08.03.2024 12:43:52
10.04.2024 10:50:56
ទិញ
0.01
0.54218
0.54877
ចំណេញ
0.09 USD
NZDCHF
ព្រមព្រៀង
#1557103519
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.03.2024 12:43:52
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.54218
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.02 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.04.2024 10:50:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.54877
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
03.04.2024 18:03:36
10.04.2024 10:50:54
លក់
0.01
1.9277
1.91524
ចំណេញ
0.08 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#1558042443
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.04.2024 18:03:36
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.9277
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.04.2024 10:50:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.91524
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
08.03.2024 05:01:54
08.03.2024 15:45:42
ទិញ
0.01
1.0734
1.07201
ចំណេញ
-0.01 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#1557090124
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.03.2024 05:01:54
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.0734
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.03.2024 15:45:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07201
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
08.03.2024 05:03:47
08.03.2024 09:39:31
ទិញ
0.01
2.07662
2.07238
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#1557090165
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.03.2024 05:03:47
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2.07662
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.03.2024 09:39:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2.07238
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
07.03.2024 11:33:18
07.03.2024 16:53:49
ទិញ
0.01
97.594
97.909
ចំណេញ
0.02 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#1557052938
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.03.2024 11:33:18
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
97.594
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.03.2024 16:53:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
97.909
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
07.03.2024 14:12:42
07.03.2024 16:36:00
លក់
0.01
1.27518
1.27648
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1557058699
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.03.2024 14:12:42
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27518
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.03.2024 16:36:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.27648
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
07.03.2024 03:41:04
07.03.2024 04:01:40
លក់
0.01
168.679
168.567
ចំណេញ
0.01 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#1557035779
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.03.2024 03:41:04
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
168.679
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.03.2024 04:01:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
168.567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
06.03.2024 12:49:06
07.03.2024 03:40:55
ទិញ
0.01
1.06965
1.0709
ចំណេញ
0.01 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#1556995692
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.03.2024 12:49:06
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.06965
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.03.2024 03:40:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.0709
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
06.03.2024 12:53:30
06.03.2024 13:42:20
ទិញ
0.01
1.66787
1.66642
ចំណេញ
-0.01 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#1556995748
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.03.2024 12:53:30
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.66787
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.03.2024 13:42:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.66642
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
06.03.2024 06:22:30
06.03.2024 10:54:13
ទិញ
0.01
1.27013
1.27219
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556981354
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.03.2024 06:22:30
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27013
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.03.2024 10:54:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.27219
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
06.03.2024 09:00:57
06.03.2024 09:13:36
លក់
0.01
97.632
97.494
ចំណេញ
0.01 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#1556985063
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.03.2024 09:00:57
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
97.632
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.03.2024 09:13:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
97.494
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
05.03.2024 20:44:18
06.03.2024 07:10:53
លក់
0.01
0.53782
0.53893
ចំណេញ
-0.01 USD
NZDCHF
ព្រមព្រៀង
#1556967643
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2024 20:44:18
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.53782
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.03.2024 07:10:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.53893
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
05.03.2024 11:03:44
05.03.2024 17:20:49
លក់
0.01
150.422
149.937
ចំណេញ
0.03 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1556938014
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2024 11:03:44
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
150.422
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.03.2024 17:20:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
149.937
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
04.03.2024 19:39:34
05.03.2024 10:27:53
លក់
0.01
2115.73
2120.27
ចំណេញ
-0.04 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1556916942
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2024 19:39:34
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2115.73
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.03.2024 10:27:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2120.27
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
01.03.2024 19:41:41
04.03.2024 14:03:42
លក់
0.01
1.26563
1.26845
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556866961
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2024 19:41:41
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26563
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.03.2024 14:03:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26845
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
04.03.2024 06:36:29
04.03.2024 11:31:14
ទិញ
0.01
1.71761
1.71865
ចំណេញ
0.01 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#1556881463
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2024 06:36:29
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.71761
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.03.2024 11:31:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.71865
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
04.03.2024 06:36:34
04.03.2024 11:31:10
ទិញ
0.01
1.71761
1.71867
ចំណេញ
0.01 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#1556881466
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2024 06:36:34
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.71761
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.03.2024 11:31:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.71867
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
01.03.2024 07:18:57
01.03.2024 09:10:26
លក់
0.01
1.26256
1.26355
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556816597
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2024 07:18:57
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26256
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.03.2024 09:10:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26355
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
01.03.2024 01:27:21
01.03.2024 05:59:02
ទិញ
0.01
0.88266
0.88342
ចំណេញ
0.01 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#1556808614
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2024 01:27:21
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88266
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.03.2024 05:59:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88342
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
01.03.2024 01:26:00
01.03.2024 05:08:49
ទិញ
0.01
0.65002
0.65132
ចំណេញ
0.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1556808605
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2024 01:26:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.65002
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.03.2024 05:08:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.65132
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
29.02.2024 21:31:22
29.02.2024 21:52:55
ទិញ
0.01
2046.78
2044.59
ចំណេញ
-0.02 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1556805152
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.02.2024 21:31:22
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2046.78
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.02.2024 21:52:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2044.59
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
29.02.2024 09:07:30
29.02.2024 10:10:23
ទិញ
0.01
2037.49
2035.71
ចំណេញ
-0.02 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1556758232
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.02.2024 09:07:30
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2037.49
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.02.2024 10:10:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2035.71
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
28.02.2024 05:05:32
28.02.2024 16:58:19
លក់
0.01
98.206
97.935
ចំណេញ
0.02 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#1556697189
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.02.2024 05:05:32
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
98.206
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.02.2024 16:58:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
97.935
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
28.02.2024 04:42:57
28.02.2024 16:58:18
លក់
0.01
0.65282
0.64953
ចំណេញ
0.03 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1556696155
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.02.2024 04:42:57
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.65282
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.02.2024 16:58:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.64953
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
26.02.2024 19:25:01
26.02.2024 20:05:55
ទិញ
0.01
2028.08
2028.69
ចំណេញ
0.01 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1556637119
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2024 19:25:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2028.08
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2024 20:05:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2028.69
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
26.02.2024 05:25:27
26.02.2024 11:08:40
លក់
0.01
0.65222
0.65148
ចំណេញ
0.01 USD
CADCHF
ព្រមព្រៀង
#1556607863
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2024 05:25:27
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.65222
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2024 11:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.65148
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
23.02.2024 11:31:35
23.02.2024 13:11:37
លក់
0.01
1.26549
1.26788
ចំណេញ
-0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556571388
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2024 11:31:35
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26549
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.02.2024 13:11:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26788
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
22.02.2024 21:45:38
23.02.2024 05:01:47
ទិញ
0.01
2023.63
2024.51
ចំណេញ
0.01 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1556549445
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2024 21:45:38
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2023.63
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.02.2024 05:01:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2024.51
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
22.02.2024 00:07:25
22.02.2024 21:45:18
ទិញ
0.01
1.08236
1.08194
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1556490563
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2024 00:07:25
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.08236
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.02.2024 21:45:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08194
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
21.02.2024 07:14:29
22.02.2024 21:45:18
ទិញ
0.01
0.61872
0.61969
ចំណេញ
0.01 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1556460556
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.02.2024 07:14:29
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.61872
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.02.2024 21:45:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.61969
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
22.02.2024 05:10:29
22.02.2024 09:06:22
លក់
0.01
0.88338
0.88575
ចំណេញ
-0.02 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#1556499915
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2024 05:10:29
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88338
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.02.2024 09:06:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88575
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
21.02.2024 06:57:40
22.02.2024 01:07:28
ទិញ
0.01
111.042
111.345
ចំណេញ
0.02 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#1556460280
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.02.2024 06:57:40
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
111.042
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.02.2024 01:07:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
111.345
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
16.02.2024 11:01:42
21.02.2024 20:51:04
លក់
0.01
1.25751
1.26274
ចំណេញ
-0.05 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556339640
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.02.2024 11:01:42
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25751
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.02.2024 20:51:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26274
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
21.02.2024 13:26:34
21.02.2024 17:12:44
លក់
0.01
1.07962
1.08201
ចំណេញ
-0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1556470279
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.02.2024 13:26:34
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07962
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.02.2024 17:12:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08201
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
14.02.2024 08:06:46
14.02.2024 09:00:02
លក់
0.01
1.94848
1.94451
ចំណេញ
0.03 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#1556248921
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.02.2024 08:06:46
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.94848
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.02.2024 09:00:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.94451
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
12.02.2024 15:20:07
14.02.2024 07:05:04
លក់
0.01
1.26097
1.26054
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556162227
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.02.2024 15:20:07
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26097
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.02.2024 07:05:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26054
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
12.02.2024 15:20:08
13.02.2024 12:18:27
លក់
0.01
1.26094
1.26651
ចំណេញ
-0.06 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556162237
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.02.2024 15:20:08
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26094
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.02.2024 12:18:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26651
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.06 USD
08.02.2024 03:53:12
09.02.2024 17:24:02
លក់
0.01
1.6997
1.69923
ចំណេញ
0.00 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#1556052734
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.02.2024 03:53:12
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.6997
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.02.2024 17:24:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.69923
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
08.02.2024 03:53:12
09.02.2024 14:01:32
លក់
0.01
1.6997
1.69606
ចំណេញ
0.03 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#1556052733
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.02.2024 03:53:12
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.6997
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.02.2024 14:01:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.69606
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
04.02.2024 21:54:23
05.02.2024 12:04:14
លក់
0.01
42632.3
43227.51
ចំណេញ
-0.06 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#1555910519
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.02.2024 21:54:23
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
42632.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2024 12:04:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
43227.51
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.06 USD
04.02.2024 21:54:22
05.02.2024 00:39:38
លក់
0.01
42632.3
42356.84
ចំណេញ
0.03 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#1555910518
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.02.2024 21:54:22
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
42632.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2024 00:39:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
42356.84
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
01.02.2024 09:06:02
01.02.2024 18:08:22
លក់
0.01
1.26568
1.27016
ចំណេញ
-0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1555801610
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.02.2024 09:06:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26568
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.02.2024 18:08:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.27016
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
30.01.2024 16:53:45
01.02.2024 09:22:18
លក់
0.01
0.8609
0.86468
ចំណេញ
-0.05 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1555700123
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.01.2024 16:53:45
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.8609
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.02.2024 09:22:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.86468
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
30.01.2024 21:05:26
31.01.2024 16:31:30
លក់
0.01
0.82111
0.82455
ចំណេញ
-0.03 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#1555711141
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.01.2024 21:05:26
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.82111
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.01.2024 16:31:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.82455
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
30.01.2024 11:42:31
31.01.2024 16:11:20
លក់
0.01
0.61272
0.61498
ចំណេញ
-0.02 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1555685958
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.01.2024 11:42:31
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.61272
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.01.2024 16:11:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.61498
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
30.01.2024 16:22:02
30.01.2024 17:26:34
លក់
0.01
1.34251
1.34474
ចំណេញ
-0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1555698294
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.01.2024 16:22:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.34251
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.01.2024 17:26:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.34474
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
29.01.2024 20:31:28
30.01.2024 11:26:31
លក់
0.01
0.86376
0.86369
ចំណេញ
0.00 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1555660680
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.01.2024 20:31:28
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.86376
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.01.2024 11:26:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.86369
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
25.01.2024 21:26:04
29.01.2024 09:09:07
លក់
0.01
0.88707
0.88627
ចំណេញ
0.01 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#1555576718
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.01.2024 21:26:04
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88707
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.01.2024 09:09:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88627
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
29.01.2024 01:30:02
29.01.2024 09:09:06
លក់
0.01
1.64748
1.64548
ចំណេញ
0.01 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#1555622769
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.01.2024 01:30:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.64748
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.01.2024 09:09:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.64548
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
26.01.2024 10:54:37
26.01.2024 16:32:23
ទិញ
0.01
109.777
110.14
ចំណេញ
0.02 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#1555592547
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.01.2024 10:54:37
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.777
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.01.2024 16:32:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
110.14
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD