حالت آزمایشی
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۳۱:۴۰
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۱۹:۰۸
خرید
0.15
1.06976
1.08246
سود
‪1.83 USD‬
EURUSD
معامله
#1555538129
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۳۱:۴۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.06976
بهره
‪-0.08 USD‬
مجموع
‪1.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۱۹:۰۸
حجم معامله
0.15
خروج
1.08246
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.83 USD‬
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۵۰:۰۸
۰۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۱۲:۵۶
فروش
0.15
1.34597
1.34483
سود
‪0.11 USD‬
USDCAD
معامله
#1555903282
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۵۰:۰۸
نوع
فروش
نقطه ورود
1.34597
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۱۲:۵۶
حجم معامله
0.15
خروج
1.34483
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۰:۳۵:۰۷
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۰۳:۰۷
خرید
0.15
1.34389
1.34715
سود
‪0.36 USD‬
USDCAD
معامله
#1555784773
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۰:۳۵:۰۷
نوع
خرید
نقطه ورود
1.34389
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۰۳:۰۷
حجم معامله
0.15
خروج
1.34715
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۸:۰۵:۰۷
۲۶.۰۱.۲۰۲۴ ۰۴:۱۸:۵۳
فروش
0.15
1.35037
1.34684
سود
‪0.39 USD‬
USDCAD
معامله
#1555570137
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۸:۰۵:۰۷
نوع
فروش
نقطه ورود
1.35037
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۴ ۰۴:۱۸:۵۳
حجم معامله
0.15
خروج
1.34684
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.39 USD‬
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۰۲:۰۰:۲۵
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۰۶:۲۶
فروش
0.15
1.08795
1.085
سود
‪0.44 USD‬
EURUSD
معامله
#1555538128
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۰۲:۰۰:۲۵
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08795
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۰۶:۲۶
حجم معامله
0.15
خروج
1.085
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۴:۰۰:۰۷
۲۴.۰۱.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۲۹
خرید
0.15
1.08863
1.09168
سود
‪0.42 USD‬
EURUSD
معامله
#1555369816
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۴:۰۰:۰۷
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08863
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۲۹
حجم معامله
0.15
خروج
1.09168
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۴:۰۰:۱۳
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۴۷:۱۹
فروش
0.15
1.08842
1.08544
سود
‪0.45 USD‬
EURUSD
معامله
#1555369817
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۴:۰۰:۱۳
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08842
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۴۷:۱۹
حجم معامله
0.15
خروج
1.08544
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۶:۱۱:۰۷
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۰۴:۲۶
فروش
0.15
1.34857
1.34507
سود
‪0.39 USD‬
USDCAD
معامله
#1555372073
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۶:۱۱:۰۷
نوع
فروش
نقطه ورود
1.34857
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۰۴:۲۶
حجم معامله
0.15
خروج
1.34507
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.39 USD‬
۱۷.۰۱.۲۰۲۴ ۰۱:۲۵:۰۸
۱۷.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۱۲:۳۴
خرید
0.15
1.34934
1.35291
سود
‪0.40 USD‬
USDCAD
معامله
#1555281151
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۴ ۰۱:۲۵:۰۸
نوع
خرید
نقطه ورود
1.34934
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۱۲:۳۴
حجم معامله
0.15
خروج
1.35291
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۰۸.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۰۰:۱۱
۱۶.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۳۲:۵۳
فروش
0.15
1.09358
1.0906
سود
‪0.46 USD‬
EURUSD
معامله
#1554958571
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۰۰:۱۱
نوع
فروش
نقطه ورود
1.09358
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۳۲:۵۳
حجم معامله
0.15
خروج
1.0906
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.46 USD‬
۱۱.۰۱.۲۰۲۴ ۰۲:۱۵:۱۳
۱۱.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۰۴:۵۲
خرید
0.15
1.33807
1.34154
سود
‪0.39 USD‬
USDCAD
معامله
#1555080825
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۱.۲۰۲۴ ۰۲:۱۵:۱۳
نوع
خرید
نقطه ورود
1.33807
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۰۴:۵۲
حجم معامله
0.15
خروج
1.34154
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.39 USD‬
۰۸.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۰۰:۰۶
۰۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۱۷:۱۷
خرید
0.15
1.09379
1.09684
سود
‪0.46 USD‬
EURUSD
معامله
#1554958545
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۰۰:۰۶
نوع
خرید
نقطه ورود
1.09379
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۱۷:۱۷
حجم معامله
0.15
خروج
1.09684
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.46 USD‬
۰۳.۰۱.۲۰۲۴ ۰۱:۵۰:۰۸
۰۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۵:۴۹:۵۲
خرید
0.15
1.3323
1.33587
سود
‪0.40 USD‬
USDCAD
معامله
#1554818212
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۴ ۰۱:۵۰:۰۸
نوع
خرید
نقطه ورود
1.3323
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۵:۴۹:۵۲
