20.12.2023 22:54:39
21.12.2023 16:35:00
លក់
51
162.07
167.71
ចំណេញ
-299.82 USD
#COIN
ព្រមព្រៀង
#195506793
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.12.2023 22:54:39
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
162.07
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.57 USD
សរុប
-287.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.12.2023 16:35:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
51
ចេញ
167.71
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-12.75 USD
ចំណេញ
-299.82 USD
20.12.2023 22:04:56
20.12.2023 22:17:17
លក់
100
160.44
163.7
ចំណេញ
-351.00 USD
#COIN
ព្រមព្រៀង
#195504772
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.12.2023 22:04:56
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
160.44
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-326.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 22:17:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
163.7
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-25.00 USD
ចំណេញ
-351.00 USD
20.12.2023 21:59:46
20.12.2023 22:17:17
លក់
100
162.22
163.7
ចំណេញ
-173.00 USD
#COIN
ព្រមព្រៀង
#195504356
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.12.2023 21:59:46
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
162.22
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-148.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 22:17:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
163.7
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-25.00 USD
ចំណេញ
-173.00 USD
20.12.2023 21:56:18
20.12.2023 22:17:17
លក់
100
163.68
163.7
ចំណេញ
-27.00 USD
#COIN
ព្រមព្រៀង
#195504157
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.12.2023 21:56:18
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
163.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 22:17:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
163.7
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-25.00 USD
ចំណេញ
-27.00 USD
20.12.2023 21:46:23
20.12.2023 22:17:17
លក់
100
164.27
163.7
ចំណេញ
32.00 USD
#COIN
ព្រមព្រៀង
#195503322
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.12.2023 21:46:23
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
164.27
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
57.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 22:17:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
163.7
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-25.00 USD
ចំណេញ
32.00 USD
14.12.2023 18:06:59
20.12.2023 21:39:41
ទិញ
1000
72.75
74.21
ចំណេញ
1 135.78 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195232756
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.12.2023 18:06:59
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
72.75
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-74.22 USD
សរុប
1 460.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 21:39:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
1000
ចេញ
74.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-250.00 USD
ចំណេញ
1 135.78 USD
13.12.2023 22:59:22
20.12.2023 21:39:41
ទិញ
50
71.46
74.21
ចំណេញ
120.69 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195165731
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.12.2023 22:59:22
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
71.46
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-4.31 USD
សរុប
137.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 21:39:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
50
ចេញ
74.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-12.50 USD
ចំណេញ
120.69 USD
13.12.2023 22:58:25
20.12.2023 21:39:41
ទិញ
40
71.4
74.21
ចំណេញ
98.96 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195165644
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.12.2023 22:58:25
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
71.4
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-3.44 USD
សរុប
112.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 21:39:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
40
ចេញ
74.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
98.96 USD
15.12.2023 20:23:49
20.12.2023 21:39:41
ទិញ
101
74.89
74.21
ចំណេញ
-100.20 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195302624
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.12.2023 20:23:49
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.89
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-6.27 USD
សរុប
-68.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 21:39:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
101
ចេញ
74.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-25.25 USD
ចំណេញ
-100.20 USD
15.12.2023 20:23:15
20.12.2023 21:39:41
ទិញ
101
74.87
74.21
ចំណេញ
-98.18 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195302583
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.12.2023 20:23:15
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.87
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-6.27 USD
សរុប
-66.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 21:39:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
101
ចេញ
74.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-25.25 USD
ចំណេញ
-98.18 USD
12.12.2023 20:47:50
20.12.2023 21:39:40
ទិញ
20
71.36
74.21
ចំណេញ
50.03 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195085517
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.12.2023 20:47:50
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
71.36
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.97 USD
សរុប
57.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 21:39:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
74.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-5.00 USD
ចំណេញ
50.03 USD
12.12.2023 20:46:04
20.12.2023 21:39:40
ទិញ
50
71.34
74.21
ចំណេញ
126.10 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195085460
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.12.2023 20:46:04
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
71.34
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-4.90 USD
សរុប
143.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 21:39:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
50
ចេញ
74.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-12.50 USD
ចំណេញ
126.10 USD
12.12.2023 20:44:22
20.12.2023 21:39:40
ទិញ
20
71.3
74.21
ចំណេញ
51.23 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195085386
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.12.2023 20:44:22
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
71.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.97 USD
សរុប
58.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 21:39:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
