14.02.2024 10:31:40
20.02.2024 16:19:08
ទិញ
0.15
1.06976
1.08246
ចំណេញ
1.83 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555538129
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.02.2024 10:31:40
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.06976
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.08 USD
សរុប
1.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.02.2024 16:19:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.08246
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.83 USD
02.02.2024 18:50:08
09.02.2024 15:12:56
លក់
0.15
1.34597
1.34483
ចំណេញ
0.11 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1555903282
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.02.2024 18:50:08
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.34597
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.02.2024 15:12:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.34483
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
01.02.2024 00:35:07
02.02.2024 17:03:07
ទិញ
0.15
1.34389
1.34715
ចំណេញ
0.36 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1555784773
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.02.2024 00:35:07
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.34389
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.02.2024 17:03:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.34715
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.36 USD
25.01.2024 18:05:07
26.01.2024 04:18:53
លក់
0.15
1.35037
1.34684
ចំណេញ
0.39 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1555570137
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.01.2024 18:05:07
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.35037
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.01.2024 04:18:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.34684
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.39 USD
25.01.2024 02:00:25
25.01.2024 17:06:26
លក់
0.15
1.08795
1.085
ចំណេញ
0.44 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555538128
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.01.2024 02:00:25
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08795
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.01.2024 17:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.085
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.44 USD
19.01.2024 04:00:07
24.01.2024 15:32:29
ទិញ
0.15
1.08863
1.09168
ចំណេញ
0.42 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555369816
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.01.2024 04:00:07
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.08863
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.04 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.01.2024 15:32:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.09168
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.42 USD
19.01.2024 04:00:13
23.01.2024 16:47:19
លក់
0.15
1.08842
1.08544
ចំណេញ
0.45 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1555369817
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.01.2024 04:00:13
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08842
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.01.2024 16:47:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.08544
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.45 USD
19.01.2024 06:11:07
19.01.2024 21:04:26
លក់
0.15
1.34857
1.34507
ចំណេញ
0.39 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1555372073
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.01.2024 06:11:07
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.34857
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.01.2024 21:04:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.34507
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.39 USD
17.01.2024 01:25:08
17.01.2024 11:12:34
ទិញ
0.15
1.34934
1.35291
ចំណេញ
0.40 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1555281151
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.01.2024 01:25:08
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.34934
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.01.2024 11:12:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.35291
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.40 USD
08.01.2024 05:00:11
16.01.2024 10:32:53
លក់
0.15
1.09358
1.0906
ចំណេញ
0.46 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1554958571
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.01.2024 05:00:11
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.09358
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.01 USD
សរុប
0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.01.2024 10:32:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.0906
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.46 USD
11.01.2024 02:15:13
11.01.2024 17:04:52
ទិញ
0.15
1.33807
1.34154
ចំណេញ
0.39 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1555080825
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2024 02:15:13
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.33807
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2024 17:04:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.34154
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.39 USD
08.01.2024 05:00:06
08.01.2024 17:17:17
ទិញ
0.15
1.09379
1.09684
ចំណេញ
0.46 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1554958545
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.01.2024 05:00:06
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.09379
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.01.2024 17:17:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.09684
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.46 USD
03.01.2024 01:50:08
03.01.2024 15:49:52
ទិញ
0.15
1.3323
1.33587
ចំណេញ
0.40 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1554818212
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2024 01:50:08
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3323
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.01.2024 15:49:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.33587
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.40 USD
27.12.2023 22:30:16
02.01.2024 14:50:24
ទិញ
0.79
1.32148
1.32846
ចំណេញ
4.13 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1554679613
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.12.2023 22:30:16
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.32148
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
4.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.01.2024 14:50:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.79
ចេញ
1.32846
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.13 USD
29.12.2023 11:00:07
02.01.2024 12:13:15
ទិញ
1.11
1.10623
1.09972
ចំណេញ
-7.41 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1554734940
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.12.2023 11:00:07
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.10623
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.19 USD
សរុប
-7.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.01.2024 12:13:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.11
ចេញ
1.09972
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-7.41 USD
11.12.2023 06:00:16
28.12.2023 11:36:19
លក់
0.15
1.0764
1.11381
ចំណេញ
-5.58 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1554168415
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.12.2023 06:00:16
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0764
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.03 USD
សរុប
-5.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.12.2023 11:36:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.11381
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.58 USD
14.12.2023 15:54:32
28.12.2023 11:36:16
លក់
0.15
1.09375
1.11381
ចំណេញ
-2.99 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1554338826
