ទិញ
0.01
24.05.2024 19:14:38
2335.02
2333.93
2324.25
2384.00
ចំណេញ
-0.01 USD
XAUUSD_x
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.05.2024 19:14:38
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2335.02
បញ្ឈប់ការខាតបង់
2324.25
ចំណេញ
-0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2333.93
កាត់ចំណេញ
2384.00
ទិញ
0.01
24.05.2024 19:14:37
2335.03
2333.93
2324.25
2384.00
ចំណេញ
-0.01 USD
XAUUSD_x
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.05.2024 19:14:37
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2335.03
បញ្ឈប់ការខាតបង់
2324.25
ចំណេញ
-0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2333.93
កាត់ចំណេញ
2384.00
ទិញ
0.01
24.05.2024 19:14:35
2335.03
2333.93
2324.25
2384.00
ចំណេញ
-0.01 USD
XAUUSD_x
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.05.2024 19:14:35
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2335.03
បញ្ឈប់ការខាតបង់
2324.25
ចំណេញ
-0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2333.93
កាត់ចំណេញ
2384.00