حالت آزمایشی
BTCUSD
16537.74
قیمت
‪-20.26%‪
Changing (1m)
ETHUSD
1216.72
قیمت
‪-21.64%‪
Changing (1m)
AAVUSD
63.1
قیمت
‪-24.70%‪
Changing (1m)
XRPUSD
0.39970
قیمت
‪-14.39%‪
Changing (1m)
ZILUSD
0.02320
قیمت
‪-23.43%‪
Changing (1m)
DGBUSD
0.00773
قیمت
‪-12.56%‪
Changing (1m)
ADAUSD
0.31840
قیمت
‪-21.32%‪
Changing (1m)
DGEUSD
0.1041
قیمت
‪44.78%‪
Changing (1m)
CHZUSD
0.1735
قیمت
‪-14.70%‪
Changing (1m)
SOLUSD
14.27
قیمت
‪-54.23%‪
Changing (1m)
LNKUSD
7.06
قیمت
‪-0.98%‪
Changing (1m)
ALIUSD
1.28
قیمت
‪-20.00%‪
Changing (1m)
BNBUSD
311.6000
قیمت
‪7.56%‪
Changing (1m)
NEAUSD
1.649
قیمت
‪-46.46%‪
Changing (1m)
REFUSD
0.00306
قیمت
‪-45.74%‪
Changing (1m)
BCHUSD
112.60
قیمت
‪-1.49%‪
Changing (1m)
DOTUSD
5.39
قیمت
‪-16.43%‪
Changing (1m)
TRXUSD
0.05385
قیمت
‪-15.41%‪
Changing (1m)
ALGUSD
0.2451
قیمت
‪-26.94%‪
Changing (1m)
ICPUSD
4.04
قیمت
‪-21.25%‪
Changing (1m)
YFIUSD
6409.00
قیمت
‪-21.34%‪
Changing (1m)
AVXUSD
13.14
قیمت
‪-22.84%‪
Changing (1m)
XTZUSD
1.0080
قیمت
‪-29.41%‪
Changing (1m)
WAVUSD
2.39
قیمت
‪-27.36%‪
Changing (1m)
TLMUSD
0.0156
قیمت
‪-25.71%‪
Changing (1m)
AXSUSD
6.89
قیمت
‪-24.45%‪
Changing (1m)
BEMUSD
0.1237
قیمت
‪-28.37%‪
Changing (1m)
LTCUSD
76.56
قیمت
‪36.49%‪
Changing (1m)
MTCUSD
0.859
قیمت
‪-7.83%‪
Changing (1m)
XMRUSD
137.80
قیمت
‪-5.81%‪
Changing (1m)
ZECUSD
41.80
قیمت
‪-24.00%‪
Changing (1m)
ATOUSD
10.18
قیمت
‪-17.10%‪
Changing (1m)
MNAUSD
0.4061
قیمت
‪-36.45%‪
Changing (1m)
FILUSD
4.44
قیمت
‪-15.91%‪
Changing (1m)
SNTUSD
7.020
قیمت
‪-42.20%‪
Changing (1m)
XLMUSD
0.09080
قیمت
‪-19.86%‪
Changing (1m)
COMUSD
38.3
قیمت
‪-27.46%‪
Changing (1m)
SNDUSD
0.5789
قیمت
‪-25.99%‪
Changing (1m)
THTUSD
0.972
قیمت
‪-13.83%‪
Changing (1m)
YGGUSD
0.220
قیمت
‪-23.88%‪
Changing (1m)
EOSUSD
0.9454
قیمت
‪-16.14%‪
Changing (1m)
NEOUSD
6.98
قیمت
‪-18.27%‪
Changing (1m)
NULUSD
0.1857
قیمت
‪-25.57%‪
Changing (1m)
MKRUSD
653.00
قیمت
‪-30.24%‪
Changing (1m)
STXUSD
0.239
قیمت
‪-24.37%‪
Changing (1m)
UNIUSD
5.55
قیمت
‪-17.29%‪
Changing (1m)
ILVUSD
40.3
قیمت
‪-44.72%‪
Changing (1m)
ITAUSD
0.2172
قیمت
‪-15.75%‪
Changing (1m)
KAVUSD
0.870
قیمت
‪-43.21%‪
Changing (1m)
OMGUSD
1.2000
قیمت
‪-28.23%‪
Changing (1m)
ENJUSD
0.312
قیمت
‪-29.57%‪
Changing (1m)
QTMUSD
2.201
قیمت
‪-22.96%‪
Changing (1m)
SIAUSD
0.00264
قیمت
‪-20.72%‪
Changing (1m)
DSHUSD
41.7
قیمت
‪-0.95%‪
Changing (1m)
ETHBTC
0.07357
قیمت
‪-1.60%‪
Changing (1m)
XMRBTC
0.00833
قیمت
‪18.16%‪
Changing (1m)
GLMUSD
0.3617
قیمت
‪-24.71%‪
Changing (1m)
LTCBTC
0.00463
قیمت
‪71.48%‪
Changing (1m)
VETUSD
0.01919
قیمت
‪-17.92%‪
Changing (1m)
ANTUSD
1.829
قیمت
‪4.75%‪
Changing (1m)
DATUSD
0.02645
قیمت
‪-15.31%‪
Changing (1m)
STRUSD
0.3376
قیمت
‪-21.63%‪
Changing (1m)
ALPUSD
2.6168
قیمت
‪-12.98%‪
Changing (1m)
MSKUSD
3.112
قیمت
‪174.91%‪
Changing (1m)
SUNUSD
0.00532
قیمت
‪-17.39%‪
Changing (1m)
ZECBTC
0.00252
قیمت
‪-4.91%‪
Changing (1m)