74.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-5.00 USD
ចំណេញ
51.23 USD
12.12.2023 20:41:49
20.12.2023 21:39:40
ទិញ
30
71.29
74.21
ចំណេញ
77.15 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195085269
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.12.2023 20:41:49
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
71.29
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.95 USD
សរុប
87.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 21:39:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
30
ចេញ
74.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.50 USD
ចំណេញ
77.15 USD
12.12.2023 20:39:43
20.12.2023 21:39:40
ទិញ
20
71.27
74.21
ចំណេញ
51.83 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195085190
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.12.2023 20:39:43
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
71.27
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.97 USD
សរុប
58.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 21:39:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
74.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-5.00 USD
ចំណេញ
51.83 USD
13.12.2023 22:06:22
20.12.2023 21:39:40
ទិញ
20
71.34
74.21
ចំណេញ
50.67 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195161570
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.12.2023 22:06:22
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
71.34
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.73 USD
សរុប
57.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 21:39:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
74.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-5.00 USD
ចំណេញ
50.67 USD
13.12.2023 22:06:00
20.12.2023 21:39:40
ទិញ
20
71.32
74.21
ចំណេញ
51.07 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195161531
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.12.2023 22:06:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
71.32
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.73 USD
សរុប
57.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 21:39:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
74.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-5.00 USD
ចំណេញ
51.07 USD
13.12.2023 22:05:49
20.12.2023 21:39:40
ទិញ
20
71.3
74.21
ចំណេញ
51.47 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195161519
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.12.2023 22:05:49
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
71.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.73 USD
សរុប
58.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 21:39:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
74.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-5.00 USD
ចំណេញ
51.47 USD
13.12.2023 22:03:04
20.12.2023 21:39:40
ទិញ
200
71.28
74.21
ចំណេញ
518.78 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195161332
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.12.2023 22:03:04
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
71.28
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-17.22 USD
សរុប
586.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 21:39:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
200
ចេញ
74.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-50.00 USD
ចំណេញ
518.78 USD
13.12.2023 21:55:46
20.12.2023 21:39:40
ទិញ
20
70.97
74.21
ចំណេញ
58.07 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195160532
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.12.2023 21:55:46
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
70.97
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.73 USD
សរុប
64.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 21:39:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
74.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-5.00 USD
ចំណេញ
58.07 USD
13.12.2023 16:38:53
20.12.2023 21:39:40
ទិញ
400
70.94
74.21
ចំណេញ
1 173.56 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195134338
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.12.2023 16:38:53
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
70.94
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-34.44 USD
សរុប
1 308.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 21:39:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
400
ចេញ
74.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-100.00 USD
ចំណេញ
1 173.56 USD
13.12.2023 16:37:55
20.12.2023 21:39:40
ទិញ
500
71.17
74.21
ចំណេញ
1 351.93 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195134165
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.12.2023 16:37:55
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
71.17
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-43.07 USD
សរុប
1 520.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 21:39:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
500
ចេញ
74.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-125.00 USD
ចំណេញ
1 351.93 USD
12.12.2023 20:48:09
20.12.2023 21:39:40
ទិញ
20
71.37
74.21
ចំណេញ
49.83 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195085530
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.12.2023 20:48:09
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
71.37
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.97 USD
សរុប
56.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 21:39:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
74.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-5.00 USD
ចំណេញ
49.83 USD
18.12.2023 17:06:16
20.12.2023 21:02:37
ទិញ
100
74.01
74.32
ចំណេញ
3.51 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195359207
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.12.2023 17:06:16
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.01
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.49 USD
សរុប
31.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 21:02:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
74.32
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-25.00 USD
ចំណេញ
3.51 USD
18.12.2023 17:02:20
20.12.2023 21:02:37
ទិញ
200
73.98
74.32
ចំណេញ
13.03 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195358810
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.12.2023 17:02:20
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
73.98
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-4.97 USD
សរុប
68.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 21:02:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
200
ចេញ
74.32
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-50.00 USD
ចំណេញ
13.03 USD
18.12.2023 16:38:16
20.12.2023 21:02:37
ទិញ
200
73.94
74.32
