၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၁၆:၀၀:၀၁
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၁၆:၁၈:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.03725
1.03581
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6909127
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၁၆:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.03725
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၁၆:၁၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.03581
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၀၁
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၁၆:၁၈:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.03636
1.03581
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6908734
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.03636
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၁၆:၁၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.03581
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၁၅:၀၀:၀၁
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၁၅:၂၁:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.03775
1.03675
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6908225
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၁၅:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.03775
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၁၅:၂၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.03675
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၂ ၀၅:၀၀:၀၂
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၁၄:၅၇:၃၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.04309
1.03798
အမြတ်
0.15 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6894911
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၂ ၀၅:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.04309
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၁၄:၅၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.03798
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၂ ၀၁:၃၀:၀၁
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၁၄:၅၇:၃၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.04151
1.03798
အမြတ်
0.11 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6893139
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၂ ၀၁:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.04151
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၁၄:၅၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.03798
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၂၃:၀၀:၀၂
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၁၄:၅၇:၃၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.04012
1.03798
အမြတ်
0.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6892537
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၂၃:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.04012
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၁၄:၅၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.03798
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၂၁:၁၅:၀၃
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၁၄:၅၇:၃၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.03873
1.03798
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6891818
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၂၁:၁၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.03873
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၁၄:၅၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.03798
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၁၇:၀၀:၀၁
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၁၄:၅၇:၃၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.03697
1.03798
အမြတ်
-0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6889205
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၁၇:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.03697
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၁၄:၅၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.03798
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၁၆:၄၅:၀၂
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၁၄:၅၇:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.03419
1.03798
အမြတ်
-0.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6888532
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၁၆:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.03419
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၁၄:၅၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.03798
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၁၆:၀၀:၀၁
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၁၄:၅၇:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.0331
1.03798
အမြတ်
-0.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6887887
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၁၆:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0331
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၁၄:၅၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.03798
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၁၅:၄၅:၀၃
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၁၄:၅၇:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.03191
1.03798
အမြတ်
-0.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6887569
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၁၅:၄၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.03191
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၁၄:၅၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.03798
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၉:၃၀:၀၁
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.03367
1.03325
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6882791
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၉:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.03367
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.03325
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၉:၁၅:၀၁
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.03455
1.03325
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6882439
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၉:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.03455
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.03325
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၁၂:၁၅:၀၁
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.0305
1.03325
အမြတ်
0.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6885256
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၁၂:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0305
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.03325
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၁၀:၄၅:၀၁
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.03202
1.03325
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6884061
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၁၀:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.03202
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.03325
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၁၁:၀၀:၀၂
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၁၁:၄၇:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.86696
0.86596
အမြတ်
0.01 USD
EURGBP
စာချုပ်
#6884258
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၁၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.86696
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၁၁:၄၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.86596
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၁၀:၁၅:၀၁
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၁၀:၄၆:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.86967
0.86808
အမြတ်
0.02 USD
EURGBP
စာချုပ်
#6883610
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၁၀:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.86967
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၁၀:၄၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.86808
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၉:၃၀:၀၂
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၁၀:၄၆:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.86849
0.86808
အမြတ်
0.00 USD
EURGBP
စာချုပ်
#6882801
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၉:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.86849
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၁၀:၄၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.86808
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၅:၃၀:၀၄
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၉:၁၈:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.86851
0.86951
အမြတ်
0.01 USD
EURGBP
စာချုပ်
#6881041
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၅:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.86851
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၉:၁၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.86951
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၉:၀၀:၀၁
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၉:၁၄:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.0332
1.0342
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6882300
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၉:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0332
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၉:၁၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0342
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၆:၀၀:၀၂
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၈:၄၉:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.03169
1.0331
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6881197
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၆:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.03169
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၈:၄၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0331
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၅:၀၀:၀၂
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၈:၄၉:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.03251
1.0331
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6880844
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၅:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.03251
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၈:၄၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0331
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၁:၃၀:၀၁
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၅:၁၉:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.86709
0.86809
အမြတ်
0.01 USD
EURGBP
စာချုပ်
#6878655
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၁:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.86709
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၅:၁၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.86809
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၃:၀၀:၀၁
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၄:၅၈:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.03068
1.0323
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6879636
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.03068
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၄:၅၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0323
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၂:၁၅:၀၄
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၄:၅၈:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.03192
1.0323
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6878924
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၂:၁၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.03192
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၄:၅၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0323
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၁.၁၁.၂၀၂၂ ၁၁:၁၅:၀၁
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၂:၀၀:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.02382
1.03133
အမြတ်
0.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6860404
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၂၂ ၁၁:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.02382
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၂:၀၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.03133
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၂၁.၁၁.၂၀၂၂ ၀၈:၄၅:၀၁
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၂:၀၀:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.02708
1.03133
အမြတ်
0.13 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6858688
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၂၂ ၀၈:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.02708
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၂:၀၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.03133
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၂၁.၁၁.၂၀၂၂ ၀၄:၁၅:၀၂
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၂:၀၀:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.02931
1.03133
အမြတ်
0.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6856500
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၂၂ ၀၄:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.02931
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၂:၀၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.03133
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၂၃:၄၅:၀၁
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၂:၀၀:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.03166
1.03133
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6853695
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၂၃:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.03166
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၂:၀၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.03133
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၂၀:၁၅:၀၁
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၂:၀၀:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.03302
1.03133
အမြတ်
-0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6852948
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၂၀:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.03302
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၂:၀၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.03133
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၁၆:၄၅:၀၁
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၂:၀၀:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.03424
1.03133
အမြတ်
-0.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6849700
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၁၆:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.03424
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၂:၀၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.03133
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၁၂:၁၅:၀၁
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၂:၀၀:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.03668
1.03133
အမြတ်
-0.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6846098
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၁၂:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.03668
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၂:၀၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.03133
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၁၂:၀၀:၀၂
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၂:၀၀:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.03825
1.03133
အမြတ်
-0.07 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6845945
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၁၂:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.03825
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၂:၀၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.03133
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၁၁:၄၅:၀၁
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၂:၀၀:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.03914
1.03133
အမြတ်
-0.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6845655
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၁၁:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.03914
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၂:၀၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.03133
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၂ ၁၄:၁၅:၀၁
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၁:၁၅:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.86467
0.86692
အမြတ်
0.05 USD
EURGBP
စာချုပ်
#6873387
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၂ ၁၄:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.86467
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၁:၁၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.86692
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၂ ၁၁:၄၅:၀၂
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၁:၁၅:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.86587
0.86692
အမြတ်
0.01 USD
EURGBP
စာချုပ်
#6871724
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၂ ၁၁:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.86587
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၁:၁၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.86692
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၂ ၁၁:၃၀:၀၂
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၁:၁၅:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.86667
0.86692
အမြတ်
0.00 USD
EURGBP
စာချုပ်
#6871544
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၂ ၁၁:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.86667
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၁:၁၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.86692
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၂ ၁၀:၄၅:၀၉
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၁:၁၅:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.86772
0.86692
အမြတ်
-0.01 USD
EURGBP
စာချုပ်
#6871062
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၂ ၁၀:၄၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.86772
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၂ ၀၁:၁၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.86692
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၂ ၀၂:၁၅:၀၁
၂၂.၁၁.၂၀၂၂ ၁၀:၄၄:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.86595
0.8674
အမြတ်
0.02 USD
EURGBP
စာချုပ်
#6867360
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၂ ၀၂:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.86595
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၂ ၁၀:၄၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8674
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၁.၁၁.၂၀၂၂ ၂၂:၀၀:၀၁
၂၂.၁၁.၂၀၂၂ ၁၀:၄၄:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.86685
0.8674
အမြတ်
0.01 USD
EURGBP
စာချုပ်
#6866625
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၂၂ ၂၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.86685
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၂ ၁၀:၄၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8674
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၁၁.၂၀၂၂ ၁၅:၁၅:၀၁
၂၁.၁၁.၂၀၂၂ ၂၁:၅၀:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.86775
0.86668
အမြတ်
0.01 USD
EURGBP
စာချုပ်
#6862810
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၂၂ ၁၅:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.86775
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၂၂ ၂၁:၅၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.86668
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၁၁.၂၀၂၂ ၁၂:၁၅:၀၁
၂၁.၁၁.၂၀၂၂ ၂၁:၅၀:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.86689
0.86668
အမြတ်
0.00 USD
EURGBP
စာချုပ်
#6861568
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၂၂ ၁၂:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.86689
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၂၂ ၂၁:၅၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.86668
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၁.၁၁.၂၀၂၂ ၁၂:၀၀:၀၁
၂၁.၁၁.၂၀၂၂ ၂၁:၅၀:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.86608
0.86668
အမြတ်
-0.01 USD
EURGBP
စာချုပ်
#6861354
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၂၂ ၁၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.86608
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၂၂ ၂၁:၅၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.86668
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၁.၁၁.၂၀၂၂ ၁၈:၁၅:၀၁
၂၁.၁၁.၂၀၂၂ ၂၁:၅၀:၂၀
ရောင်းချမှု
0.02
0.86883
0.86668
အမြတ်
0.05 USD
EURGBP
စာချုပ်
#6865178
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၂၂ ၁၈:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.86883
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၂၂ ၂၁:၅၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.86668
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၂၃:၁၅:၀၁
၂၁.၁၁.၂၀၂၂ ၁၁:၄၉:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.86868
0.86724
အမြတ်
0.02 USD
EURGBP
စာချုပ်
#6853518
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၂၃:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.86868
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၂၂ ၁၁:၄၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.86724
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၂၂:၃၀:၀၁
၂၁.၁၁.၂၀၂၂ ၁၁:၄၉:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.8678
0.86724
အမြတ်
0.01 USD
EURGBP
စာချုပ်
#6853463
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၂၂:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8678
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၂၂ ၁၁:၄၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.86724
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၁၇:၀၀:၀၁
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၂၂:၂၅:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.86924
0.86824
အမြတ်
0.01 USD
EURGBP
စာချုပ်
#6850103
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၁၇:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.86924
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၂၂:၂၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.86824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၁၀:၃၀:၀၂
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၁၆:၄၅:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.87011
0.86956
အမြတ်
0.01 USD
EURGBP
စာချုပ်
#6844671
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၁၀:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.87011
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၁၆:၄၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.86956
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၁၃:၁၅:၀၁
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၁၆:၄၅:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.87101
0.86956
အမြတ်
0.02 USD
EURGBP
စာချုပ်
#6846781
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၁၃:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.87101
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၁၆:၄၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.86956
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၁၁:၃၀:၀၁
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၁၁:၄၂:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.03826
1.03926
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6845418
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၁၁:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.03826
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၂ ၁၁:၄၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.03926
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD