حالت آزمایشی
خرید
0.01
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۳۶
2323.87
2322.29
0.00
0.00
سود
‪-0.02 USD‬
XAUUSD_x
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۳۶
نوع
خرید
قیمت باز شدن
2323.87
Stop loss
0.00
سود
‪-0.02 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
2322.29
Take profit
0.00
خرید
0.01
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۳۲
2324.22
2322.29
0.00
0.00
سود
‪-0.02 USD‬
XAUUSD_x
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۳۲
نوع
خرید
قیمت باز شدن
2324.22
Stop loss
0.00
سود
‪-0.02 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
2322.29
Take profit
0.00
فروش
0.01
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۱۸:۱۰
2319.61
2322.68
0.00
0.00
سود
‪-0.03 USD‬
XAUUSD_x
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۱۸:۱۰
نوع
فروش
قیمت باز شدن
2319.61
Stop loss
0.00
سود
‪-0.03 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
2322.68
Take profit
0.00
فروش
0.01
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۳۸:۰۳
2301.01
2322.68
0.00
2261.04
سود
‪-0.22 USD‬
XAUUSD_x
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۳۸:۰۳
نوع
فروش
قیمت باز شدن
2301.01
Stop loss
0.00
سود
‪-0.22 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
2322.68
Take profit
2261.04
فروش
0.01
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۰۹:۵۴
2298.26
2322.68
0.00
2261.04
سود
‪-0.24 USD‬
XAUUSD_x
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۰۹:۵۴
نوع
فروش
قیمت باز شدن
2298.26
Stop loss
0.00
سود
‪-0.24 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
2322.68
Take profit
2261.04
خرید
0.01
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۱۶:۵۱
2346.67
2322.29
0.00
0.00
سود
‪-0.25 USD‬
XAUUSD_x
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۱۶:۵۱
نوع
خرید
قیمت باز شدن
2346.67
Stop loss
0.00
سود
‪-0.25 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
2322.29
Take profit
0.00
فروش
0.01
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۰۶:۲۸
2341.01
2322.68
0.00
0.00
سود
‪0.19 USD‬
XAUUSD_x
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۰۶:۲۸
نوع
فروش
قیمت باز شدن
2341.01
Stop loss
0.00
سود
‪0.19 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
2322.68
Take profit
0.00
خرید
0.01
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۴۷:۲۲
2345.26
2322.29
0.00
0.00
سود
‪-0.24 USD‬
XAUUSD_x
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۴۷:۲۲
نوع
خرید
قیمت باز شدن
2345.26
Stop loss
0.00
سود
‪-0.24 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
2322.29
Take profit
0.00
فروش
0.01
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۴۵:۰۴
2343.95
2322.68
0.00
0.00
سود
‪0.21 USD‬
XAUUSD_x
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۴۵:۰۴
نوع
فروش
قیمت باز شدن
2343.95
Stop loss
0.00
سود
‪0.21 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
2322.68
Take profit
0.00