03.05.2024 15:00:01
03.05.2024 15:30:04
ទិញ
0.05
0.89938
0.90087
ចំណេញ
5.46 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#116190801
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2024 15:00:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89938
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2024 15:30:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.90087
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.46 USD
02.05.2024 23:00:02
03.05.2024 14:07:18
ទិញ
0.05
0.89807
0.89959
ចំណេញ
5.42 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#116178323
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.05.2024 23:00:02
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89807
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.14 USD
សរុប
5.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2024 14:07:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.89959
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.42 USD
02.05.2024 02:30:00
02.05.2024 20:44:45
ទិញ
0.05
0.89618
0.89767
ចំណេញ
5.44 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#116152053
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.05.2024 02:30:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89618
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.05.2024 20:44:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.89767
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.44 USD
30.04.2024 08:40:37
01.05.2024 23:39:03
ទិញ
0.08
0.89323
0.89617
ចំណេញ
16.90 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#116102036
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2024 08:40:37
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89323
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.22 USD
សរុប
17.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.05.2024 23:39:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
0.89617
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
16.90 USD
29.04.2024 08:45:00
01.05.2024 23:39:02
ទិញ
0.05
0.89674
0.89617
ចំណេញ
-2.36 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#116075008
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2024 08:45:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89674
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.28 USD
សរុប
-2.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.05.2024 23:39:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.89617
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.36 USD
29.04.2024 06:45:00
29.04.2024 07:21:09
ទិញ
0.05
0.89599
0.89748
ចំណេញ
5.46 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#116071196
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2024 06:45:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89599
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2024 07:21:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.89748
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.46 USD
26.04.2024 17:45:00
29.04.2024 04:23:37
ទិញ
0.05
0.89302
0.89454
ចំណេញ
5.43 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#116053663
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.04.2024 17:45:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89302
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.14 USD
សរុប
5.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2024 04:23:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.89454
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.43 USD
26.04.2024 12:45:00
26.04.2024 16:56:14
ទិញ
0.05
0.89281
0.89433
ចំណេញ
5.56 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#116045111
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.04.2024 12:45:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89281
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.04.2024 16:56:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.89433
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.56 USD
25.04.2024 15:45:00
26.04.2024 08:45:39
ទិញ
0.05
0.89089
0.8926
ចំណេញ
6.12 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#116018282
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.04.2024 15:45:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89089
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.14 USD
សរុប
6.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.04.2024 08:45:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.8926
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.12 USD
24.04.2024 17:15:00
25.04.2024 10:51:08
ទិញ
0.05
0.89059
0.89221
ចំណេញ
5.50 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115993925
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.04.2024 17:15:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89059
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.42 USD
សរុប
5.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.04.2024 10:51:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.89221
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.50 USD
24.04.2024 06:15:00
24.04.2024 16:32:03
ទិញ
0.05
0.89021
0.89166
ចំណេញ
5.29 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115980845
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.04.2024 06:15:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89021
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.04.2024 16:32:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.89166
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.29 USD
21.08.2023 05:38:50
24.04.2024 13:20:15
ចម្លង
0%
-98.15%
ចំណេញ
-1 344.68 USD
HeThongCopy_OTC
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.08.2023 05:38:50
ចំណុច​ចូល
0%
ប្រភេទ
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.04.2024 13:20:15
ចេញ
-98.15%
ចំណេញ
-1 344.68 USD
03.03.2023 20:43:21
24.04.2024 13:19:35
ចម្លង
-0.46%
-99.98%
ចំណេញ
-49.70 USD
BLACK_ROSE
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.03.2023 20:43:21
ចំណុច​ចូល
-0.46%
ប្រភេទ
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.04.2024 13:19:35
ចេញ
-99.98%
ចំណេញ
-49.70 USD
28.11.2023 18:59:58
24.04.2024 13:19:22
ចម្លង
0%
120.46%
ចំណេញ
61.07 USD
LoveVietNam
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.11.2023 18:59:58
ចំណុច​ចូល
0%
ប្រភេទ
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.04.2024 13:19:22
ចេញ
120.46%
ចំណេញ
61.07 USD
16.04.2024 04:15:19
24.04.2024 04:30:03
ទិញ
0.25
0.88537
0.88976
ចំណេញ
74.82 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115786015
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2024 04:15:19
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88537
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-5.56 USD
សរុប
80.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.04.2024 04:30:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
0.88976
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
74.82 USD
19.04.2024 06:33:40
24.04.2024 04:30:03
ទិញ
0.41
0.88086
0.88985
ចំណេញ
266.51 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115886107
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2024 06:33:40
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88086
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-3.43 USD
សរុប
269.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.04.2024 04:30:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.41
ចេញ
0.88985
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
266.51 USD
12.04.2024 20:36:30
24.04.2024 04:30:02
ទិញ
0.17
0.88993
0.88978
ចំណេញ
-6.58 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115739622
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2024 20:36:30
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88993
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-4.72 USD
សរុប
-1.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.04.2024 04:30:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.17
ចេញ
0.88978
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-6.58 USD
10.04.2024 16:12:01
24.04.2024 04:30:01
ទិញ
0.11
0.8934
0.88947
ចំណេញ
-35.97 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115654436
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.04.2024 16:12:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.8934
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-4.31 USD
សរុប
-31.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.04.2024 04:30:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
0.88947
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-35.97 USD
10.04.2024 15:30:15
24.04.2024 04:30:01
ទិញ
0.08
0.89688
0.88834
ចំណេញ
-53.14 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115649044
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.04.2024 15:30:15
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89688
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-3.10 USD
សរុប
-50.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.04.2024 04:30:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
0.88834
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-53.14 USD
09.04.2024 18:00:01
19.04.2024 06:30:46
ទិញ
0.05
0.90035
0.88132
ចំណេញ
-70.75 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115629484
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2024 18:00:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90035
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.68 USD
សរុប
-69.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2024 06:30:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.88132
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-70.75 USD
19.04.2024 04:42:10
19.04.2024 06:30:45
ទិញ
0.38
0.87862
0.88125
ចំណេញ
72.54 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115879785
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2024 04:42:10
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.87862
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
72.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2024 06:30:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.38
ចេញ
0.88125
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
72.54 USD
19.04.2024 02:45:11
19.04.2024 04:03:04
លក់
0.05
0.88427
0.88278
ចំណេញ
5.41 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115875814
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2024 02:45:11
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88427
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2024 04:03:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.88278
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.41 USD
16.04.2024 07:30:04
18.04.2024 22:53:16
លក់
0.05
0.88572
0.88427
ចំណេញ
5.46 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115790585
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2024 07:30:04
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88572
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.20 USD
សរុប
5.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.04.2024 22:53:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.88427
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.46 USD
15.04.2024 18:15:00
16.04.2024 03:23:51
លក់
0.05
0.88892
0.88741
ចំណេញ
5.52 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115777169
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2024 18:15:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88892
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.05 USD
សរុប
5.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2024 03:23:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.88741
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.52 USD
12.04.2024 18:45:00
15.04.2024 16:34:03
លក់
0.05
0.89074
0.88926
ចំណេញ
5.44 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115735709
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2024 18:45:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89074
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.05 USD
សរុប
5.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2024 16:34:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.88926
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.44 USD
11.04.2024 15:48:25
12.04.2024 16:02:06
លក់
0.08
0.89417
0.89136
ចំណេញ
16.42 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115688501
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.04.2024 15:48:25
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89417
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.08 USD
សរុប
16.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2024 16:02:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
0.89136
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
16.42 USD
10.04.2024 23:00:01
12.04.2024 16:02:05
លក់
0.05
0.89068
0.89136
ចំណេញ
-2.27 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115669918
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.04.2024 23:00:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89068
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.20 USD
សរុប
-2.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2024 16:02:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.89136
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.27 USD
08.04.2024 16:42:43
10.04.2024 21:56:26
លក់
0.25
0.89668
0.8903
ចំណេញ
116.97 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115594698
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2024 16:42:43
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89668
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.50 USD
សរុប
116.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.04.2024 21:56:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
0.8903
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
116.97 USD
04.04.2024 13:36:00
10.04.2024 21:56:25
លក់
0.17
0.89219
0.89029
ចំណេញ
24.27 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115512745
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.04.2024 13:36:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89219
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.68 USD
សរុប
23.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.04.2024 21:56:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.17
ចេញ
0.89029
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
24.27 USD
04.04.2024 03:53:16
10.04.2024 21:56:25
លក់
0.11
0.8887
0.89028
ចំណេញ
-12.25 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115501118
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.04.2024 03:53:16
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.8887
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.44 USD
សរុប
-12.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.04.2024 21:56:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
0.89028
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-12.25 USD
03.04.2024 17:45:56
10.04.2024 21:56:24
លក់
0.08
0.8852
0.89028
ចំណេញ
-29.12 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115489812
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.04.2024 17:45:56
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.8852
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.56 USD
សរុប
-29.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.04.2024 21:56:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
0.89028
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-29.12 USD
29.03.2024 02:15:18
10.04.2024 21:56:23
លក់
0.05
0.88174
0.89024
ចំណេញ
-30.53 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115392096
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2024 02:15:18
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88174
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.50 USD
សរុប
-31.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.04.2024 21:56:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.89024
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-30.53 USD
08.04.2024 18:15:02
09.04.2024 13:04:15
ទិញ
0.05
0.89678
0.89831
ចំណេញ
5.50 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115599136
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2024 18:15:02
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89678
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.14 USD
សរុប
5.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2024 13:04:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.89831
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.50 USD
05.04.2024 18:30:01
08.04.2024 16:05:01
ទិញ
0.05
0.89414
0.89565
ចំណេញ
5.42 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115559510
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2024 18:30:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89414
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.14 USD
សរុប
5.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2024 16:05:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.89565
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.42 USD
04.04.2024 21:45:00
05.04.2024 15:43:54
ទិញ
0.05
0.89307
0.89463
ចំណេញ
5.59 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115526048
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.04.2024 21:45:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89307
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.14 USD
សរុប
5.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2024 15:43:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.89463
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.59 USD
04.04.2024 15:00:03
04.04.2024 20:17:47
ទិញ
0.05
0.89158
0.89308
ចំណេញ
5.55 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115514222
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.04.2024 15:00:03
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89158
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.04.2024 20:17:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.89308
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.55 USD
04.04.2024 10:15:00
04.04.2024 13:08:28
ទិញ
0.05
0.89019
0.8917
ចំណេញ
5.60 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115507508
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.04.2024 10:15:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89019
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.04.2024 13:08:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.8917
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.60 USD
03.04.2024 22:45:01
04.04.2024 07:23:52
ទិញ
0.05
0.88812
0.88972
ចំណេញ
5.50 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115497658
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.04.2024 22:45:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88812
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.42 USD
សរុប
5.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.04.2024 07:23:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.88972
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.50 USD
29.03.2024 01:26:25
03.04.2024 18:31:08
ទិញ
0.11
0.88169
0.88599
ចំណេញ
34.07 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115391914
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2024 01:26:25
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88169
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.93 USD
សរុប
35.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.04.2024 18:31:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
0.88599
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
34.07 USD
28.03.2024 09:22:54
03.04.2024 18:31:08
ទិញ
0.08
0.88526
0.88599
ចំណេញ
3.40 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115370444
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.03.2024 09:22:54
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88526
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.92 USD
សរុប
4.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.04.2024 18:31:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
0.88599
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.40 USD
26.03.2024 05:15:00
03.04.2024 18:31:07
ទិញ
0.05
0.88875
0.88599
ចំណេញ
-11.33 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115317627
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.03.2024 05:15:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88875
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.12 USD
សរុប
-10.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.04.2024 18:31:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.88599
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-11.33 USD
28.03.2024 15:15:00
29.03.2024 01:26:26
លក់
0.05
0.8832
0.88172
ចំណេញ
5.51 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115382475
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.03.2024 15:15:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.8832
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.05 USD
សរុប
5.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.03.2024 01:26:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.88172
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.51 USD
25.03.2024 03:15:26
28.03.2024 09:25:16
លក់
0.08
0.88784
0.8851
ចំណេញ
16.53 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115294039
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.03.2024 03:15:26
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88784
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.40 USD
សរុប
16.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.03.2024 09:25:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
0.8851
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
16.53 USD
22.03.2024 11:15:01
28.03.2024 09:25:16
លក់
0.05
0.88442
0.88511
ចំណេញ
-2.24 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115272354
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.03.2024 11:15:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88442
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.30 USD
សរុប
-2.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.03.2024 09:25:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.88511
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.24 USD
22.03.2024 06:09:26
26.03.2024 03:15:48
ទិញ
0.11
0.88501
0.88917
ចំណេញ
33.09 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115263945
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.03.2024 06:09:26
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88501
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.62 USD
សរុប
33.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.03.2024 03:15:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
0.88917
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
33.09 USD
21.03.2024 16:05:24
26.03.2024 03:15:47
ទិញ
0.08
0.88852
0.88921
ចំណេញ
3.39 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115247739
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.03.2024 16:05:24
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88852
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.68 USD
សរុប
4.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.03.2024 03:15:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
0.88921
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.39 USD
21.03.2024 10:15:01
26.03.2024 03:15:46
ទិញ
0.05
0.89201
0.88914
ចំណេញ
-11.00 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115235318
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.03.2024 10:15:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89201
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.42 USD
សរុប
-10.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.03.2024 03:15:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.88914
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-11.00 USD
21.03.2024 02:31:42
22.03.2024 04:05:13
លក់
0.11
0.89081
0.88671
ចំណេញ
33.40 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115225417
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.03.2024 02:31:42
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89081
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.11 USD
សរុប
33.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.03.2024 04:05:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
0.88671
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
33.40 USD
19.03.2024 15:57:50
22.03.2024 04:05:12
លក់
0.08
0.88725
0.8867
ចំណេញ
3.65 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115182051
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.03.2024 15:57:50
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88725
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.40 USD
សរុប
3.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.03.2024 04:05:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
0.8867
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.65 USD
19.03.2024 12:45:11
22.03.2024 04:05:11
លក់
0.05
0.88375
0.88671
ចំណេញ
-10.67 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#115176268
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.03.2024 12:45:11
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88375
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.25 USD
សរុប
-10.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.03.2024 04:05:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.88671
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-10.67 USD