ចំណេញ
21.03 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195356626
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.12.2023 16:38:16
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
73.94
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-4.97 USD
សរុប
76.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 21:02:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
200
ចេញ
74.32
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-50.00 USD
ចំណេញ
21.03 USD
18.12.2023 16:38:02
20.12.2023 21:02:37
ទិញ
200
73.71
74.32
ចំណេញ
67.03 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195356607
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.12.2023 16:38:02
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
73.71
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-4.97 USD
សរុប
122.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 21:02:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
200
ចេញ
74.32
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-50.00 USD
ចំណេញ
67.03 USD
18.12.2023 16:37:20
20.12.2023 21:02:37
ទិញ
50
73.65
74.32
ចំណេញ
19.75 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195356538
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.12.2023 16:37:20
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
73.65
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.25 USD
សរុប
33.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 21:02:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
50
ចេញ
74.32
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-12.50 USD
ចំណេញ
19.75 USD
18.12.2023 16:36:28
20.12.2023 21:02:36
ទិញ
50
73.77
74.32
ចំណេញ
13.75 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195356451
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.12.2023 16:36:28
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
73.77
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.25 USD
សរុប
27.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 21:02:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
50
ចេញ
74.32
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-12.50 USD
ចំណេញ
13.75 USD
18.12.2023 19:29:20
20.12.2023 21:00:50
ទិញ
400
74.31
74.47
ចំណេញ
-45.94 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195368059
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.12.2023 19:29:20
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.31
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-9.94 USD
សរុប
64.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 21:00:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
400
ចេញ
74.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-100.00 USD
ចំណេញ
-45.94 USD
19.12.2023 20:18:50
20.12.2023 16:41:02
ទិញ
500
75.48
74.8
ចំណេញ
-471.28 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195437498
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.12.2023 20:18:50
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
75.48
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-6.28 USD
សរុប
-340.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 16:41:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
500
ចេញ
74.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-125.00 USD
ចំណេញ
-471.28 USD
19.12.2023 20:11:56
20.12.2023 16:40:51
ទិញ
500
75.49
74.8
ចំណេញ
-476.28 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195437180
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.12.2023 20:11:56
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
75.49
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-6.28 USD
សរុប
-345.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 16:40:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
500
ចេញ
74.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-125.00 USD
ចំណេញ
-476.28 USD
19.12.2023 16:37:10
20.12.2023 16:40:40
លក់
200
153.93
165.64
ចំណេញ
-2 389.76 USD
#COIN
ព្រមព្រៀង
#195419769
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.12.2023 16:37:10
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
153.93
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
2.24 USD
សរុប
-2 342.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 16:40:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
200
ចេញ
165.64
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-50.00 USD
ចំណេញ
-2 389.76 USD
19.12.2023 16:35:10
20.12.2023 16:40:20
លក់
500
154.61
165.64
ចំណេញ
-5 634.41 USD
#COIN
ព្រមព្រៀង
#195419465
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.12.2023 16:35:10
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
154.61
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
5.59 USD
សរុប
-5 515.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 16:40:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
500
ចេញ
165.64
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-125.00 USD
ចំណេញ
-5 634.41 USD
19.12.2023 20:42:03
20.12.2023 16:39:32
លក់
100
157.03
165.64
ចំណេញ
-884.88 USD
#COIN
ព្រមព្រៀង
#195438245
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.12.2023 20:42:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
157.03
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
1.12 USD
សរុប
-861.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 16:39:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
165.64
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-25.00 USD
ចំណេញ
-884.88 USD
15.12.2023 20:21:11
20.12.2023 16:39:25
ទិញ
501
74.65
74.8
ចំណេញ
-81.22 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195302432
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.12.2023 20:21:11
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.65
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-31.12 USD
សរុប
75.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 16:39:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
501
ចេញ
74.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-125.25 USD
ចំណេញ
-81.22 USD
18.12.2023 16:37:42
20.12.2023 16:39:14
ទិញ
100
73.73
74.8
ចំណេញ
79.51 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195356579
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.12.2023 16:37:42
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
73.73
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.49 USD
សរុប
107.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 16:39:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
74.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-25.00 USD
ចំណេញ
79.51 USD
18.12.2023 16:37:50
20.12.2023 16:39:09
ទិញ
100
73.77
74.8
ចំណេញ
75.51 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195356594
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.12.2023 16:37:50
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
73.77
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.49 USD
សរុប
103.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 16:39:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
74.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-25.00 USD
ចំណេញ
75.51 USD
18.12.2023 17:08:03
20.12.2023 16:39:03
ទិញ
100
74.12
74.8
ចំណេញ
40.51 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195359397
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.12.2023 17:08:03
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.12
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.49 USD
សរុប
68.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 16:39:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
74.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-25.00 USD
ចំណេញ
40.51 USD
18.12.2023 19:12:23
20.12.2023 16:38:59
ទិញ
100
74.06
74.8
ចំណេញ
46.51 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195367382
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.12.2023 19:12:23
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.06
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.49 USD
សរុប
74.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 16:38:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
74.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-25.00 USD
ចំណេញ
46.51 USD
15.12.2023 20:22:39
20.12.2023 16:38:54
ទិញ
101
74.73
74.8
ចំណេញ
-24.45 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#195302538
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.12.2023 20:22:39
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.73
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-6.27 USD
សរុប
7.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 16:38:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
101
ចេញ
74.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-25.25 USD
ចំណេញ
-24.45 USD
19.12.2023 21:27:34
20.12.2023 16:38:09
លក់
51
157.75
165.64
ចំណេញ
-414.57 USD
#COIN
ព្រមព្រៀង
#195439375
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.12.2023 21:27:34
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
157.75
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.57 USD
សរុប
-402.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 16:38:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
51
ចេញ
165.64
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-12.75 USD
ចំណេញ
-414.57 USD
19.12.2023 19:43:01
20.12.2023 15:13:25
លក់
1
166.883
166.164
ចំណេញ
475.59 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#195436116
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.12.2023 19:43:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
166.883
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-5.25 USD
សរុប
500.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2023 15:13:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
166.164
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-20.00 USD
ចំណេញ
475.59 USD
19.12.2023 19:33:49
19.12.2023 21:38:39
លក់
0.5
166.877
167.187
ចំណេញ
-117.71 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#195435870
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.12.2023 19:33:49
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
166.877
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-107.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.12.2023 21:38:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
167.187
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-117.71 USD
19.12.2023 16:35:38
19.12.2023 20:03:51
លក់
200
154.85
155.91
ចំណេញ
-262.00 USD
#COIN
ព្រមព្រៀង
#195419604
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.12.2023 16:35:38
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
154.85
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-212.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.12.2023 20:03:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
200
ចេញ
155.91
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-50.00 USD
ចំណេញ
-262.00 USD
19.12.2023 16:35:30
19.12.2023 20:03:38
លក់
100
154.63
155.66
ចំណេញ
-128.00 USD
#COIN
ព្រមព្រៀង
#195419592
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.12.2023 16:35:30
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
154.63
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-103.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.12.2023 20:03:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
155.66
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-25.00 USD
ចំណេញ
-128.00 USD
15.12.2023 17:25:44
18.12.2023 16:37:06
ទិញ
1501
26.65
26.96
ចំណេញ
70.12 USD
#PFE
ព្រមព្រៀង
#195356326
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.12.2023 17:25:44
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
26.65
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-19.94 USD
សរុប
465.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.12.2023 16:37:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
1501
ចេញ
26.96
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-375.25 USD
ចំណេញ
70.12 USD
15.12.2023 19:23:02
18.12.2023 16:35:41
ទិញ
251
133.25
134.64
ចំណេញ
269.36 USD
#GOOG
ព្រមព្រៀង
#195356364
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.12.2023 19:23:02
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
133.25
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-16.78 USD
សរុប
348.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.12.2023 16:35:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
251
ចេញ
134.64
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-62.75 USD
ចំណេញ
269.36 USD
15.12.2023 19:23:02
18.12.2023 16:35:32
ទិញ
250
133.25
134.62
ចំណេញ
263.29 USD
#GOOG
ព្រមព្រៀង
#195300368
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.12.2023 19:23:02
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
133.25
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-16.71 USD
សរុប
342.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.12.2023 16:35:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
250
ចេញ
134.62
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-62.50 USD
ចំណេញ
263.29 USD
15.12.2023 17:25:44
18.12.2023 16:35:17
ទិញ
1500
26.65
27.08
ចំណេញ
250.07 USD
#PFE
ព្រមព្រៀង
#195293608
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.12.2023 17:25:44
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
26.65
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-19.93 USD
សរុប
645.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.12.2023 16:35:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
1500
ចេញ
27.08
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-375.00 USD
ចំណេញ
250.07 USD