حالت آزمایشی
۰۲.۱۲.۲۰۲۲ ۱۵:۲۹:۵۱
۰۲.۱۲.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۱۳
خرید
0.03
1798.46
1787.88
سود
‪-32.34 USD‬
XAUUSD
معامله
#176049428
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۲ ۱۵:۲۹:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1798.46
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-31.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۱۳
حجم معامله
0.03
خروج
1787.88
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-32.34 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۲ ۱۵:۲۹:۴۹
۰۲.۱۲.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۱۳
خرید
0.03
1798.51
1787.88
سود
‪-32.49 USD‬
XAUUSD
معامله
#176049427
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۲ ۱۵:۲۹:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1798.51
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-31.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۱۳
حجم معامله
0.03
خروج
1787.88
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-32.49 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۲ ۱۵:۲۹:۴۷
۰۲.۱۲.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۱۳
خرید
0.03
1798.56
1787.88
سود
‪-32.64 USD‬
XAUUSD
معامله
#176049425
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۲ ۱۵:۲۹:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1798.56
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-32.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۱۳
حجم معامله
0.03
خروج
1787.88
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-32.64 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۲ ۱۵:۴۵:۲۱
۳۰.۱۱.۲۰۲۲ ۱۷:۴۷:۱۴
فروش
0.02
167.011
166.637
سود
‪4.96 USD‬
GBPJPY
معامله
#175940154
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۲ ۱۵:۴۵:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
167.011
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۲ ۱۷:۴۷:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
166.637
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪4.96 USD‬
۲۹.۱۱.۲۰۲۲ ۱۱:۲۵:۱۴
۲۹.۱۱.۲۰۲۲ ۱۴:۲۸:۴۱
خرید
0.02
1.34336
1.34764
سود
‪6.15 USD‬
USDCAD
معامله
#175883731
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۲ ۱۱:۲۵:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.34336
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۲ ۱۴:۲۸:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.34764
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪6.15 USD‬
۲۸.۱۱.۲۰۲۲ ۱۵:۳۹:۳۳
۲۸.۱۱.۲۰۲۲ ۱۹:۵۹:۳۱
فروش
0.02
167.135
166.595
سود
‪7.38 USD‬
GBPJPY
معامله
#175843954
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۲ ۱۵:۳۹:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
167.135
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۲ ۱۹:۵۹:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
166.595
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪7.38 USD‬
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۶:۱۳:۰۷
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۲۳:۴۰:۴۴
فروش
0.02
139.421
139.142
سود
‪3.81 USD‬
USDJPY
معامله
#175798578
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۶:۱۳:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
139.421
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۲۳:۴۰:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
139.142
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.81 USD‬
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۴:۰۷:۵۶
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۵:۲۲:۱۲
فروش
0.01
1750.83
1749.24
سود
‪1.39 USD‬
XAUUSD
معامله
#175793965
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۴:۰۷:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1750.83
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۵:۲۲:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1749.24
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.39 USD‬
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۰۷:۲۸:۱۸
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۰۷:۴۰:۵۹
فروش
0.01
144.27
144.376
سود
‪-0.96 USD‬
EURJPY
معامله
#175781433
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۰۷:۲۸:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
144.27
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۰۷:۴۰:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
144.376
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.96 USD‬
۱۱.۱۱.۲۰۲۲ ۱۳:۵۱:۲۰
۱۱.۱۱.۲۰۲۲ ۱۳:۵۲:۲۸
فروش
0.01
0.95752
0.9574
سود
‪0.03 USD‬
USDCHF
معامله
#175368626
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۲۲ ۱۳:۵۱:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95752
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۲۲ ۱۳:۵۲:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.9574
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۲ ۱۸:۵۸:۳۸
۱۴.۱۰.۲۰۲۲ ۱۹:۴۲:۵۲
فروش
0.01
2.01218
2.0077
سود
‪2.30 USD‬
GBPNZD
معامله
#174417587
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۲ ۱۸:۵۸:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.01218
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۲ ۱۹:۴۲:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
2.0077
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.30 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۲ ۱۸:۴۲:۱۷
۱۴.۱۰.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۳۱
فروش
1
85.417
84.967
سود
‪4.00 USD‬
USCRUDE
معامله
#174417208
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۲ ۱۸:۴۲:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
85.417
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۳۱
حجم معامله
1
خروج
84.967
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪4.00 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۲ ۰۶:۰۹:۳۲
۱۲.۱۰.۲۰۲۲ ۰۷:۰۴:۰۰
فروش
1
29292.3
29361.6
سود
‪-7.43 USD‬
YM
معامله
#174317205
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۲ ۰۶:۰۹:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
29292.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۲ ۰۷:۰۴:۰۰
حجم معامله
1
خروج
29361.6
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-7.43 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۲۲ ۱۵:۳۶:۲۷
۰۷.۱۰.۲۰۲۲ ۱۵:۳۷:۴۸
فروش
0.03
1710.23
1706.04
سود
‪11.97 USD‬
XAUUSD
معامله
#174221276
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۲ ۱۵:۳۶:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1710.23
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۲ ۱۵:۳۷:۴۸
حجم معامله
0.03
خروج
1706.04
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪11.97 USD‬
۰۳.۱۰.۲۰۲۲ ۱۷:۰۰:۴۷
۰۳.۱۰.۲۰۲۲ ۱۷:۰۱:۱۷
خرید
1
29150.5
29154.5
سود
‪-0.10 USD‬
YM
معامله
#174086845
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۲۲ ۱۷:۰۰:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
29150.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۲۲ ۱۷:۰۱:۱۷
حجم معامله
1
خروج
29154.5
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-0.10 USD‬
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۰۹:۳۰
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۲۶:۲۲
فروش
0.01
0.98799
0.99052
سود
‪-2.63 USD‬
EURUSD
معامله
#173366917
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۰۹:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.98799
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۲۶:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.99052
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.63 USD‬
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۰۶:۳۰
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۲۶:۲۱
فروش
0.01
0.98728
0.99052
سود
‪-3.34 USD‬
EURUSD
معامله
#173366588
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۰۶:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.98728
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۲۶:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.99052
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-3.34 USD‬
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۰۶:۲۵
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۲۶:۲۱
فروش
0.01
0.98731
0.99052
سود
‪-3.31 USD‬
EURUSD
معامله
#173366581
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۰۶:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.98731
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۲۶:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.99052
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-3.31 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۳۰:۰۲
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۳۵
فروش
0.05
140.334
141.758
سود
‪-50.73 USD‬
USDJPY
معامله
#173279920
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۳۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.334
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-50.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۳۵
حجم معامله
0.05
خروج
141.758
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-50.73 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۲۹:۵۰
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۳۵
فروش
0.01
140.342
141.758
سود
‪-10.09 USD‬
USDJPY
معامله
#173279899
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۲۹:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.342
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
141.758
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-10.09 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۰۶:۰۴
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۳۵
فروش
0.05
139.902
141.758
سود
‪-65.96 USD‬
USDJPY
معامله
#173257441
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۰۶:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
139.902
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-65.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۳۵
حجم معامله
0.05
خروج
141.758
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-65.96 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۲۱:۳۵
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۳۵
فروش
0.05
139.425
141.758
سود
‪-82.79 USD‬
USDJPY
معامله
#173234530
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۲۱:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
139.425
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-82.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۳۵
حجم معامله
0.05
خروج
141.758
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-82.79 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۴۴:۳۴
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۳۵
فروش
0.05
138.992
141.758
سود
‪-98.06 USD‬
USDJPY
معامله
#173179893
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۴۴:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
138.992
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-97.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۳۵
حجم معامله
0.05
خروج
141.758
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-98.06 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۱۶:۳۹
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۳۵
فروش
0.05
138.71
141.758
سود
‪-108.01 USD‬
USDJPY
معامله
#173159497
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۱۶:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
138.71
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-107.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۳۵
حجم معامله
0.05
خروج
141.758
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-108.01 USD‬
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۹:۵۵
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۳۴
فروش
0.05
138.517
141.758
سود
‪-114.81 USD‬
USDJPY
معامله
#173142029
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۹:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
138.517
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-114.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۳۴
حجم معامله
0.05
خروج
141.758
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-114.81 USD‬
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۵۹:۳۹
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۳۴
فروش
0.05
138.493
141.758
سود
‪-115.66 USD‬
USDJPY
معامله
#173140656
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۵۹:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
138.493
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-115.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۳۴
حجم معامله
0.05
خروج
141.758
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-115.66 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۱۲
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۳۴
فروش
0.05
138.622
141.758
سود
‪-111.11 USD‬
USDJPY
معامله
#173155497
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
138.622
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-110.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۳۴
حجم معامله
0.05
خروج
141.758
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-111.11 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۴:۱۵:۴۲
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۳۴
فروش
0.05
138.441
141.758
سود
‪-117.50 USD‬
USDJPY
معامله
#173154997
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۴:۱۵:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
138.441
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-117.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۳۴
حجم معامله
0.05
خروج
141.758
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-117.50 USD‬
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۴۵:۰۲
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۳۴
فروش
0.05
138.759
141.758
سود
‪-106.28 USD‬
USDJPY
معامله
#173151501
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۴۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
138.759
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-105.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۳۴
حجم معامله
0.05
خروج
141.758
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-106.28 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۲۰:۴۹
۰۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۲۱:۱۴
فروش
5.1
139.426
139.415
سود
‪-10.76 USD‬
USDJPY
معامله
#173234516
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۲۰:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
139.426
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪40.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۲۱:۱۴
حجم معامله
5.1
خروج
139.415
هزینه های کمیسیون
‪-51.00 USD‬
سود
‪-10.76 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۴۵:۰۱
۲۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۴۱:۵۶
فروش
0.05
1752.12
1749.8
سود
‪10.60 USD‬
XAUUSD
معامله
#173043440
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۴۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1752.12
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۴۱:۵۶
حجم معامله
0.05
خروج
1749.8
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪10.60 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۴۴:۵۷
۲۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۴۱:۵۱
فروش
0.05
1752.24
1749.8
سود
‪11.20 USD‬
XAUUSD
معامله
#173043433
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۴۴:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1752.24
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۴۱:۵۱
حجم معامله
0.05
خروج
1749.8
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪11.20 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۲۸:۰۳
۲۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۴۱:۴۸
فروش
0.05
1752.93
1749.75
سود
‪14.90 USD‬
XAUUSD
معامله
#173042895
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۲۸:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1752.93
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۴۱:۴۸
حجم معامله
0.05
خروج
1749.75
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪14.90 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۴۵:۰۵
۲۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۴۱:۱۱
فروش
0.05
1752.23
1749.3
سود
‪13.65 USD‬
XAUUSD
معامله
#173043443
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۴۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1752.23
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۴۱:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
1749.3
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪13.65 USD‬
۲۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۴۶:۱۵
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۷:۱۷
فروش
0.02
137.083
136.861
سود
‪3.04 USD‬
USDJPY
معامله
#172956521
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۴۶:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
137.083
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۷:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
136.861
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.04 USD‬
۲۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۴۷:۳۳
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۷:۱۶
فروش
0.02
136.997
136.877
سود
‪1.55 USD‬
USDJPY
معامله
#172956569
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۴۷:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
136.997
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۷:۱۶
حجم معامله
0.02
خروج
136.877
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.55 USD‬
۲۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۵:۰۵
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۷:۱۴
فروش
0.02
136.98
136.882
سود
‪1.23 USD‬
USDJPY
معامله
#172956778
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
136.98
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۷:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
136.882
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.23 USD‬
۲۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۰۰:۰۳
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۷:۱۳
فروش
0.02
137.017
136.872
سود
‪1.92 USD‬
USDJPY
معامله
#172956959
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
137.017
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۷:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
136.872
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.92 USD‬
۲۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۰۵:۴۵
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۷:۱۲
فروش
0.11
137.1
136.86
سود
‪18.19 USD‬
USDJPY
معامله
#172965036
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۰۵:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
137.1
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۷:۱۲
حجم معامله
0.11
خروج
136.86
هزینه های کمیسیون
‪-1.10 USD‬
سود
‪18.19 USD‬
۲۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۰۹:۵۹
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۷:۱۰
فروش
0.11
137.087
136.882
سود
‪15.37 USD‬
USDJPY
معامله
#172967974
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۰۹:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
137.087
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۷:۱۰
حجم معامله
0.11
خروج
136.882
هزینه های کمیسیون
‪-1.10 USD‬
سود
‪15.37 USD‬
۲۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۵۵:۰۳
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۷:۰۹
فروش
0.11
137.26
136.894
سود
‪28.31 USD‬
USDJPY
معامله
#172968082
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۵۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
137.26
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪29.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۷:۰۹
حجم معامله
0.11
خروج
136.894
هزینه های کمیسیون
‪-1.10 USD‬
سود
‪28.31 USD‬
۲۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۴۷
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۷:۰۷
فروش
0.03
137.185
136.9
سود
‪5.95 USD‬
USDJPY
معامله
#172969658
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
137.185
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۷:۰۷
حجم معامله
0.03
خروج
136.9
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪5.95 USD‬
۲۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۵۱:۵۲
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۷:۰۶
فروش
0.05
137.59
136.91
سود
‪24.33 USD‬
USDJPY
معامله
#172977651
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۵۱:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
137.59
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪24.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۷:۰۶
حجم معامله
0.05
خروج
136.91
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪24.33 USD‬
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۱۷:۱۵
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۷:۰۵
فروش
0.05
137.453
136.921
سود
‪18.93 USD‬
USDJPY
معامله
#172996536
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۱۷:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
137.453
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۷:۰۵
حجم معامله
0.05
خروج
136.921
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪18.93 USD‬
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۵۰
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۷:۰۳
فروش
0.05
137.597
136.911
سود
‪24.55 USD‬
USDJPY
معامله
#173000024
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
137.597
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪25.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۷:۰۳
حجم معامله
0.05
خروج
136.911
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪24.55 USD‬
۲۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۰:۳۹
۲۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۴۵:۳۸
فروش
0.02
1.17972
1.18049
سود
‪-1.74 USD‬
GBPUSD
معامله
#172961853
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۰:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17972
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۴۵:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.18049
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.74 USD‬
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۸:۲۹:۳۴
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۰۱:۲۴
فروش
0.02
135.006
134.765
سود
‪3.38 USD‬
USDJPY
معامله
#172889704
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۸:۲۹:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
135.006
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۰۱:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
134.765
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.38 USD‬
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۸:۲۶:۲۶
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۰۱:۲۴
فروش
0.11
135.058
134.765
سود
‪22.82 USD‬
USDJPY
معامله
#172889665
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۸:۲۶:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
135.058
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪23.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۰۱:۲۴
حجم معامله
0.11
خروج
134.765
هزینه های کمیسیون
‪-1.10 USD‬
سود
‪22.82 USD‬
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۸:۲۶:۲۲
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۰۱:۲۴
فروش
0.11
135.054
134.765
سود
‪22.49 USD‬
USDJPY
معامله
#172889664
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۸:۲۶:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
135.054
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪23.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۰۱:۲۴
حجم معامله
0.11
خروج
134.765
هزینه های کمیسیون
‪-1.10 USD‬
سود
‪22.49 USD‬
۱۷.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۵۸:۳۹
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۰۱:۲۴
فروش
0.05
135.461
134.765
سود
‪25.32 USD‬
USDJPY
معامله
#172877360
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۵۸:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
135.461
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪25.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۰۱:۲۴
حجم معامله
0.05
خروج
134.765
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪25.32 USD‬