حالت آزمایشی
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۹:۰۳
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۷
خرید
0.01
2319.05
2319.86
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1559030250
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۹:۰۳
نوع
خرید
نقطه ورود
2319.05
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
2319.86
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۸:۵۹
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۴
خرید
0.01
2319.23
2319.87
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1559030209
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۸:۵۹
نوع
خرید
نقطه ورود
2319.23
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
2319.87
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۰۶:۴۱
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۸:۳۲
فروش
0.01
2315.21
2318.77
سود
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
معامله
#1559026557
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۰۶:۴۱
نوع
فروش
نقطه ورود
2315.21
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۸:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
2318.77
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۲۹:۱۳
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۵۸:۳۰
فروش
0.01
2317.07
2317.25
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1559025406
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۲۹:۱۳
نوع
فروش
نقطه ورود
2317.07
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۵۸:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
2317.25
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۱۱:۱۴
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۵۵:۵۸
خرید
0.01
2319.33
2316.06
سود
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
معامله
#1559022472
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۱۱:۱۴
نوع
خرید
نقطه ورود
2319.33
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۵۵:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
2316.06
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۱۲:۱۸
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۵۵:۵۶
فروش
0.01
2318.33
2316.46
سود
‪0.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#1559022490
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۱۲:۱۸
نوع
فروش
نقطه ورود
2318.33
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۵۵:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
2316.46
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۱۳:۵۸
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۵۵:۵۴
فروش
0.01
2317.77
2316.54
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1559022519
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۱۳:۵۸
نوع
فروش
نقطه ورود
2317.77
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۵۵:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
2316.54
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۵۷:۵۰
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۵۷:۵۵
فروش
0.01
2325.51
2326.31
سود
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1559016713
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۵۷:۵۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2325.51
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۵۷:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
2326.31
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۵۱:۲۰
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۵۵:۰۳
فروش
0.01
2325.53
2325.85
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1559016516
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۵۱:۲۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2325.53
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۵۵:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
2325.85
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۴۶:۴۱
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۴۸:۲۳
خرید
0.01
2327.24
2326
سود
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1559016405
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۴۶:۴۱
نوع
خرید
نقطه ورود
2327.24
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۴۸:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
2326
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۴۵:۰۶
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۴۸:۲۰
خرید
0.01
2326.72
2325.9
سود
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1559016310
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۴۵:۰۶
نوع
خرید
نقطه ورود
2326.72
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۴۸:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
2325.9
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۴۹:۰۴
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۴۳:۴۴
فروش
0.01
2325.79
2326.08
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1559011349
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۴۹:۰۴
نوع
فروش
نقطه ورود
2325.79
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۴۳:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
2326.08
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۵۳:۲۴
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۷:۰۹:۲۲
خرید
0.01
2327.24
2328.49
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1559011433
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۵۳:۲۴
نوع
خرید
نقطه ورود
2327.24
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۷:۰۹:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
2328.49
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۵۵:۱۱
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۵۵:۳۴
فروش
0.01
2326.69
2327.33
سود
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1559011519
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۵۵:۱۱
نوع
فروش
نقطه ورود
2326.69
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۵۵:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
2327.33
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۲۱:۴۳
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۲۵:۲۷
خرید
0.01
2325.87
2325.54
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1559010214
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۲۱:۴۳
نوع
خرید
نقطه ورود
2325.87
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۲۵:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
2325.54
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۱۹:۲۲
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۲۵:۲۵
خرید
0.01
2324.79
2325.39
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1559010107
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۱۹:۲۲
نوع
خرید
نقطه ورود
2324.79
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۲۵:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
2325.39
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۱۵:۱۹
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۱۸:۳۸
فروش
0.01
2322.98
2324.4
سود
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1559010027
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۱۵:۱۹
نوع
فروش
نقطه ورود
2322.98
