ទិញ
0.15
25.01.2024 02:00:20
1.08824
1.08213
0.98822
1.09126
ចំណេញ
-1.29 USD
EURUSD_x
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.01.2024 02:00:20
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.08824
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.98822
ចំណេញ
-1.29 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08213
កាត់ចំណេញ
1.09126
ទិញ
0.11
16.01.2024 03:07:39
0.66200
0.65556
0.59444
0.66958
ចំណេញ
-0.84 USD
AUDUSD_x
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.01.2024 03:07:39
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
0.66200
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.59444
ចំណេញ
-0.84 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.65556
កាត់ចំណេញ
0.66958
ទិញ
0.11
09.01.2024 00:45:06
0.67237
0.65556
0.59444
0.66958
ចំណេញ
-2.01 USD
AUDUSD_x
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.01.2024 00:45:06
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
0.67237
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.59444
ចំណេញ
-2.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.65556
កាត់ចំណេញ
0.66958