၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၁၃
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၀:၂၆
ဝယ်ယူမှု
2
1.18343
1.16341
အမြတ်
-4 172.59 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149821651
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၁၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18343
လဲလှယ်ခြင်း
-148.59 USD
စုစုပေါင်း
-4 004.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.16341
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
-4 172.59 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၃၇:၂၉
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၀၈
ဝယ်ယူမှု
1
1.18617
1.18337
အမြတ်
-319.71 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149747839
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၂:၃၇:၂၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18617
လဲလှယ်ခြင်း
-29.71 USD
စုစုပေါင်း
-280.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.18337
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-319.71 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၅၈:၅၂
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၁:၅၆
ဝယ်ယူမှု
1
1.17357
1.18567
အမြတ်
1 170.28 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149235844
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၅၈:၅၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17357
လဲလှယ်ခြင်း
-29.72 USD
စုစုပေါင်း
1 210.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.18567
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
1 170.28 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၂၉
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၅၈:၄၂
ရောင်းချမှု
6
1.17549
1.17356
အမြတ်
1 121.18 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149145563
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၂၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17549
လဲလှယ်ခြင်း
23.18 USD
စုစုပေါင်း
1 158.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၅၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
6
ပြင်ပ
1.17356
ကော်မရှင်ခ
-60.00 USD
အမြတ်
1 121.18 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၈:၄၁
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၄၆
ဝယ်ယူမှု
4
1.17974
1.17594
အမြတ်
-1 589.71 USD
EURUSD
စာချုပ်
#149025640
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၈:၄၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17974
လဲလှယ်ခြင်း
-29.71 USD
စုစုပေါင်း
-1 520.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
1.17594
ကော်မရှင်ခ
-40.00 USD
အမြတ်
-1 589.71 USD
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၁:၁၃
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၈:၃၃
ရောင်းချမှု
1
1.17915
1.17973
အမြတ်
-65.42 USD
EURUSD
စာချုပ်
#148843528
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၁:၁၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17915
လဲလှယ်ခြင်း
2.58 USD
စုစုပေါင်း
-58.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.17973
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-65.42 USD
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၁:၂၀
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၈:၃၁
ရောင်းချမှု
1
1.17916
1.1797
အမြတ်
-61.42 USD
EURUSD
စာချုပ်
#148843532
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၁:၂၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17916
လဲလှယ်ခြင်း
2.58 USD
စုစုပေါင်း
-54.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.1797
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-61.42 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၃၄:၂၉
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၅၈
ရောင်းချမှု
1
1.17666
1.17922
အမြတ်
-264.71 USD
EURUSD
စာချုပ်
#148733426
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၃၄:၂၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17666
လဲလှယ်ခြင်း
1.29 USD
စုစုပေါင်း
-256.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.17922
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-264.71 USD
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၀၉:၁၇
၀၅.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၀၃:၅၅
ဝယ်ယူမှု
4
1.17261
1.17762
အမြတ်
1 934.29 USD
EURUSD
စာချုပ်
#148305276
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၀၉:၁၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17261
လဲလှယ်ခြင်း
-29.71 USD
စုစုပေါင်း
2 004.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၀၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
1.17762
ကော်မရှင်ခ
-40.00 USD
အမြတ်
1 934.29 USD
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၄၃:၄၇
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၀၉:၀၄
ဝယ်ယူမှု
2
1.17454
1.17251
အမြတ်
-440.86 USD
EURUSD
စာချုပ်
#148276610
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၄၃:၄၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17454
လဲလှယ်ခြင်း
-14.86 USD
စုစုပေါင်း
-406.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၀၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.17251
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
-440.86 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၁၂:၀၆
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၄၃:၃၆
ရောင်းချမှု
1
1.17146
1.17454
အမြတ်
-314.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#148120372
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၁၂:၀၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17146
လဲလှယ်ခြင်း
3.86 USD
စုစုပေါင်း
-308.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၃:၄၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.17454
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-314.14 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၂၉
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၄၉
ဝယ်ယူမှု
6
1.17045
1.17143
အမြတ်
483.43 USD
EURUSD
စာချုပ်
#147950993
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၂၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17045
လဲလှယ်ခြင်း
-44.57 USD
စုစုပေါင်း
588.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
6
ပြင်ပ
1.17143
ကော်မရှင်ခ
-60.00 USD
အမြတ်
483.43 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၀၇
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၁၅
ရောင်းချမှု
4
1.16431
1.1704
အမြတ်
-2 470.85 USD
EURUSD
စာချုပ်
#147814871
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၀၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16431
လဲလှယ်ခြင်း
5.15 USD
စုစုပေါင်း
-2 436.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
1.1704
ကော်မရှင်ခ
-40.00 USD
အမြတ်
-2 470.85 USD
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၁:၁၂
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၅၃
ရောင်းချမှု
2
1.16158
1.16433
အမြတ်
-567.42 USD
EURUSD
စာချုပ်
#147747581
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၁:၁၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16158
လဲလှယ်ခြင်း
2.58 USD
စုစုပေါင်း
-550.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.16433
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
-567.42 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၂၈:၁၆
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၀:၅၆
ဝယ်ယူမှု
1
1.1715
1.16145
အမြတ်
-1 052.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#147459469
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၂၈:၁၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1715
လဲလှယ်ခြင်း
-37.14 USD
စုစုပေါင်း
-1 005.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.16145
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-1 052.14 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၅၂:၃၆
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၂၈:၀၂
ရောင်းချမှု
4
1.17654
1.17149
အမြတ်
1 980.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#147343142
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၅၂:၃၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17654
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2 020.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၂၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
1.17149
ကော်မရှင်ခ
-40.00 USD
အမြတ်
1 980.00 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၅၉
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၅၇:၂၁
ရောင်းချမှု
2
1.18036
1.18349
အမြတ်
-640.84 USD
EURUSD
စာချုပ်
#147123406
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၅၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18036
လဲလှယ်ခြင်း
5.16 USD
စုစုပေါင်း
-626.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၅၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.18349
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
-640.84 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၂၅:၅၃
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၀၉
ဝယ်ယူမှု
1
1.18476
1.18034
အမြတ်
-481.71 USD
EURUSD
စာချုပ်
#146975647
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၂၅:၅၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18476
လဲလှယ်ခြင်း
-29.71 USD
စုစုပေါင်း
-442.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.18034
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-481.71 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၀၄
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၂၅:၂၇
ရောင်းချမှု
1
1.18718
1.18476
အမြတ်
233.29 USD
EURUSD
စာချုပ်
#146822257
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၀၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18718
လဲလှယ်ခြင်း
1.29 USD
စုစုပေါင်း
242.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၂၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.18476
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
233.29 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၆:၅၉
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၅၉:၁၂
ဝယ်ယူမှု
2
1.18549
1.18753
အမြတ်
373.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#146698886
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၆:၅၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18549
လဲလှယ်ခြင်း
-14.86 USD
စုစုပေါင်း
408.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၅၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.18753
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
373.14 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၂၈:၁၉
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၆:၅၂
ရောင်းချမှု
1
1.18117
1.18545
အမြတ်
-436.71 USD
EURUSD
စာချုပ်
#146656445
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၂၈:၁၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18117
လဲလှယ်ခြင်း
1.29 USD
စုစုပေါင်း
-428.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.18545
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-436.71 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၀:၄၈
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၂၈:၀၉
ဝယ်ယူမှု
2
1.17969
1.18117
အမြတ်
216.57 USD
EURUSD
စာချုပ်
#146301370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၀:၄၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17969
လဲလှယ်ခြင်း
-59.43 USD
စုစုပေါင်း
296.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၂၃:၂၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.18117
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
216.57 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၈:၀၂
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၀:၃၂
ဝယ်ယူမှု
1
1.18223
1.17969
အမြတ်
-271.43 USD
EURUSD
စာချုပ်
#146165746
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၈:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18223
လဲလှယ်ခြင်း
-7.43 USD
စုစုပေါင်း
-254.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.17969
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-271.43 USD
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၃၄
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၅၄
ဝယ်ယူမှု
1
1.17903
1.1823
အမြတ်
309.57 USD
EURUSD
စာချုပ်
#146059971
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၃၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17903
လဲလှယ်ခြင်း
-7.43 USD
စုစုပေါင်း
327.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.1823
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
309.57 USD
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၂:၂၃
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၁၃
ရောင်းချမှု
4
1.18479
1.17917
အမြတ်
2 208.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#146042800
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၂:၂၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18479
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2 248.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
1.17917
ကော်မရှင်ခ
-40.00 USD
အမြတ်
2 208.00 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၁:၅၉
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၂:၁၁
ရောင်းချမှု
2
1.18282
1.18474
အမြတ်
-401.42 USD
EURUSD
စာချုပ်
#145919945
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၁:၅၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18282
လဲလှယ်ခြင်း
2.58 USD
စုစုပေါင်း
-384.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.18474
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
-401.42 USD
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၀၄:၄၁
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၀:၁၈:၀၇
ကူးယူခြင်း
-2.52%
35.76%
အမြတ်
927.22 USD
DL-RED
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၀၄:၄၁
အဝင်အမှတ်
-2.52%
အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၀:၁၈:၀၇
ပြင်ပ
35.76%
အမြတ်
927.22 USD
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၁:၅၃
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၅၂:၅၆
ကူးယူခြင်း
-20.79%
-2.52%
အမြတ်
3 103.24 USD
DL-RED
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၁:၅၃
အဝင်အမှတ်
-20.79%
အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၅၂:၅၆
ပြင်ပ
-2.52%
အမြတ်
3 103.24 USD
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၃၄:၄၈
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၀:၁၂
ကူးယူခြင်း
10.13%
-44.49%
အမြတ်
111.80 USD
DL-RED
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၃၄:၄၈
အဝင်အမှတ်
10.13%
အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၀:၁၂
ပြင်ပ
-44.49%
အမြတ်
111.80 USD
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၃၅:၃၂
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၃၀:၂၈
ကူးယူခြင်း
-69.47%
10.13%
အမြတ်
-2 996.62 USD
DL-RED
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၃၅:၃၂
အဝင်အမှတ်
-69.47%
အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၃၀:၂၈
ပြင်ပ
10.13%
အမြတ်
-2 996.62 USD
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၃:၁၃
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၀၅:၅၉
ကူးယူခြင်း
87.16%
-69.47%
အမြတ်
-1 915.91 USD
DL-RED
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၃:၁၃
အဝင်အမှတ်
87.16%
အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၀၅:၅၉
ပြင်ပ
-69.47%
အမြတ်
-1 915.91 USD
၁၄.၀၂.၂၀၁၉ ၁၃:၀၆:၀၇
၁၄.၀၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၁:၄၃
ကူးယူခြင်း
159.94%
160%
အမြတ်
-3.57 USD
DL-YELLOW
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၁၉ ၁၃:၀၆:၀၇
အဝင်အမှတ်
159.94%
အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၁:၄၃
ပြင်ပ
160%
အမြတ်
-3.57 USD
၂၈.၀၆.၂၀၁၇ ၁၂:၀၅:၄၅
၁၉.၁၀.၂၀၁၇ ၀၃:၁၇:၁၆
ကူးယူခြင်း
0%
0%
အမြတ်
4 306.61 USD
SoLoMoN
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၁၇ ၁၂:၀၅:၄၅
အဝင်အမှတ်
0%
အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၁၇ ၀၃:၁၇:၁၆
ပြင်ပ
0%
အမြတ်
4 306.61 USD