حالت آزمایشی
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۱۳
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۲۶
خرید
2
1.18343
1.16341
سود
‪-4 172.59 USD‬
EURUSD
معامله
#149821651
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۱۳
نوع
خرید
نقطه ورود
1.18343
بهره
‪-148.59 USD‬
مجموع
‪-4 004.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۲۶
حجم معامله
2
خروج
1.16341
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪-4 172.59 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۳۷:۲۹
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۰۸
خرید
1
1.18617
1.18337
سود
‪-319.71 USD‬
EURUSD
معامله
#149747839
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۳۷:۲۹
نوع
خرید
نقطه ورود
1.18617
بهره
‪-29.71 USD‬
مجموع
‪-280.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۰۸
حجم معامله
1
خروج
1.18337
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-319.71 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۵۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۵۶
خرید
1
1.17357
1.18567
سود
‪1 170.28 USD‬
EURUSD
معامله
#149235844
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۵۲
نوع
خرید
نقطه ورود
1.17357
بهره
‪-29.72 USD‬
مجموع
‪1 210.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۵۶
حجم معامله
1
خروج
1.18567
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪1 170.28 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۲۹
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۴۲
فروش
6
1.17549
1.17356
سود
‪1 121.18 USD‬
EURUSD
معامله
#149145563
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۲۹
نوع
فروش
نقطه ورود
1.17549
بهره
‪23.18 USD‬
مجموع
‪1 158.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۴۲
حجم معامله
6
خروج
1.17356
هزینه های کمیسیون
‪-60.00 USD‬
سود
‪1 121.18 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۴۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۶
خرید
4
1.17974
1.17594
سود
‪-1 589.71 USD‬
EURUSD
معامله
#149025640
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۴۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.17974
بهره
‪-29.71 USD‬
مجموع
‪-1 520.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۶
حجم معامله
4
خروج
1.17594
هزینه های کمیسیون
‪-40.00 USD‬
سود
‪-1 589.71 USD‬
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۱۳
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۳
فروش
1
1.17915
1.17973
سود
‪-65.42 USD‬
EURUSD
معامله
#148843528
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۱۳
نوع
فروش
نقطه ورود
1.17915
بهره
‪2.58 USD‬
مجموع
‪-58.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۳
حجم معامله
1
خروج
1.17973
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-65.42 USD‬
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۲۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۱
فروش
1
1.17916
1.1797
سود
‪-61.42 USD‬
EURUSD
معامله
#148843532
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۲۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.17916
بهره
‪2.58 USD‬
مجموع
‪-54.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۱
حجم معامله
1
خروج
1.1797
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-61.42 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۴:۲۹
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۵۸
فروش
1
1.17666
1.17922
سود
‪-264.71 USD‬
EURUSD
معامله
#148733426
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۴:۲۹
نوع
فروش
نقطه ورود
1.17666
بهره
‪1.29 USD‬
مجموع
‪-256.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۵۸
حجم معامله
1
خروج
1.17922
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-264.71 USD‬
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۱۷
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۵۵
خرید
4
1.17261
1.17762
سود
‪1 934.29 USD‬
EURUSD
معامله
#148305276
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۱۷
نوع
خرید
نقطه ورود
1.17261
بهره
‪-29.71 USD‬
مجموع
‪2 004.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۵۵
حجم معامله
4
خروج
1.17762
هزینه های کمیسیون
‪-40.00 USD‬
سود
‪1 934.29 USD‬
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۳:۴۷
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۰۴
خرید
2
1.17454
1.17251
سود
‪-440.86 USD‬
EURUSD
معامله
#148276610
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۳:۴۷
نوع
خرید
نقطه ورود
1.17454
بهره
‪-14.86 USD‬
مجموع
‪-406.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۰۴
حجم معامله
2
خروج
1.17251
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪-440.86 USD‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۱۲:۰۶
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۳:۳۶
فروش
1
1.17146
1.17454
سود
‪-314.14 USD‬
EURUSD