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.12.2023 15:54:32
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.09375
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.02 USD
សរុប
-3.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.12.2023 11:36:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.11381
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.99 USD
15.12.2023 00:15:06
26.12.2023 15:47:40
ទិញ
0.15
1.34132
1.32116
ចំណេញ
-2.29 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1554360537
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.12.2023 00:15:06
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.34132
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
-2.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.12.2023 15:47:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.32116
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.29 USD
21.12.2023 17:22:06
26.12.2023 15:47:39
ទិញ
0.15
1.33111
1.32116
ចំណេញ
-1.13 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1554564875
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.12.2023 17:22:06
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.33111
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.12.2023 15:47:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.32116
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.13 USD
14.12.2023 12:30:11
18.12.2023 07:01:12
ទិញ
0.11
0.67104
0.67116
ចំណេញ
0.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1554326404
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.12.2023 12:30:11
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.67104
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.12.2023 07:01:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
0.67116
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
14.12.2023 12:30:16
14.12.2023 17:44:05
លក់
0.11
0.67089
0.66836
ចំណេញ
0.28 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1554326408
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.12.2023 12:30:16
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.67089
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.12.2023 17:44:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
0.66836
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.28 USD
05.12.2023 21:00:11
13.12.2023 21:15:43
លក់
0.15
1.35768
1.35412
ចំណេញ
0.37 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1554029723
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.12.2023 21:00:11
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.35768
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
0.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.12.2023 21:15:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.35412
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.37 USD
08.12.2023 00:45:06
13.12.2023 21:03:01
ទិញ
0.11
0.66067
0.66282
ចំណេញ
0.23 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1554119036
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2023 00:45:06
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.66067
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.12.2023 21:03:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
0.66282
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.23 USD
11.12.2023 06:00:07
12.12.2023 11:55:02
ទិញ
0.15
1.07657
1.07961
ចំណេញ
0.44 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1554168408
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.12.2023 06:00:07
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07657
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.12.2023 11:55:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.07961
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.44 USD
08.12.2023 00:45:11
08.12.2023 15:30:37
លក់
0.11
0.65971
0.65751
ចំណេញ
0.24 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1554119037
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2023 00:45:11
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.65971
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.12.2023 15:30:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
0.65751
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.24 USD
05.12.2023 12:30:09
07.12.2023 18:47:03
ទិញ
0.11
0.65752
0.66007
ចំណេញ
0.27 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1554009570
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.12.2023 12:30:09
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.65752
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.12.2023 18:47:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
0.66007
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.27 USD
01.12.2023 15:05:16
05.12.2023 06:14:14
លក់
0.15
1.08804
1.08421
ចំណេញ
0.58 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1553912837
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2023 15:05:16
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08804
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.12.2023 06:14:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.08421
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.58 USD
01.12.2023 15:05:15
05.12.2023 06:14:12
លក់
0.15
1.08803
1.08421
ចំណេញ
0.58 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1553912836
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2023 15:05:15
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08803
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.12.2023 06:14:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.08421
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.58 USD
01.12.2023 21:35:05
05.12.2023 06:14:05
ទិញ
0.79
1.34991
1.35564
ចំណេញ
3.33 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553933751
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2023 21:35:05
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.34991
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
3.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.12.2023 06:14:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.79
ចេញ
1.35564
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.33 USD
01.12.2023 15:05:14
05.12.2023 05:31:19
លក់
0.11
0.66107
0.65852
ចំណេញ
0.28 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1553912833
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2023 15:05:14
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66107
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.12.2023 05:31:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
0.65852
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.28 USD
30.11.2023 05:00:05
30.11.2023 16:45:39
លក់
0.05
0.66376
0.65772
ចំណេញ
0.30 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1553846727
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2023 05:00:05
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66376
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.11.2023 16:45:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.65772
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.30 USD
27.11.2023 15:30:10
29.11.2023 16:18:07
លក់
0.05
0.66086
0.66112
ចំណេញ
-0.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1553746166
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2023 15:30:10
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66086
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.11.2023 16:18:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.66112
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
29.11.2023 03:13:31
29.11.2023 16:18:05
លក់
0.05
0.66687
0.66112
ចំណេញ
0.29 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1553810130
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.11.2023 03:13:31
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66687
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.11.2023 16:18:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.66112