حجم معامله
0.15
خروج
1.33587
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۲۷.۱۲.۲۰۲۳ ۲۲:۳۰:۱۶
۰۲.۰۱.۲۰۲۴ ۱۴:۵۰:۲۴
خرید
0.79
1.32148
1.32846
سود
‪4.13 USD‬
USDCAD
معامله
#1554679613
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۲۳ ۲۲:۳۰:۱۶
نوع
خرید
نقطه ورود
1.32148
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪4.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۱.۲۰۲۴ ۱۴:۵۰:۲۴
حجم معامله
0.79
خروج
1.32846
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.13 USD‬
۲۹.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۰۰:۰۷
۰۲.۰۱.۲۰۲۴ ۱۲:۱۳:۱۵
خرید
1.11
1.10623
1.09972
سود
‪-7.41 USD‬
EURUSD
معامله
#1554734940
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۰۰:۰۷
نوع
خرید
نقطه ورود
1.10623
بهره
‪-0.19 USD‬
مجموع
‪-7.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۱.۲۰۲۴ ۱۲:۱۳:۱۵
حجم معامله
1.11
خروج
1.09972
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-7.41 USD‬
۱۱.۱۲.۲۰۲۳ ۰۶:۰۰:۱۶
۲۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۳۶:۱۹
فروش
0.15
1.0764
1.11381
سود
‪-5.58 USD‬
EURUSD
معامله
#1554168415
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۲۳ ۰۶:۰۰:۱۶
نوع
فروش
نقطه ورود
1.0764
بهره
‪0.03 USD‬
مجموع
‪-5.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۳۶:۱۹
حجم معامله
0.15
خروج
1.11381
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.58 USD‬
۱۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۵۴:۳۲
۲۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۳۶:۱۶
فروش
0.15
1.09375
1.11381
سود
‪-2.99 USD‬
EURUSD
معامله
#1554338826
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۵۴:۳۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.09375
بهره
‪0.02 USD‬
مجموع
‪-3.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۳۶:۱۶
حجم معامله
0.15
خروج
1.11381
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.99 USD‬
۱۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۰:۱۵:۰۶
۲۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۷:۴۰
خرید
0.15
1.34132
1.32116
سود
‪-2.29 USD‬
USDCAD
معامله
#1554360537
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۰:۱۵:۰۶
نوع
خرید
نقطه ورود
1.34132
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪-2.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۷:۴۰
حجم معامله
0.15
خروج
1.32116
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.29 USD‬
۲۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۲۲:۰۶
۲۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۷:۳۹
خرید
0.15
1.33111
1.32116
سود
‪-1.13 USD‬
USDCAD
معامله
#1554564875
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۲۲:۰۶
نوع
خرید
نقطه ورود
1.33111
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۷:۳۹
حجم معامله
0.15
خروج
1.32116
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.13 USD‬
۱۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۲:۳۰:۱۱
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۷:۰۱:۱۲
خرید
0.11
0.67104
0.67116
سود
‪0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#1554326404
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۲:۳۰:۱۱
نوع
خرید
نقطه ورود
0.67104
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۷:۰۱:۱۲
حجم معامله
0.11
خروج
0.67116
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۲:۳۰:۱۶
۱۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۴۴:۰۵
فروش
0.11
0.67089
0.66836
سود
‪0.28 USD‬
AUDUSD
معامله
#1554326408
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۲:۳۰:۱۶
نوع
فروش
نقطه ورود
0.67089
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۴۴:۰۵
حجم معامله
0.11
خروج
0.66836
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۰۰:۱۱
۱۳.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۱۵:۴۳
فروش
0.15
1.35768
1.35412
سود
‪0.37 USD‬
USDCAD
معامله
#1554029723
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۰۰:۱۱
نوع
فروش
نقطه ورود
1.35768
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪0.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۱۵:۴۳
حجم معامله
0.15
خروج
1.35412
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۰:۴۵:۰۶
۱۳.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۰۳:۰۱
خرید
0.11
0.66067
0.66282
سود
‪0.23 USD‬
AUDUSD
معامله
#1554119036
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۰:۴۵:۰۶
نوع
خرید
نقطه ورود
0.66067
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۰۳:۰۱
حجم معامله
0.11
خروج
0.66282
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۱۱.۱۲.۲۰۲۳ ۰۶:۰۰:۰۷
۱۲.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۵۵:۰۲
خرید
0.15
1.07657
1.07961
سود
‪0.44 USD‬
EURUSD
معامله
#1554168408
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۲۳ ۰۶:۰۰:۰۷
نوع
خرید
نقطه ورود
1.07657
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۵۵:۰۲
حجم معامله
0.15
خروج
1.07961
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۰:۴۵:۱۱
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۳۷
فروش
0.11
0.65971
0.65751
سود
‪0.24 USD‬
AUDUSD
معامله
#1554119037
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۰:۴۵:۱۱
نوع
فروش
نقطه ورود
0.65971
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۳۷
حجم معامله
0.11
خروج
0.65751
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۲:۳۰:۰۹
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۸:۴۷:۰۳
خرید
0.11
0.65752
0.66007
سود
‪0.27 USD‬
AUDUSD
معامله
#1554009570
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۲:۳۰:۰۹
نوع
خرید
نقطه ورود
0.65752
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۸:۴۷:۰۳
حجم معامله
0.11
خروج
0.66007
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۰۵:۱۶
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۶:۱۴:۱۴
فروش
0.15
1.08804
1.08421
سود
‪0.58 USD‬
EURUSD
معامله
#1553912837
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۰۵:۱۶
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08804
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۶:۱۴:۱۴
حجم معامله
0.15
خروج
1.08421
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۰۵:۱۵
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۶:۱۴:۱۲
فروش
0.15
1.08803
1.08421
سود
‪0.58 USD‬
EURUSD
معامله
#1553912836
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۰۵:۱۵
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08803
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۶:۱۴:۱۲
حجم معامله
0.15
خروج
1.08421
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۵:۰۵
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۶:۱۴:۰۵
خرید
0.79
1.34991
1.35564
سود
‪3.33 USD‬
USDCAD
معامله
#1553933751
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۲۱:۳۵:۰۵
نوع
خرید
نقطه ورود
1.34991
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪3.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۶:۱۴:۰۵
حجم معامله
0.79
خروج
1.35564
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.33 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۰۵:۱۴
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۵:۳۱:۱۹
فروش
0.11
0.66107
0.65852
سود
‪0.28 USD‬
AUDUSD
معامله
#1553912833
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۰۵:۱۴
نوع
فروش
نقطه ورود
0.66107
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۵:۳۱:۱۹
حجم معامله
0.11
خروج
0.65852
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۰۵:۰۰:۰۵
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۴۵:۳۹
فروش
0.05
0.66376
0.65772
سود
‪0.30 USD‬
AUDUSD
معامله
#1553846727
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۰۵:۰۰:۰۵
نوع
فروش
نقطه ورود
0.66376
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۴۵:۳۹
حجم معامله
0.05
خروج
0.65772
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۱۰
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۱۸:۰۷
فروش
0.05
0.66086
0.66112
سود
‪-0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#1553746166
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۱۰
نوع
فروش
نقطه ورود
0.66086
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۱۸:۰۷
حجم معامله
0.05
خروج
0.66112
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۱۳:۳۱
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۱۸:۰۵
فروش
0.05
0.66687
0.66112
سود
‪0.29 USD‬
AUDUSD
معامله
#1553810130
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۱۳:۳۱
نوع
فروش
نقطه ورود
0.66687
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۱۸:۰۵
حجم معامله
0.05
خروج
0.66112
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.29 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۰۵:۲۰:۵۶
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۳:۰۲:۵۹
خرید
0.05
0.65601
0.66069
سود
‪0.23 USD‬
AUDUSD
معامله
#1553614539
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۰۵:۲۰:۵۶
نوع
خرید
نقطه ورود
0.65601
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۳:۰۲:۵۹
حجم معامله
0.05
خروج
0.66069
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۴۳:۰۷
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۳۷:۱۴
فروش
0.3
1.09516
1.09256
سود
‪0.78 USD‬
EURUSD
معامله
#1553574043
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۴۳:۰۷
نوع
فروش
نقطه ورود
1.09516
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۳۷:۱۴
حجم معامله
0.3
خروج
1.09256
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.78 USD‬
۲۰.۱۱.۲۰۲۳ ۰۲:۱۵:۱۲
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۳۷:۱۲
فروش
0.3
1.08993
1.09256
سود
‪-0.79 USD‬
EURUSD
معامله
#1553521629
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۲۳ ۰۲:۱۵:۱۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08993
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۳۷:۱۲
حجم معامله
0.3
خروج
1.09256
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.79 USD‬
۲۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۱:۵۵:۴۱
۲۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۵۸:۵۶
خرید
0.3
1.0946
1.09357
سود
‪-0.31 USD‬
EURUSD
معامله
#1553566124
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۱:۵۵:۴۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.0946
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۵۸:۵۶
حجم معامله
0.3
خروج
1.09357
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.31 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۳ ۰۲:۴۵:۰۶
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۱
فروش
0.1
1.08504
1.09248
سود
‪-0.74 USD‬
EURUSD
معامله
#1553427113
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۳ ۰۲:۴۵:۰۶
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08504
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.09248
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.74 USD‬
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۲۱:۱۶:۰۶
۱۵.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۵۶:۲۳
فروش
0.1
1.08681
1.08382
سود
‪0.30 USD‬
EURUSD
معامله
#1553378877
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۲۱:۱۶:۰۶
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08681
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۵۶:۲۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.08382
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۲۳:۳۹
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۳۸
خرید
0.3
1.07071
1.07597
سود
‪1.40 USD‬
EURUSD
معامله
#1553148846
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۲۳:۳۹
نوع
خرید
نقطه ورود
1.07071
بهره
‪-0.18 USD‬
مجموع
‪1.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۳۸
حجم معامله
0.3
خروج
1.07597
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.40 USD‬
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۳:۲۳:۰۸
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۳:۲۴:۲۴
فروش
0.3
1.06755
1.0679
سود
‪-0.11 USD‬
EURUSD
معامله
#1553162402
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۳:۲۳:۰۸
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06755
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۳:۲۴:۲۴
حجم معامله
0.3
خروج
1.0679
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.11 USD‬
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۶:۵۳:۴۲
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۲۳:۲۶
فروش
0.03
1.23296
1.23296
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#1553147629
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۶:۵۳:۴۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.23296
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۲۳:۲۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.23296
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۲.۱۱.۲۰۲۳ ۱۱:۳۸:۵۷
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۶:۳۶:۳۴
فروش
0.05
0.64437
0.64452
سود
‪-0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#1553037842
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۱.۲۰۲۳ ۱۱:۳۸:۵۷
نوع
فروش
نقطه ورود
0.64437
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۶:۳۶:۳۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.64452
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۰۱.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۳۰:۱۱
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۶:۳۶:۳۴
فروش
0.05
0.63829
0.64452
سود
‪-0.31 USD‬
AUDUSD
معامله
#1553002672
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۳۰:۱۱
نوع
فروش
نقطه ورود
0.63829
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۶:۳۶:۳۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.64452
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.31 USD‬
۰۳.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۲۰:۴۶
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۶:۳۶:۳۳
فروش
0.1
0.6503
0.64448
سود
‪0.58 USD‬
AUDUSD
معامله
#1553083533
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۲۰:۴۶
نوع
فروش
نقطه ورود
0.6503
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۶:۳۶:۳۳
حجم معامله
0.1
خروج
0.64448
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۳۱.۱۰.۲۰۲۳ ۱۷:۰۶:۳۱
۰۱.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۲۷:۲۹
خرید
0.05
0.63259
0.63846
سود
‪0.29 USD‬
AUDUSD
معامله
#1552962042
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۰.۲۰۲۳ ۱۷:۰۶:۳۱
نوع
خرید
نقطه ورود
0.63259
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۲۷:۲۹
حجم معامله
0.05
خروج
0.63846
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.29 USD‬
۲۵.۱۰.۲۰۲۳ ۰۹:۳۰:۰۶
۳۱.۱۰.۲۰۲۳ ۱۲:۰۶:۲۳
خرید
0.03
1.21713
1.21845
سود
‪0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#1552788899
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۰.۲۰۲۳ ۰۹:۳۰:۰۶
نوع
خرید
نقطه ورود
1.21713
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۱۰.۲۰۲۳ ۱۲:۰۶:۲۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.21845
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۳ ۱۹:۱۵:۰۷
۲۴.۱۰.۲۰۲۳ ۱۶:۵۵:۲۷
فروش
0.03
1.22276
1.21839
سود
‪0.13 USD‬
GBPUSD
معامله
#1552727912
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۳ ۱۹:۱۵:۰۷
نوع
فروش
نقطه ورود
1.22276
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۲۳ ۱۶:۵۵:۲۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.21839
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۳ ۱۸:۴۵:۰۳
۲۳.۱۰.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۲۲
خرید
0.03
1.21542
1.22043
سود
‪0.15 USD‬
GBPUSD
معامله
#1552687517
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۳ ۱۸:۴۵:۰۳
نوع
خرید
نقطه ورود
1.21542
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۲۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.22043
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۳ ۱۸:۴۵:۰۲
۲۳.۱۰.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۲۱
خرید
0.03
1.21542
1.22043
سود
‪0.15 USD‬
GBPUSD
معامله
#1552687515
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۳ ۱۸:۴۵:۰۲
نوع
خرید
نقطه ورود
1.21542
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۲۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.22043
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