معامله
#148120372
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۱۲:۰۶
نوع
فروش
نقطه ورود
1.17146
بهره
‪3.86 USD‬
مجموع
‪-308.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۳:۳۶
حجم معامله
1
خروج
1.17454
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-314.14 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۲۹
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۴۹
خرید
6
1.17045
1.17143
سود
‪483.43 USD‬
EURUSD
معامله
#147950993
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۲۹
نوع
خرید
نقطه ورود
1.17045
بهره
‪-44.57 USD‬
مجموع
‪588.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۴۹
حجم معامله
6
خروج
1.17143
هزینه های کمیسیون
‪-60.00 USD‬
سود
‪483.43 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۰۷
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۱۵
فروش
4
1.16431
1.1704
سود
‪-2 470.85 USD‬
EURUSD
معامله
#147814871
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۰۷
نوع
فروش
نقطه ورود
1.16431
بهره
‪5.15 USD‬
مجموع
‪-2 436.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۱۵
حجم معامله
4
خروج
1.1704
هزینه های کمیسیون
‪-40.00 USD‬
سود
‪-2 470.85 USD‬
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۱۲
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۵۳
فروش
2
1.16158
1.16433
سود
‪-567.42 USD‬
EURUSD
معامله
#147747581
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۱۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.16158
بهره
‪2.58 USD‬
مجموع
‪-550.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۵۳
حجم معامله
2
خروج
1.16433
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪-567.42 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۲۸:۱۶
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۵۶
خرید
1
1.1715
1.16145
سود
‪-1 052.14 USD‬
EURUSD
معامله
#147459469
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۲۸:۱۶
نوع
خرید
نقطه ورود
1.1715
بهره
‪-37.14 USD‬
مجموع
‪-1 005.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۵۶
حجم معامله
1
خروج
1.16145
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-1 052.14 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۵۲:۳۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۲۸:۰۲
فروش
4
1.17654
1.17149
سود
‪1 980.00 USD‬
EURUSD
معامله
#147343142
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۵۲:۳۶
نوع
فروش
نقطه ورود
1.17654
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2 020.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۲۸:۰۲
حجم معامله
4
خروج
1.17149
هزینه های کمیسیون
‪-40.00 USD‬
سود
‪1 980.00 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۵۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۲۱
فروش
2
1.18036
1.18349
سود
‪-640.84 USD‬
EURUSD
معامله
#147123406
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۵۹
نوع
فروش
نقطه ورود
1.18036
بهره
‪5.16 USD‬
مجموع
‪-626.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۲۱
حجم معامله
2
خروج
1.18349
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪-640.84 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۵:۵۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۰۹
خرید
1
1.18476
1.18034
سود
‪-481.71 USD‬
EURUSD
معامله
#146975647
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۵:۵۳
نوع
خرید
نقطه ورود
1.18476
بهره
‪-29.71 USD‬
مجموع
‪-442.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۰۹
حجم معامله
1
خروج
1.18034
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-481.71 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۰۴
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۵:۲۷
فروش
1
1.18718
1.18476
سود
‪233.29 USD‬
EURUSD
معامله
#146822257
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۰۴
نوع
فروش
نقطه ورود
1.18718
بهره
‪1.29 USD‬
مجموع
‪242.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۵:۲۷
حجم معامله
1
خروج
1.18476
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪233.29 USD‬
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۵۹
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۱۲
خرید
2
1.18549
1.18753
سود
‪373.14 USD‬
EURUSD
معامله
#146698886
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۵۹
نوع
خرید
نقطه ورود
1.18549
بهره
‪-14.86 USD‬
مجموع
‪408.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۱۲
حجم معامله
2
خروج
1.18753
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪373.14 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۸:۱۹
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۵۲
فروش
1
1.18117
1.18545
سود
‪-436.71 USD‬
EURUSD
معامله
#146656445
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۸:۱۹
نوع
فروش
نقطه ورود
1.18117
بهره
‪1.29 USD‬
مجموع
‪-428.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۵۲