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۱۸:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
2324.4
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۴۱:۵۸
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۴۷:۱۵
فروش
0.01
2318.14
2320.56
سود
‪-0.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#1559008947
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۴۱:۵۸
نوع
فروش
نقطه ورود
2318.14
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۴۷:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
2320.56
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۲۴:۲۹
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۳۴:۱۲
فروش
0.01
2319.28
2319.01
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1559008330
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۲۴:۲۹
نوع
فروش
نقطه ورود
2319.28
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۳۴:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
2319.01
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۵۶:۰۳
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۰۶:۴۴
فروش
0.01
2317.28
2318.04
سود
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1559005998
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۵۶:۰۳
نوع
فروش
نقطه ورود
2317.28
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۰۶:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
2318.04
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۲۲
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۴۹:۱۷
فروش
0.01
2318.78
2318.67
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1558973936
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۲۲
نوع
فروش
نقطه ورود
2318.78
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۴۹:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
2318.67
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۲۲:۳۵
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۲۵:۵۳
فروش
0.01
2327.99
2327.77
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1558993596
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۲۲:۳۵
نوع
فروش
نقطه ورود
2327.99
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۲۵:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
2327.77
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۴۴:۵۸
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۱۱:۲۲
فروش
0.01
2329.98
2329.73
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1558990563
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۴۴:۵۸
نوع
فروش
نقطه ورود
2329.98
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۱۱:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
2329.73
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۳۸:۲۶
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۴۲:۲۹
خرید
0.01
2328.84
2328.36
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1558990154
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۳۸:۲۶
نوع
خرید
نقطه ورود
2328.84
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۴۲:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
2328.36
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۳۸:۲۲
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۴۲:۲۵
خرید
0.01
2328.59
2328.29
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1558990138
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۳۸:۲۲
نوع
خرید
نقطه ورود
2328.59
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۴۲:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
2328.29
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۰۸:۲۹
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۱۸:۱۱
خرید
0.01
2324.79
2325.84
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1558988825
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۰۸:۲۹
نوع
خرید
نقطه ورود
2324.79
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۱۸:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
2325.84
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۰۹:۰۵
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۱۸:۰۹
خرید
0.01
2324.96
2325.78
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1558988836
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۰۹:۰۵
نوع
خرید
نقطه ورود
2324.96
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۱۸:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
2325.78
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۱۹:۴۹
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۲۰:۰۳
خرید
0.01
2317.11
2315.2
سود
‪-0.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#1558972896
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۱۹:۴۹
نوع
خرید
نقطه ورود
2317.11
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۲۰:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
2315.2
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۱۱:۱۹
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۲۵:۴۰
فروش
0.01
2305.93
2309
سود
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
معامله
#1558970375
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۱۱:۱۹
نوع
فروش
نقطه ورود
2305.93
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۲۵:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
2309
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۰۰:۴۴
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۱۸:۴۹
فروش
0.01
2302.36
2302.17
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1558965465
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۰۰:۴۴
نوع
فروش
نقطه ورود
2302.36
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۱۸:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
2302.17
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۴۸:۲۷
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۴۹:۳۲
خرید
0.01
2304.12
2304.05
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1558964668
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۴۸:۲۷
نوع
خرید
نقطه ورود
2304.12
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۴۹:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
2304.05
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۴۳:۱۳
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۴۷:۴۹
فروش
0.01
2302.47
2304.02
سود
‪-0.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#1558964413
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۴۳:۱۳
نوع
فروش
نقطه ورود
2302.47
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۴۷:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
2304.02
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۱۰:۲۸
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۰۷:۰۳
فروش
0.01
2299.65
2299.85
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1558959766
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۱۰:۲۸
نوع
فروش
نقطه ورود
2299.65
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۰۷:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
2299.85
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۰۶:۴۲
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۰۹:۲۵
فروش
0.01
2301.53
2301.33
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1558959465
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۰۶:۴۲
نوع
فروش
نقطه ورود
2301.53
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۰۹:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
2301.33
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۴۹:۱۴
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۵۰:۳۳
فروش
0.01
2301.95
2302.58
سود
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1558949621
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۴۹:۱۴
نوع
فروش
نقطه ورود
2301.95
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۵۰:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
2302.58
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۵۴:۵۵
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۴۷:۰۱
خرید
0.01
2303.02
2303.2
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1558949790
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۵۴:۵۵
نوع
خرید
نقطه ورود
2303.02
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۴۷:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
2303.2
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۵۸:۵۰
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۴۶:۳۹
فروش
0.01
2302.25
2304.13
سود
‪-0.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#1558949964
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۵۸:۵۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2302.25
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۴۶:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
2304.13
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۳۱:۳۹
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۴۶:۳۷
فروش
0.01
2307.4
2304.45
سود
‪0.03 USD‬
XAUUSD
معامله
#1558953290
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۳۱:۳۹
نوع
فروش
نقطه ورود
2307.4
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۴۶:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
2304.45
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۱۶:۴۷
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۲۰:۱۷
فروش
0.01
2305.92
2307.49
سود
‪-0.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#1558950965
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۱۶:۴۷
نوع
فروش
نقطه ورود
2305.92
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۲۰:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
2307.49
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۳۸:۲۸
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۴۶:۲۱
فروش
0.01
2302.82
2301.84
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1558949179
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۳۸:۲۸
نوع
فروش
نقطه ورود
2302.82
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۴۶:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
2301.84
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۵۱:۰۵
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۲:۳۰
فروش
0.01
2307.16
2302.22
سود
‪0.05 USD‬
XAUUSD
معامله
#1558947012
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۵۱:۰۵
نوع
فروش
نقطه ورود
2307.16
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۲:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
2302.22
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۳۴:۵۸
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۳۷:۰۶
فروش
0.01
2310.76
2308.15
سود
‪0.03 USD‬
XAUUSD
معامله
#1558946468
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۳۴:۵۸
نوع
فروش
نقطه ورود
2310.76
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۳۷:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
2308.15
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۵۶:۳۷
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۰۹:۱۷
فروش
0.01
2303.49
2308.68
سود
‪-0.05 USD‬
XAUUSD
معامله
#1558943372
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۵۶:۳۷
نوع
فروش
نقطه ورود
2303.49
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۰۹:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
2308.68
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۷:۰۶:۰۴
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۷:۵۱:۱۴
خرید
0.01
2304.89
2305.86
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1558943674
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۷:۰۶:۰۴
نوع
خرید
نقطه ورود
2304.89
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۷:۵۱:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
2305.86
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۷:۱۲:۴۱
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۷:۱۳:۳۰
فروش
0.01
2305.8
2306.84
سود
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1558943872
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۷:۱۲:۴۱
نوع
فروش
نقطه ورود
2305.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۷:۱۳:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
2306.84
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۴۵:۴۷
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۵۲:۳۴
فروش
0.01
2304.21
2303.73
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1558943143
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۴۵:۴۷
نوع
فروش
نقطه ورود
2304.21
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۵۲:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
2303.73
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۳۶:۰۲
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۴۲:۲۶
فروش
0.01
2305.55
2304.53
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1558942859
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۳۶:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
2305.55
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۴۲:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
2304.53
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۰۱:۲۴
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۳۳:۲۶
خرید
0.01
2303.89
2305.25
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1558941732
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۰۱:۲۴
نوع
خرید
نقطه ورود
2303.89
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۳۳:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
2305.25
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۱۵:۳۱
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۳۳:۲۴
فروش
0.01
2302.05
2305.62
سود
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
معامله
#1558942288
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۱۵:۳۱
نوع
فروش
نقطه ورود
2302.05
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۳۳:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
2305.62
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۲۶:۰۸
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۳۳:۲۲
خرید
0.01
2302.41
2305.04
سود
‪0.03 USD‬
XAUUSD
معامله
#1558942582
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۲۶:۰۸
نوع
خرید
نقطه ورود
2302.41
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۳۳:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
2305.04
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