25.11.2022 16:00:01
25.11.2022 16:18:02
លក់
0.01
1.03725
1.03581
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#6909127
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2022 16:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.03725
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2022 16:18:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.03581
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
25.11.2022 15:30:01
25.11.2022 16:18:02
លក់
0.01
1.03636
1.03581
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#6908734
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2022 15:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.03636
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2022 16:18:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.03581
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
25.11.2022 15:00:01
25.11.2022 15:21:36
លក់
0.01
1.03775
1.03675
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#6908225
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2022 15:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.03775
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2022 15:21:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.03675
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
24.11.2022 05:00:02
25.11.2022 14:57:38
លក់
0.03
1.04309
1.03798
ចំណេញ
0.15 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#6894911
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2022 05:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.04309
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2022 14:57:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.03798
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
24.11.2022 01:30:01
25.11.2022 14:57:38
លក់
0.03
1.04151
1.03798
ចំណេញ
0.11 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#6893139
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2022 01:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.04151
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2022 14:57:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.03798
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
23.11.2022 23:00:02
25.11.2022 14:57:38
លក់
0.02
1.04012
1.03798
ចំណេញ
0.04 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#6892537
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2022 23:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.04012
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2022 14:57:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.03798
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
23.11.2022 21:15:03
25.11.2022 14:57:38
លក់
0.02
1.03873
1.03798
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#6891818
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2022 21:15:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.03873
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2022 14:57:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.03798
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
23.11.2022 17:00:01
25.11.2022 14:57:38
លក់
0.02
1.03697
1.03798
ចំណេញ
-0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#6889205
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2022 17:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.03697
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2022 14:57:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.03798
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
23.11.2022 16:45:02
25.11.2022 14:57:38
លក់
0.01
1.03419
1.03798
ចំណេញ
-0.04 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#6888532
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2022 16:45:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.03419
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2022 14:57:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.03798
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
23.11.2022 16:00:01
25.11.2022 14:57:38
លក់
0.01
1.0331
1.03798
ចំណេញ
-0.05 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#6887887
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2022 16:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0331
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2022 14:57:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.03798
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
23.11.2022 15:45:03
25.11.2022 14:57:38
លក់
0.01
1.03191
1.03798
ចំណេញ
-0.06 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#6887569
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2022 15:45:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.03191
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2022 14:57:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.03798
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.06 USD
23.11.2022 09:30:01
23.11.2022 15:30:46
ទិញ
0.01
1.03367
1.03325
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#6882791
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2022 09:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.03367
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2022 15:30:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.03325
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
23.11.2022 09:15:01
23.11.2022 15:30:46
ទិញ
0.01
1.03455
1.03325
ចំណេញ
-0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#6882439
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2022 09:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.03455
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2022 15:30:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.03325
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
23.11.2022 12:15:01
23.11.2022 15:30:46
ទិញ
0.02
1.0305
1.03325
ចំណេញ
0.06 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#6885256
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2022 12:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.0305
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2022 15:30:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.03325
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
23.11.2022 10:45:01
23.11.2022 15:30:46
ទិញ
0.01
1.03202
1.03325
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#6884061
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2022 10:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.03202
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2022 15:30:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.03325
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
23.11.2022 11:00:02
23.11.2022 11:47:37
លក់
0.01
0.86696
0.86596
ចំណេញ
0.01 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#6884258
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2022 11:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.86696
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2022 11:47:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.86596
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
23.11.2022 10:15:01
23.11.2022 10:46:33
លក់
0.01
0.86967
0.86808
ចំណេញ
0.02 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#6883610
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2022 10:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.86967
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2022 10:46:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.86808
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
23.11.2022 09:30:02
23.11.2022 10:46:33
លក់
0.01
0.86849
0.86808
ចំណេញ
0.00 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#6882801
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2022 09:30:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.86849
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2022 10:46:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.86808
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
23.11.2022 05:30:04
23.11.2022 09:18:17
ទិញ
0.01
0.86851
0.86951
ចំណេញ
0.01 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#6881041
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2022 05:30:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.86851
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2022 09:18:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.86951
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
23.11.2022 09:00:01
23.11.2022 09:14:11
ទិញ
0.01
1.0332
1.0342
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#6882300
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2022 09:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.0332
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2022 09:14:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.0342
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
23.11.2022 06:00:02
23.11.2022 08:49:57
ទិញ
0.01
1.03169
1.0331
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#6881197
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2022 06:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.03169
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2022 08:49:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.0331
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
23.11.2022 05:00:02
23.11.2022 08:49:57
ទិញ
0.01
1.03251
1.0331
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#6880844
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2022 05:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.03251
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2022 08:49:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.0331
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
23.11.2022 01:30:01
23.11.2022 05:19:50
ទិញ
0.01
0.86709
0.86809
ចំណេញ
0.01 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#6878655
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2022 01:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.86709
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2022 05:19:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.86809
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
23.11.2022 03:00:01
23.11.2022 04:58:41
ទិញ
0.01
1.03068
1.0323
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#6879636
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2022 03:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.03068
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2022 04:58:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.0323
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
23.11.2022 02:15:04
23.11.2022 04:58:41
ទិញ
0.01
1.03192
1.0323
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#6878924
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2022 02:15:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.03192
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2022 04:58:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.0323
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
18.11.2022 12:00:02
23.11.2022 02:00:46
ទិញ
0.01
1.03825
1.03133
ចំណេញ
-0.07 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#6845945