حجم معامله
1
خروج
1.18545
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-436.71 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۴۸
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۸:۰۹
خرید
2
1.17969
1.18117
سود
‪216.57 USD‬
EURUSD
معامله
#146301370
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۴۸
نوع
خرید
نقطه ورود
1.17969
بهره
‪-59.43 USD‬
مجموع
‪296.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۸:۰۹
حجم معامله
2
خروج
1.18117
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪216.57 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۰۲
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۳۲
خرید
1
1.18223
1.17969
سود
‪-271.43 USD‬
EURUSD
معامله
#146165746
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۰۲
نوع
خرید
نقطه ورود
1.18223
بهره
‪-7.43 USD‬
مجموع
‪-254.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۳۲
حجم معامله
1
خروج
1.17969
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-271.43 USD‬
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۳۴
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۵۴
خرید
1
1.17903
1.1823
سود
‪309.57 USD‬
EURUSD
معامله
#146059971
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۳۴
نوع
خرید
نقطه ورود
1.17903
بهره
‪-7.43 USD‬
مجموع
‪327.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۵۴
حجم معامله
1
خروج
1.1823
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪309.57 USD‬
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۲:۲۳
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۱۳
فروش
4
1.18479
1.17917
سود
‪2 208.00 USD‬
EURUSD
معامله
#146042800
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۲:۲۳
نوع
فروش
نقطه ورود
1.18479
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2 248.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۱۳
حجم معامله
4
خروج
1.17917
هزینه های کمیسیون
‪-40.00 USD‬
سود
‪2 208.00 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۵۹
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۲:۱۱
فروش
2
1.18282
1.18474
سود
‪-401.42 USD‬
EURUSD
معامله
#145919945
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۵۹
نوع
فروش
نقطه ورود
1.18282
بهره
‪2.58 USD‬
مجموع
‪-384.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۲:۱۱
حجم معامله
2
خروج
1.18474
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪-401.42 USD‬
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۴:۴۱
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۰:۱۸:۰۷
کپی
‪-2.52%‪
‪35.76%‪
سود
‪927.22 USD‬
DL-RED
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۴:۴۱
نقطه ورود
‪-2.52%‪
نوع
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۰:۱۸:۰۷
خروج
‪35.76%‪
سود
‪927.22 USD‬
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۵۳
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۲:۵۶
کپی
‪-20.79%‪
‪-2.52%‪
سود
‪3 103.24 USD‬
DL-RED
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۵۳
نقطه ورود
‪-20.79%‪
نوع
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۲:۵۶
خروج
‪-2.52%‪
سود
‪3 103.24 USD‬
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۴۸
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۰:۱۲
کپی
‪10.13%‪
‪-44.49%‪
سود
‪111.80 USD‬
DL-RED
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۴۸
نقطه ورود
‪10.13%‪
نوع
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۰:۱۲
خروج
‪-44.49%‪
سود
‪111.80 USD‬
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۳۵:۳۲
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۲۸
کپی
‪-69.47%‪
‪10.13%‪
سود
‪-2 996.62 USD‬
DL-RED
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۳۵:۳۲
نقطه ورود
‪-69.47%‪
نوع
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۲۸
خروج
‪10.13%‪
سود
‪-2 996.62 USD‬
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۱۳
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۰۵:۵۹
کپی
‪87.16%‪
‪-69.47%‪
سود
‪-1 915.91 USD‬
DL-RED
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۱۳
نقطه ورود
‪87.16%‪
نوع
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۰۵:۵۹
خروج
‪-69.47%‪
سود
‪-1 915.91 USD‬
۱۴.۰۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۶:۰۷
۱۴.۰۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۱:۴۳
کپی
‪159.94%‪
‪160%‪
سود
‪-3.57 USD‬
DL-YELLOW
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۶:۰۷
نقطه ورود
‪159.94%‪
نوع
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۱:۴۳
خروج
‪160%‪
سود
‪-3.57 USD‬
۲۸.۰۶.۲۰۱۷ ۱۲:۰۵:۴۵
۱۹.۱۰.۲۰۱۷ ۰۳:۱۷:۱۶
کپی
‪0%‪
‪0%‪
سود
‪4 306.61 USD‬
SoLoMoN
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۶.۲۰۱۷ ۱۲:۰۵:۴۵
نقطه ورود
‪0%‪
نوع
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۱۷ ۰۳:۱۷:۱۶
خروج
‪0%‪
سود
‪4 306.61 USD‬