၅:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.79949
0.80349
အမြတ်
0.97 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#1550117029
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၂၃ ၁၆:၀၆:၂၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.79949
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၂၃ ၀၄:၂၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.80349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.97 USD
၂၁.၀၈.၂၀၂၃ ၀၄:၁၆:၅၈
၂၂.၀၈.၂၀၂၃ ၀၄:၂၅:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.31
0.80146
0.80349
အမြတ်
0.46 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#1550077127
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၂၃ ၀၄:၁၆:၅၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.80146
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၂၃ ၀၄:၂၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.31
ပြင်ပ
0.80349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.46 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၅၃:၃၇
၂၂.၀၈.၂၀၂၃ ၀၄:၂၅:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.26
0.80548
0.80349
အမြတ်
-0.38 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#1550061074
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၅၃:၃၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.80548
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၂၃ ၀၄:၂၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.26
ပြင်ပ
0.80349
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.38 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၃ ၀၄:၃၀:၁၈
၁၈.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၅၃:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.80103
0.80503
အမြတ်
0.97 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#1549960619
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၃ ၀၄:၃၀:၁၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.80103
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၅၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.80503
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.97 USD
၁၆.၀၈.၂၀၂၃ ၂၂:၁၆:၃၄
၁၈.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၅၃:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.31
0.8031
0.80503
အမြတ်
0.44 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#1549949549
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၃ ၂၂:၁၆:၃၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8031
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၅၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.31
ပြင်ပ
0.80503
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.44 USD
၁၆.၀၈.၂၀၂၃ ၀၉:၁၈:၄၀
၁၈.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၅၃:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.25
0.80707
0.80503
အမြတ်
-0.38 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#1549907137
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၃ ၀၉:၁၈:၄၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.80707
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၅၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
0.80503
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.38 USD
၁၆.၀၈.၂၀၂၃ ၀၃:၃၃:၄၂
၁၆.၀၈.၂၀၂၃ ၀၉:၁၈:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.3
0.80259
0.80659
အမြတ်
0.89 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#1549897273
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၃ ၀၃:၃၃:၄၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.80259
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၃ ၀၉:၁၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
0.80659
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.89 USD
၁၅.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၅၇:၂၃
၁၆.၀၈.၂၀၂၃ ၀၉:၁၈:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.25
0.80658
0.80659
အမြတ်
0.00 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#1549881256
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၅၇:၂၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.80658
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၃ ၀၉:၁၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
0.80659
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၅.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၅၇:၂၂
၁၅.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၅၇:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.80658
0.80615
အမြတ်
-0.01 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#1549881232
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၅၇:၂၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.80658
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၅၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.80615
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၃ ၁၄:၂၇:၀၁
၀၃.၀၈.၂၀၂၃ ၁၆:၄၈:၁၁
ရောင်းချမှု
0.34
163.231
162.831
အမြတ်
0.95 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1549400813
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၃ ၁၄:၂၇:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
163.231
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၃ ၁၆:၄၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.34
ပြင်ပ
162.831
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.95 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၃ ၁၃:၀၄:၀၄
၀၃.၀၈.၂၀၂၃ ၁၆:၄၈:၁၁
ရောင်းချမှု
0.11
163.076
162.831
အမြတ်
0.19 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1549396301
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၃ ၁၃:၀၄:၀၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
163.076
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၃ ၁၆:၄၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
162.831
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.19 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၀၁:၅၂
၀၃.၀၈.၂၀၂၃ ၁၆:၄၈:၁၁
ရောင်းချမှု
0.33
162.876
162.831
အမြတ်
0.10 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1549358453
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၀၁:၅၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
162.876
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၃ ၁၆:၄၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
162.831
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၃ ၁၄:၄၀:၅၉
၀၃.၀၈.၂၀၂၃ ၁၆:၄၈:၁၁
ရောင်းချမှု
0.28
162.719
162.831
အမြတ်
-0.22 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1549346715
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၃ ၁၄:၄၀:၅၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
162.719
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၃ ၁၆:၄၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
ပြင်ပ
162.831
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.22 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၃ ၁၀:၀၂:၃၇
၀၃.၀၈.၂၀၂၃ ၁၀:၂၁:၄၃
ရောင်းချမှု
0.26
163.362
162.962
အမြတ်
0.73 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1549387904
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၃ ၁၀:၀၂:၃၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
163.362
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၃ ၁၀:၂၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.26
ပြင်ပ
162.962
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.73 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၄၇:၀၀
၀၃.၀၈.၂၀၂၃ ၁၀:၂၁:၄၃
ရောင်းချမှု
0.69
163.199
162.962
အမြတ်
1.14 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1549364941
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၄၇:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
163.199
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၃ ၁၀:၂၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.69
ပြင်ပ
162.962
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.14 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၃ ၁၂:၁၅:၃၉
၀၃.၀၈.၂၀၂၃ ၁၀:၂၁:၄၃
ရောင်းချမှု
0.24
162.524
162.962
အမြတ်
-0.73 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1549341930
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၃ ၁၂:၁၅:၃၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
162.524
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၃ ၁၀:၂၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
162.962
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.73 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၃ ၀၈:၂၉:၀၁
၀၃.၀၈.၂၀၂၃ ၁၀:၀၁:၁၉
ရောင်းချမှု
0.64
163.688
163.288
အမြတ်
1.78 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#1549384652
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၃ ၀၈:၂၉:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
163.688
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၃ ၁၀:၀၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.64
ပြင်ပ
163.288
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.78 USD