23.10.2020 11:09:13
04.11.2020 09:40:26
ទិញ
2
1.18343
1.16341
ចំណេញ
-4 172.59 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149821651
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 11:09:13
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18343
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-148.59 USD
សរុប
-4 004.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.11.2020 09:40:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.16341
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-20.00 USD
ចំណេញ
-4 172.59 USD
21.10.2020 22:37:29
23.10.2020 11:09:08
ទិញ
1
1.18617
1.18337
ចំណេញ
-319.71 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149747839
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 22:37:29
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18617
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-29.71 USD
សរុប
-280.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 11:09:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.18337
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-319.71 USD
15.10.2020 10:58:52
21.10.2020 10:41:56
ទិញ
1
1.17357
1.18567
ចំណេញ
1 170.28 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149235844
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2020 10:58:52
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17357
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-29.72 USD
សរុប
1 210.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 10:41:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.18567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
1 170.28 USD
14.10.2020 16:37:29
15.10.2020 10:58:42
លក់
6
1.17549
1.17356
ចំណេញ
1 121.18 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149145563
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2020 16:37:29
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17549
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
23.18 USD
សរុប
1 158.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2020 10:58:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
6
ចេញ
1.17356
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-60.00 USD
ចំណេញ
1 121.18 USD
13.10.2020 11:38:41
14.10.2020 16:07:46
ទិញ
4
1.17974
1.17594
ចំណេញ
-1 589.71 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149025640
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2020 11:38:41
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17974
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-29.71 USD
សរុប
-1 520.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2020 16:07:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
ចេញ
1.17594
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-40.00 USD
ចំណេញ
-1 589.71 USD
09.10.2020 11:11:13
13.10.2020 11:38:33
លក់
1
1.17915
1.17973
ចំណេញ
-65.42 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#148843528
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.10.2020 11:11:13
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17915
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
2.58 USD
សរុប
-58.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 11:38:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.17973
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-65.42 USD
09.10.2020 11:11:20
13.10.2020 11:38:31
លក់
1
1.17916
1.1797
ចំណេញ
-61.42 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#148843532
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.10.2020 11:11:20
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17916
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
2.58 USD
សរុប
-54.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 11:38:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.1797
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-61.42 USD
08.10.2020 03:34:29
09.10.2020 11:10:58
លក់
1
1.17666
1.17922
ចំណេញ
-264.71 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#148733426
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2020 03:34:29
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17666
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
1.29 USD
សរុប
-256.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.10.2020 11:10:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.17922
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-264.71 USD
02.10.2020 09:09:17
05.10.2020 21:03:55
ទិញ
4
1.17261
1.17762
ចំណេញ
1 934.29 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#148305276
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.10.2020 09:09:17
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17261
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-29.71 USD
សរុប
2 004.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2020 21:03:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
ចេញ
1.17762
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-40.00 USD
ចំណេញ
1 934.29 USD
01.10.2020 23:43:47
02.10.2020 09:09:04
ទិញ
2
1.17454
1.17251
ចំណេញ
-440.86 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#148276610
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.10.2020 23:43:47
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17454
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-14.86 USD
សរុប
-406.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.10.2020 09:09:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.17251
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-20.00 USD
ចំណេញ
-440.86 USD
30.09.2020 19:12:06
01.10.2020 23:43:36
លក់
1
1.17146
1.17454
ចំណេញ
-314.14 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#148120372
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2020 19:12:06
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17146
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
3.86 USD
សរុប
-308.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.10.2020 23:43:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.17454
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-314.14 USD
29.09.2020 14:07:29
30.09.2020 19:11:49
ទិញ
6
1.17045
1.17143
ចំណេញ
483.43 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#147950993
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2020 14:07:29
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17045
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-44.57 USD
សរុប
588.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.09.2020 19:11:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
6
ចេញ
1.17143
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-60.00 USD
ចំណេញ
483.43 USD
28.09.2020 12:04:07
29.09.2020 14:07:15
លក់
4
1.16431
1.1704
ចំណេញ
-2 470.85 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#147814871
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2020 12:04:07
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16431
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
5.15 USD
សរុប
-2 436.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2020 14:07:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
ចេញ
1.1704
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-40.00 USD
ចំណេញ
-2 470.85 USD
25.09.2020 18:11:12
28.09.2020 12:03:53
លក់
2
1.16158
1.16433
ចំណេញ
-567.42 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#147747581
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.09.2020 18:11:12
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16158
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
2.58 USD
សរុប
-550.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2020 12:03:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.16433
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-20.00 USD
ចំណេញ
-567.42 USD
22.09.2020 21:28:16
25.09.2020 18:10:56
ទិញ
1
1.1715
1.16145
ចំណេញ
-1 052.14 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#147459469
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2020 21:28:16
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1715
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-37.14 USD
សរុប
-1 005.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.09.2020 18:10:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.16145
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-1 052.14 USD
22.09.2020 01:52:36
22.09.2020 21:28:02
លក់
4
1.17654
1.17149
ចំណេញ
1 980.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#147343142
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2020 01:52:36
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17654
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2 020.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2020 21:28:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
ចេញ
1.17149
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-40.00 USD
ចំណេញ
1 980.00 USD
17.09.2020 12:04:59
21.09.2020 10:57:21
លក់
2
1.18036
1.18349
ចំណេញ
-640.84 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#147123406
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2020 12:04:59
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18036
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
5.16 USD
សរុប
-626.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 10:57:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.18349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-20.00 USD
ចំណេញ
-640.84 USD
15.09.2020 23:25:53
17.09.2020 12:05:09
ទិញ
1
1.18476
1.18034
ចំណេញ
-481.71 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#146975647
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2020 23:25:53
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18476
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-29.71 USD
សរុប
-442.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2020 12:05:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.18034
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-481.71 USD
14.09.2020 15:07:04
15.09.2020 23:25:27
លក់
1
1.18718
1.18476
ចំណេញ
233.29 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#146822257
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2020 15:07:04
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18718
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
1.29 USD
សរុប
242.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2020 23:25:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.18476
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
233.29 USD
11.09.2020 11:46:59
14.09.2020 13:59:12
ទិញ
2
1.18549
1.18753
ចំណេញ
373.14 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#146698886
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.09.2020 11:46:59
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18549
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-14.86 USD
សរុប
408.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2020 13:59:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.18753
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-20.00 USD
ចំណេញ
373.14 USD
10.09.2020 23:28:19
11.09.2020 11:46:52
លក់
1
1.18117
1.18545
ចំណេញ
-436.71 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#146656445
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.09.2020 23:28:19
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18117
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
1.29 USD
សរុប
-428.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.09.2020 11:46:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.18545
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-436.71 USD
08.09.2020 18:10:48
10.09.2020 23:28:09
ទិញ
2
1.17969
1.18117
ចំណេញ
216.57 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#146301370
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2020 18:10:48
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17969
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-59.43 USD
សរុប
296.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.09.2020 23:28:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.18117
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-20.00 USD
ចំណេញ
216.57 USD
07.09.2020 17:18:02
08.09.2020 18:10:32
ទិញ
1
1.18223
1.17969
ចំណេញ
-271.43 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#146165746
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2020 17:18:02
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18223
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-7.43 USD
សរុប
-254.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2020 18:10:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.17969
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-271.43 USD
04.09.2020 18:03:34
07.09.2020 16:23:54
ទិញ
1
1.17903
1.1823
ចំណេញ
309.57 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#146059971
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.09.2020 18:03:34
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17903
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-7.43 USD
សរុប
327.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2020 16:23:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.1823
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
309.57 USD
04.09.2020 14:52:23
04.09.2020 18:03:13
លក់
4
1.18479
1.17917
ចំណេញ
2 208.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#146042800
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.09.2020 14:52:23
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18479
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2 248.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.09.2020 18:03:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
ចេញ
1.17917
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-40.00 USD
ចំណេញ
2 208.00 USD
03.09.2020 17:21:59
04.09.2020 14:52:11
លក់
2
1.18282
1.18474
ចំណេញ
-401.42 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#145919945
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2020 17:21:59
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18282
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
2.58 USD
សរុប
-384.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.09.2020 14:52:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.18474
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-20.00 USD
ចំណេញ
-401.42 USD
04.11.2019 12:04:41
18.11.2019 00:18:07
ចម្លង
-2.52%
35.76%
ចំណេញ
927.22 USD
DL-RED
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.11.2019 12:04:41
ចំណុច​ចូល
-2.52%
ប្រភេទ
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.11.2019 00:18:07
ចេញ
35.76%
ចំណេញ
927.22 USD
04.11.2019 10:11:53
04.11.2019 11:52:56
ចម្លង
-20.79%
-2.52%
ចំណេញ
3 103.24 USD
DL-RED
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.11.2019 10:11:53
ចំណុច​ចូល
-20.79%
ប្រភេទ
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.11.2019 11:52:56
ចេញ
-2.52%
ចំណេញ
3 103.24 USD
01.11.2019 12:34:48
01.11.2019 15:50:12
ចម្លង
10.13%
-44.49%
ចំណេញ
111.80 USD
DL-RED
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.11.2019 12:34:48
ចំណុច​ចូល
10.13%
ប្រភេទ
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.11.2019 15:50:12
ចេញ
-44.49%
ចំណេញ
111.80 USD
31.10.2019 09:35:32
01.11.2019 12:30:28
ចម្លង
-69.47%
10.13%
ចំណេញ
-2 996.62 USD
DL-RED
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.10.2019 09:35:32
ចំណុច​ចូល
-69.47%
ប្រភេទ
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.11.2019 12:30:28
ចេញ
10.13%
ចំណេញ
-2 996.62 USD
17.10.2019 16:23:13
31.10.2019 09:05:59
ចម្លង
87.16%
-69.47%
ចំណេញ
-1 915.91 USD
DL-RED
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.10.2019 16:23:13
ចំណុច​ចូល
87.16%
ប្រភេទ
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.10.2019 09:05:59
ចេញ
-69.47%
ចំណេញ
-1 915.91 USD
14.02.2019 13:06:07
14.02.2019 13:11:43
ចម្លង
159.94%
160%
ចំណេញ
-3.57 USD
DL-YELLOW
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.02.2019 13:06:07
ចំណុច​ចូល
159.94%
ប្រភេទ
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.02.2019 13:11:43
ចេញ
160%
ចំណេញ
-3.57 USD
28.06.2017 12:05:45
19.10.2017 03:17:16
ចម្លង
0%
0%
ចំណេញ
4 306.61 USD
SoLoMoN
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.06.2017 12:05:45
ចំណុច​ចូល
0%
ប្រភេទ
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2017 03:17:16
ចេញ
0%
ចំណេញ
4 306.61 USD