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2022 12:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.03825
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2022 02:00:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.03133
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.07 USD
18.11.2022 11:45:01
23.11.2022 02:00:46
ទិញ
0.01
1.03914
1.03133
ចំណេញ
-0.08 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#6845655
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2022 11:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.03914
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2022 02:00:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.03133
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.08 USD
21.11.2022 11:15:01
23.11.2022 02:00:46
ទិញ
0.04
1.02382
1.03133
ចំណេញ
0.30 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#6860404
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.11.2022 11:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.02382
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2022 02:00:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.03133
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.30 USD
21.11.2022 08:45:01
23.11.2022 02:00:46
ទិញ
0.03
1.02708
1.03133
ចំណេញ
0.13 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#6858688
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.11.2022 08:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.02708
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2022 02:00:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.03133
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.13 USD
21.11.2022 04:15:02
23.11.2022 02:00:46
ទិញ
0.03
1.02931
1.03133
ចំណេញ
0.06 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#6856500
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.11.2022 04:15:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.02931
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2022 02:00:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.03133
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
18.11.2022 23:45:01
23.11.2022 02:00:46
ទិញ
0.02
1.03166
1.03133
ចំណេញ
-0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#6853695
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2022 23:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.03166
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2022 02:00:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.03133
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
18.11.2022 20:15:01
23.11.2022 02:00:46
ទិញ
0.02
1.03302
1.03133
ចំណេញ
-0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#6852948
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2022 20:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.03302
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2022 02:00:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.03133
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
18.11.2022 16:45:01
23.11.2022 02:00:46
ទិញ
0.02
1.03424
1.03133
ចំណេញ
-0.06 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#6849700
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2022 16:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.03424
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2022 02:00:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.03133
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.06 USD
18.11.2022 12:15:01
23.11.2022 02:00:46
ទិញ
0.01
1.03668
1.03133
ចំណេញ
-0.05 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#6846098
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2022 12:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.03668
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2022 02:00:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.03133
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
22.11.2022 14:15:01
23.11.2022 01:15:45
ទិញ
0.02
0.86467
0.86692
ចំណេញ
0.05 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#6873387
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2022 14:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.86467
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2022 01:15:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.86692
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
22.11.2022 11:45:02
23.11.2022 01:15:45
ទិញ
0.01
0.86587
0.86692
ចំណេញ
0.01 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#6871724
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2022 11:45:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.86587
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2022 01:15:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.86692
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
22.11.2022 11:30:02
23.11.2022 01:15:45
ទិញ
0.01
0.86667
0.86692
ចំណេញ
0.00 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#6871544
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2022 11:30:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.86667
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2022 01:15:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.86692
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
22.11.2022 10:45:09
23.11.2022 01:15:45
ទិញ
0.01
0.86772
0.86692
ចំណេញ
-0.01 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#6871062
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2022 10:45:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.86772
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2022 01:15:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.86692
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
21.11.2022 22:00:01
22.11.2022 10:44:45
ទិញ
0.01
0.86685
0.8674
ចំណេញ
0.01 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#6866625
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.11.2022 22:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.86685
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.11.2022 10:44:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.8674
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
22.11.2022 02:15:01
22.11.2022 10:44:45
ទិញ
0.01
0.86595
0.8674
ចំណេញ
0.02 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#6867360
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2022 02:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.86595
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.11.2022 10:44:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.8674
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
21.11.2022 18:15:01
21.11.2022 21:50:20
លក់
0.02
0.86883
0.86668
ចំណេញ
0.05 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#6865178
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.11.2022 18:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.86883
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.11.2022 21:50:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.86668
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
21.11.2022 15:15:01
21.11.2022 21:50:20
លក់
0.01
0.86775
0.86668
ចំណេញ
0.01 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#6862810
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.11.2022 15:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.86775
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.11.2022 21:50:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.86668
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
21.11.2022 12:15:01
21.11.2022 21:50:20
លក់
0.01
0.86689
0.86668
ចំណេញ
0.00 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#6861568
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.11.2022 12:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.86689
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.11.2022 21:50:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.86668
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
21.11.2022 12:00:01
21.11.2022 21:50:20
លក់
0.01
0.86608
0.86668
ចំណេញ
-0.01 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#6861354
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.11.2022 12:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.86608
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.11.2022 21:50:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.86668
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
18.11.2022 23:15:01
21.11.2022 11:49:01
លក់
0.01
0.86868
0.86724
ចំណេញ
0.02 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#6853518
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2022 23:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.86868
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.11.2022 11:49:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.86724
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
18.11.2022 22:30:01
21.11.2022 11:49:01
លក់
0.01
0.8678
0.86724
ចំណេញ
0.01 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#6853463
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2022 22:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.8678
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.11.2022 11:49:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.86724
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
18.11.2022 17:00:01
18.11.2022 22:25:09
លក់
0.01
0.86924
0.86824
ចំណេញ
0.01 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#6850103
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2022 17:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.86924
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.11.2022 22:25:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.86824
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
18.11.2022 10:30:02
18.11.2022 16:45:20
លក់
0.01
0.87011
0.86956
ចំណេញ
0.01 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#6844671
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2022 10:30:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.87011
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.11.2022 16:45:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.86956
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
18.11.2022 13:15:01
18.11.2022 16:45:20
លក់
0.01
0.87101
0.86956
ចំណេញ
0.02 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#6846781
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2022 13:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.87101
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.11.2022 16:45:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.86956
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
18.11.2022 11:30:01
18.11.2022 11:42:45
ទិញ
0.01
1.03826
1.03926
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#6845418
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2022 11:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.03826
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.11.2022 11:42:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.03926
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD