حالت آزمایشی
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۰۱
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۶:۱۸:۰۲
فروش
0.01
1.03725
1.03581
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#6909127
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.03725
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۶:۱۸:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.03581
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۰۱
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۶:۱۸:۰۲
فروش
0.01
1.03636
1.03581
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#6908734
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.03636
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۶:۱۸:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.03581
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۵:۰۰:۰۱
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۵:۲۱:۳۶
فروش
0.01
1.03775
1.03675
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#6908225
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۵:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.03775
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۵:۲۱:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.03675
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۱۵:۴۵:۰۳
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۴:۵۷:۳۸
فروش
0.01
1.03191
1.03798
سود
‪-0.06 USD‬
EURUSD
معامله
#6887569
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۱۵:۴۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.03191
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۴:۵۷:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.03798
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۲ ۰۵:۰۰:۰۲
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۴:۵۷:۳۸
فروش
0.03
1.04309
1.03798
سود
‪0.15 USD‬
EURUSD
معامله
#6894911
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۲ ۰۵:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.04309
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۴:۵۷:۳۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.03798
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۲ ۰۱:۳۰:۰۱
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۴:۵۷:۳۸
فروش
0.03
1.04151
1.03798
سود
‪0.11 USD‬
EURUSD
معامله
#6893139
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۲ ۰۱:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.04151
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۴:۵۷:۳۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.03798
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۲۳:۰۰:۰۲
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۴:۵۷:۳۸
فروش
0.02
1.04012
1.03798
سود
‪0.04 USD‬
EURUSD
معامله
#6892537
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۲۳:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.04012
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۴:۵۷:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.03798
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۲۱:۱۵:۰۳
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۴:۵۷:۳۸
فروش
0.02
1.03873
1.03798
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#6891818
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۲۱:۱۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.03873
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۴:۵۷:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.03798
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۱۷:۰۰:۰۱
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۴:۵۷:۳۸
فروش
0.02
1.03697
1.03798
سود
‪-0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#6889205
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۱۷:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.03697
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۴:۵۷:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.03798
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۱۶:۴۵:۰۲
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۴:۵۷:۳۸
فروش
0.01
1.03419
1.03798
سود
‪-0.04 USD‬
EURUSD
معامله
#6888532
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۱۶:۴۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.03419
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۴:۵۷:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.03798
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۰۱
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۴:۵۷:۳۸
فروش
0.01
1.0331
1.03798
سود
‪-0.05 USD‬
EURUSD
معامله
#6887887
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0331
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۱۴:۵۷:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.03798
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۱۲:۱۵:۰۱
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۴۶
خرید
0.02
1.0305
1.03325
سود
‪0.06 USD‬
EURUSD
معامله
#6885256
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۱۲:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0305
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.03325
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۰۱
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۴۶
خرید
0.01
1.03202
1.03325
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#6884061
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03202
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.03325
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۹:۳۰:۰۱
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۴۶
خرید
0.01
1.03367
1.03325
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#6882791
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۹:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03367
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.03325
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۹:۱۵:۰۱
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۴۶
خرید
0.01
1.03455
1.03325
سود
‪-0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#6882439
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۹:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03455
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.03325
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۱۱:۰۰:۰۲
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۱۱:۴۷:۳۷
فروش
0.01
0.86696
0.86596
سود
‪0.01 USD‬
EURGBP
معامله
#6884258
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۱۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86696
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۱۱:۴۷:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.86596
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۱۰:۱۵:۰۱
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۱۰:۴۶:۳۳
فروش
0.01
0.86967
0.86808
سود
‪0.02 USD‬
EURGBP
معامله
#6883610
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۱۰:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86967
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۱۰:۴۶:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.86808
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۹:۳۰:۰۲
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۱۰:۴۶:۳۳
فروش
0.01
0.86849
0.86808
سود
‪0.00 USD‬
EURGBP
معامله
#6882801
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۹:۳۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86849
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۱۰:۴۶:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.86808
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۵:۳۰:۰۴
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۹:۱۸:۱۷
خرید
0.01
0.86851
0.86951
سود
‪0.01 USD‬
EURGBP
معامله
#6881041
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۵:۳۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86851
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۹:۱۸:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.86951
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۹:۰۰:۰۱
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۹:۱۴:۱۱
خرید
0.01
1.0332
1.0342
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#6882300
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۹:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0332
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۹:۱۴:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.0342
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۶:۰۰:۰۲
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۸:۴۹:۵۷
خرید
0.01
1.03169
1.0331
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#6881197
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۶:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03169
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۸:۴۹:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.0331
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۵:۰۰:۰۲
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۸:۴۹:۵۷
خرید
0.01
1.03251
1.0331
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#6880844
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۵:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03251
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۸:۴۹:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.0331
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۱:۳۰:۰۱
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۵:۱۹:۵۰
خرید
0.01
0.86709
0.86809
سود
‪0.01 USD‬
EURGBP
معامله
#6878655
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۱:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86709
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۵:۱۹:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.86809
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۰۱
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۴:۵۸:۴۱
خرید
0.01
1.03068
1.0323
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#6879636
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03068
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۴:۵۸:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.0323
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۲:۱۵:۰۴
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۴:۵۸:۴۱
خرید
0.01
1.03192
1.0323
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#6878924
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۲:۱۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03192
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۴:۵۸:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.0323
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۱۶:۴۵:۰۱
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۲:۰۰:۴۶
خرید
0.02
1.03424
1.03133
سود
‪-0.06 USD‬
EURUSD
معامله
#6849700
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۱۶:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03424
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۲:۰۰:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.03133
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۱۲:۱۵:۰۱
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۲:۰۰:۴۶
خرید
0.01
1.03668
1.03133
سود
‪-0.05 USD‬
EURUSD
معامله
#6846098
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۱۲:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03668
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۲:۰۰:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.03133
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۱۲:۰۰:۰۲
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۲:۰۰:۴۶
خرید
0.01
1.03825
1.03133
سود
‪-0.07 USD‬
EURUSD
معامله
#6845945
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۱۲:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03825
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۲:۰۰:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.03133
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.07 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۱۱:۴۵:۰۱
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۲:۰۰:۴۶
خرید
0.01
1.03914
1.03133
سود
‪-0.08 USD‬
EURUSD
معامله
#6845655
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۱۱:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03914
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۲:۰۰:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.03133
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.08 USD‬
۲۱.۱۱.۲۰۲۲ ۱۱:۱۵:۰۱
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۲:۰۰:۴۶
خرید
0.04
1.02382
1.03133
سود
‪0.30 USD‬
EURUSD
معامله
#6860404
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۲ ۱۱:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.02382
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۲:۰۰:۴۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.03133
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۲۱.۱۱.۲۰۲۲ ۰۸:۴۵:۰۱
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۲:۰۰:۴۶
خرید
0.03
1.02708
1.03133
سود
‪0.13 USD‬
EURUSD
معامله
#6858688
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۲ ۰۸:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.02708
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۲:۰۰:۴۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.03133
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۲۱.۱۱.۲۰۲۲ ۰۴:۱۵:۰۲
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۲:۰۰:۴۶
خرید
0.03
1.02931
1.03133
سود
‪0.06 USD‬
EURUSD
معامله
#6856500
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۲ ۰۴:۱۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.02931
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۲:۰۰:۴۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.03133
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۲۳:۴۵:۰۱
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۲:۰۰:۴۶
خرید
0.02
1.03166
1.03133
سود
‪-0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#6853695
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۲۳:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03166
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۲:۰۰:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.03133
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۲۰:۱۵:۰۱
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۲:۰۰:۴۶
خرید
0.02
1.03302
1.03133
سود
‪-0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#6852948
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۲۰:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03302
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۲:۰۰:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.03133
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۲ ۱۱:۴۵:۰۲
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۱:۱۵:۴۵
خرید
0.01
0.86587
0.86692
سود
‪0.01 USD‬
EURGBP
معامله
#6871724
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۲ ۱۱:۴۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86587
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۱:۱۵:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.86692
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۲ ۱۱:۳۰:۰۲
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۱:۱۵:۴۵
خرید
0.01
0.86667
0.86692
سود
‪0.00 USD‬
EURGBP
معامله
#6871544
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۲ ۱۱:۳۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86667
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۱:۱۵:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.86692
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۰۹
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۱:۱۵:۴۵
خرید
0.01
0.86772
0.86692
سود
‪-0.01 USD‬
EURGBP
معامله
#6871062
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86772
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۱:۱۵:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.86692
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۲ ۱۴:۱۵:۰۱
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۱:۱۵:۴۵
خرید
0.02
0.86467
0.86692
سود
‪0.05 USD‬
EURGBP
معامله
#6873387
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۲ ۱۴:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86467
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۲ ۰۱:۱۵:۴۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.86692
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۲ ۰۲:۱۵:۰۱
۲۲.۱۱.۲۰۲۲ ۱۰:۴۴:۴۵
خرید
0.01
0.86595
0.8674
سود
‪0.02 USD‬
EURGBP
معامله
#6867360
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۲ ۰۲:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86595
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۲ ۱۰:۴۴:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.8674
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۱.۱۱.۲۰۲۲ ۲۲:۰۰:۰۱
۲۲.۱۱.۲۰۲۲ ۱۰:۴۴:۴۵
خرید
0.01
0.86685
0.8674
سود
‪0.01 USD‬
EURGBP
معامله
#6866625
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۲ ۲۲:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86685
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۲ ۱۰:۴۴:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.8674
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۱.۱۱.۲۰۲۲ ۱۸:۱۵:۰۱
۲۱.۱۱.۲۰۲۲ ۲۱:۵۰:۲۰
فروش
0.02
0.86883
0.86668
سود
‪0.05 USD‬
EURGBP
معامله
#6865178
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۲ ۱۸:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86883
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۲ ۲۱:۵۰:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.86668
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۲۱.۱۱.۲۰۲۲ ۱۵:۱۵:۰۱
۲۱.۱۱.۲۰۲۲ ۲۱:۵۰:۲۰
فروش
0.01
0.86775
0.86668
سود
‪0.01 USD‬
EURGBP
معامله
#6862810
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۲ ۱۵:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86775
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۲ ۲۱:۵۰:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.86668
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۱.۱۱.۲۰۲۲ ۱۲:۱۵:۰۱
۲۱.۱۱.۲۰۲۲ ۲۱:۵۰:۲۰
فروش
0.01
0.86689
0.86668
سود
‪0.00 USD‬
EURGBP
معامله
#6861568
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۲ ۱۲:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86689
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۲ ۲۱:۵۰:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.86668
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۱.۱۱.۲۰۲۲ ۱۲:۰۰:۰۱
۲۱.۱۱.۲۰۲۲ ۲۱:۵۰:۲۰
فروش
0.01
0.86608
0.86668
سود
‪-0.01 USD‬
EURGBP
معامله
#6861354
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۲ ۱۲:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86608
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۲ ۲۱:۵۰:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.86668
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۲۳:۱۵:۰۱
۲۱.۱۱.۲۰۲۲ ۱۱:۴۹:۰۱
فروش
0.01
0.86868
0.86724
سود
‪0.02 USD‬
EURGBP
معامله
#6853518
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۲۳:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86868
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۲ ۱۱:۴۹:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.86724
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۲۲:۳۰:۰۱
۲۱.۱۱.۲۰۲۲ ۱۱:۴۹:۰۱
فروش
0.01
0.8678
0.86724
سود
‪0.01 USD‬
EURGBP
معامله
#6853463
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۲۲:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8678
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۲ ۱۱:۴۹:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.86724
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۱۷:۰۰:۰۱
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۲۲:۲۵:۰۹
فروش
0.01
0.86924
0.86824
سود
‪0.01 USD‬
EURGBP
معامله
#6850103
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۱۷:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86924
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۲۲:۲۵:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.86824
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۱۳:۱۵:۰۱
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۱۶:۴۵:۲۰
فروش
0.01
0.87101
0.86956
سود
‪0.02 USD‬
EURGBP
معامله
#6846781
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۱۳:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87101
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۱۶:۴۵:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.86956
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۱۰:۳۰:۰۲
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۱۶:۴۵:۲۰
فروش
0.01
0.87011
0.86956
سود
‪0.01 USD‬
EURGBP
معامله
#6844671
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۱۰:۳۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87011
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۱۶:۴۵:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.86956
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۱۱:۳۰:۰۱
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۱۱:۴۲:۴۵
خرید
0.01
1.03826
1.03926
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#6845418
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۱۱:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03826
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۲ ۱۱:۴۲:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.03926
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