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.29 USD
22.11.2023 05:20:56
27.11.2023 13:02:59
ទិញ
0.05
0.65601
0.66069
ចំណេញ
0.23 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1553614539
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 05:20:56
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.65601
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2023 13:02:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.66069
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.23 USD
21.11.2023 03:43:07
21.11.2023 19:37:14
លក់
0.3
1.09516
1.09256
ចំណេញ
0.78 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1553574043
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.11.2023 03:43:07
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.09516
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.11.2023 19:37:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.09256
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.78 USD
20.11.2023 02:15:12
21.11.2023 19:37:12
លក់
0.3
1.08993
1.09256
ចំណេញ
-0.79 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1553521629
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.11.2023 02:15:12
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08993
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.11.2023 19:37:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.09256
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.79 USD
20.11.2023 21:55:41
20.11.2023 23:58:56
ទិញ
0.3
1.0946
1.09357
ចំណេញ
-0.31 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1553566124
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.11.2023 21:55:41
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.0946
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.11.2023 23:58:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.09357
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.31 USD
16.11.2023 02:45:06
17.11.2023 23:59:51
លក់
0.1
1.08504
1.09248
ចំណេញ
-0.74 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1553427113
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.11.2023 02:45:06
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08504
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.11.2023 23:59:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.09248
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.74 USD
14.11.2023 21:16:06
15.11.2023 16:56:23
លក់
0.1
1.08681
1.08382
ចំណេញ
0.30 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1553378877
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.11.2023 21:16:06
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08681
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.11.2023 16:56:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.08382
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.30 USD
07.11.2023 07:23:39
14.11.2023 15:30:38
ទិញ
0.3
1.07071
1.07597
ចំណេញ
1.40 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1553148846
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.11.2023 07:23:39
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07071
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.18 USD
សរុប
1.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.11.2023 15:30:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.07597
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.40 USD
07.11.2023 13:23:08
07.11.2023 13:24:24
លក់
0.3
1.06755
1.0679
ចំណេញ
-0.11 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1553162402
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.11.2023 13:23:08
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06755
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.11.2023 13:24:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.0679
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.11 USD
07.11.2023 06:53:42
07.11.2023 07:23:26
លក់
0.03
1.23296
1.23296
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1553147629
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.11.2023 06:53:42
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.23296
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.11.2023 07:23:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.23296
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
02.11.2023 11:38:57
07.11.2023 06:36:34
លក់
0.05
0.64437
0.64452
ចំណេញ
-0.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1553037842
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.11.2023 11:38:57
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.64437
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.11.2023 06:36:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.64452
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
01.11.2023 16:30:11
07.11.2023 06:36:34
លក់
0.05
0.63829
0.64452
ចំណេញ
-0.31 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1553002672
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.11.2023 16:30:11
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.63829
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.11.2023 06:36:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.64452
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.31 USD
03.11.2023 15:20:46
07.11.2023 06:36:33
លក់
0.1
0.6503
0.64448
ចំណេញ
0.58 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1553083533
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.11.2023 15:20:46
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.6503
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.11.2023 06:36:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.64448
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.58 USD
31.10.2023 17:06:31
01.11.2023 16:27:29
ទិញ
0.05
0.63259
0.63846
ចំណេញ
0.29 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1552962042
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.10.2023 17:06:31
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.63259
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.11.2023 16:27:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.63846
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.29 USD
25.10.2023 09:30:06
31.10.2023 12:06:23
ទិញ
0.03
1.21713
1.21845
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1552788899
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2023 09:30:06
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21713
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.10.2023 12:06:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.21845
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
23.10.2023 19:15:07
24.10.2023 16:55:27
លក់
0.03
1.22276
1.21839
ចំណេញ
0.13 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1552727912
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2023 19:15:07
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.22276
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.10.2023 16:55:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.21839
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.13 USD
20.10.2023 18:45:03
23.10.2023 17:51:22
ទិញ
0.03
1.21542
1.22043
ចំណេញ
0.15 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1552687517
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2023 18:45:03
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21542
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2023 17:51:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.22043
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
20.10.2023 18:45:02
23.10.2023 17:51:21
ទិញ
0.03
1.21542
1.22043
ចំណេញ
0.15 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1552687515
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2023 18:45:02
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21542
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2023 17:51:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.22043
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD